Schematy podatkowe MDR– raport MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR- 4

Przepisy MDR (Mandatory Disclosure Rules) mają na celu raportowanie schematów podatkowych dotyczących czynności (również tych planowanych) lub ich zespołów, w których co najmniej jedna ze stron jest podatnikiem lub które mają, bądź mogą mieć wpływ na powstanie lub brak powstawania obowiązku podatkowego. Zapraszam do publikacji w której omawiamy raport MDR-1, MDR-2, MDR-3 oraz raport MDR-4.

Raportowanie to polega na dostarczeniu do administracji skarbowej (Krajowej Administracji Skarbowej – KAS) określonych informacji na temat potencjalnych nadużyć związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji na temat promotorów oraz podmiotów korzystających ze schematów podatkowych (tzw. Klientów). Należy jednak podkreślić, że w większości przypadków MDR jest tak zwanym obowiązkiem sprawozdawczym i nie stanowi agresywnego planowania podatkowego.

Wiedza uzyskana w wyniku raportowania  schematów podatkowych, w założeniu ma doprowadzić, między innymi, do poprawy jakości polskiego systemu podatkowego (w tym także innymi. stosowania ulg i preferencji). Nadrzędnym celem komunikowanym przez projektodawcę przepisów jest natomiast zapobieganie agresywnej optymalizacji, poprzez uzyskanie efektu “odstraszającego” oraz uzyskanie możliwości szybkiej reakcji na wykorzystywanie przez podatników luk w obowiązujących przepisach.

Podstawą do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zapisów o MDR była potrzeba implementacji Dy­rek­ty­wy DAC6. Przepisy te znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w dziale III, rozdziale 11a – “Informacje o schematach podatkowych”, w art. 86a-86o.

Obecnie w polskim systemie podatkowym istnieją cztery formularze, przeznaczone do raportowania o schematach podatkowych: MDR-1, MDR-2, MDR-3 oraz MDR-4.

Specjaliści z zakresu prawa podatkowego wskazują, że sama czynność raportowania schematów podatkowych MDR w praktyce jest znacznie prostsza niż samo stwierdzenie, czy trzeba przesłać raport określony MDR i na kim dokładnie ciążą określone obowiązki w tym zakresie.

W niniejszym materiale poświęcimy uwagę procedurze raportowania schematów podatkowych.

Zacznijmy od początku. MDR-1, czyli kiedy należy zaraportować schemat?

MDR-1 nazywany jest podstawową informacją o schemacie podatkowym. Taka informacja może zostać złożona przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu lub dowolną osobę na podstawie pełnomocnictwa (do reprezentowania w sprawach podatkowych bądź w oparciu o pełnomocnictwo szczególne składane na formularzu PPS-1).

Złożenie takiego wniosku jest relatywnie proste i odbywa się za pośrednictwem kreatora na stronie https://mdr.mf.gov.pl/#/create-new. To tam uzupełniamy wszelkie niezbędne dane. Z racji tego, że formularz jest bardzo rozbudowany, Ustawodawca zastrzega sytuację, w której podmiot wypełniający dokument nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy by uzupełnić wszystkie pola. Wówczas należy wpisać adnotację o treści „zgłaszający nie posiada informacji”. W przypadku pól o wartości liczbowej należy wpisać „0”, a adnotację o nieposiadaniu określonej informacji umieścić w polu „Wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi”.

Po wypełnieniu formularza należy go wygenerować a następnie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać za pomocą interfejsu, który znajdziemy na stronie: https://mdr.mf.gov.pl/#/upload

Kiedy nie wiemy, czy składać MDR-1, złóżmy raport MDR-2

Kiedy mamy wątpliwości co wpisać w MDR-1, powinniśmy sięgnąć do MDR-2. Taką deklarację powinny złożyć podmioty, które pełnią tzw. rolę promotorów i wspomagających oraz nie mają pewności czy realizowane przez nich prace związane z uzgodnieniem podatkowym podlegają raportowaniu do szefa KAS. Taka potrzeba raportowania może pojawić się nie tylko w firmach doradczych, ale również w spółkach holdingowych czy innych podmiotach powiązanych wzajemnie ze sobą i wspierających się w podejmowaniu decyzji, które mogą skutkować powstaniem uzgodnienia, uznawanego za schemat podatkowy podlegający raportowaniu.

Promotor ma na to działanie 30 dni od chwili, w której poinformował korzystającego o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym. Z kolei Wspomagający, jeżeli ma wątpliwości czy uzgodnienie jest schematem podatkowym musi poinformować szefa KAS w terminie pięciu dni od chwili powzięcia takich wątpliwości.

Proces składania MDR-2 jest analogiczny do składania informacji MDR-1. Zawiadomienie to może zostać przekazane również – tak samo jak w MDR-1 – przez pełnomocnika.

Gdy pojawia się korzyść, składamy raport MDR-3

Z kolei raport MDR-3 to informacja o schemacie podatkowym do której złożenia zobligowany jest Korzystający wraz z deklaracją na dany podatek, jeżeli:

  • dokonywał w danych okresie rozliczeniowym czynności będących elementem schematu podatkowego lub
  • uzyskiwał z niego korzyść podatkową.

Taka informacja powinna zostać złożona do szefa KAS i zawierać tzw. NSP (numer danego schematu podatkowego). Plik ten z kolei powinien – w odróżnieniu od MDR-1 i MDR-2 – być podpisany przez „kierownika jednostki”. W przypadku spółek kapitałowych oznacza to wszystkich członków zarządu. Z kolei dowód złożenia podpisów przez wyżej wymienione osoby należy przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty.

Należy podkreślić, że raport MDR-3 można składać wyłącznie elektronicznie, w formie pliku komputerowego o formacie ściśle określonym przez Ministra Finansów (format ten może być jednak dowolnie zmieniany przez niego).

Jak zatem powinien wyglądać proces składania tego schematu? W pierwszej kolejności należy wygenerować pliku MDR-3 przy pomocy kreatora (link powyżej), następnie podpisać wygenerowany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pierwszego członka zarządu i przesłać go do następnego członka zarządu, celem podpisu. Taką operację należy powtórzyć w przypadku każdego członka zarządu spółki. Gdy uzyskamy wszystkie podpisy możliwe jest przesłanie podpisanego w ten sposób pliku przy pomocy interfejsu do systemu (link powyżej). Musi dokonać tego jeden z członków zarządu.

W przypadku gdy składającym jest podmiot, który do tej pory nie otrzymał NSP i konieczne jest jego wygenerowanie, generator informacji MDR-3 otworzy przed Wypełniającym zestaw pytań właściwych dla informacji MDR-1. Z racji potrzeby uzupełnienia podstawowych danych, w praktyce oznacza to wydłużenie procesu składania MDR-3.

Z kolei, jeżeli podatnik (Korzystający) posiada dane dotyczące schematu podatkowego, które jednak odbiegają od danych zawartych w otrzymanym potwierdzeniu nadania NSP lub informacji o schemacie podatkowym, to w informacji MDR-3 powinien on ponownie opisać stan aktualny wraz ze wskazaniem, jakie informacje zawarte w poprzednich informacjach (schematach podatkowych) są niezgodne z informacjami rzeczywistymi. Opis tego stanu będzie wiążący i jak w przypadku każdego innego schematu będzie składany pod rygorem odpowiedzialności karnej.

MDR-4 to kwartalna informacja składana przez Promotora lub Wspomagającego

Obowiązek złożenia kwartalnej informacji o udostępnionych schematach dotyczy Promotorów oraz, w dalszej kolejności, Wspomagających, jeśli oferują oni Korzystającym tzw. Schematy podatkowe standaryzowane. Są to takie schematy, które są możliwe do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego, bez konieczności zmiany ich istotnych założeń, a w szczególności, rodzaju działań podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego.

Promotor, składając informację MDR-4 jest zobowiązany do podania numeru NSP schematu, oraz dane identyfikujące Korzystających, którym taki schemat został przekazany.

W przypadku tych Promotorów i wspomagających, którzy są zobowiązani do zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej – Promotor jest zobowiązany do przekazania danych Korzystającego w przypadku, gdy zostanie zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy.

Obowiązek złożenia informacji MDR-4 powstaje w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału.

Podobnie jak w przypadku MDR- 1 i 2, informacja powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, dopuszczalne jest także jej podpisanie przez pełnomocnika.

Dowiedz się więcej o schematach podatkowych (MDR):

Zapraszamy do naszych pozostały publikacji na temat schematów podatkowych (MDR):

  1. Sankcje MDR
  2. Schematy podatkowe MDR – Kto musi mieć procedurę MDR?
  3. Schematy podatkowe transgraniczne – kryterium transgraniczne
Potrzebujesz wsparcia w zakresie schematów podatkowych? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje