mBank Frankowicze. Kredyt we frankach – ugoda czy pozew przeciwko bankowi?

mBank S.A. jest jednym z banków, które uplasowały się w czołówce pod kątem ilości udzielonych kredytów frankowych. W latach 2005 do 2010 mBank Frankowiczom udzielił blisko 40 tysięcy umów kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim o łącznej wartości przekraczającej 14 miliardów złotych. Aktualna linia orzecznicza sądów powszechnych zachęca Frankowiczów, posiadających kredyt w tym banku, do wytaczania spraw sądowych przeciwko mBank. Dotychczas wytoczono przeciwko temu bankowi blisko 19.000 spraw sądowych.

Jakie przykładowe klauzule niedozwolone stosował mBank w umowach o kredyt we frankach?

mBank (BRE Bank) w umowach zawieranych w latach 2004-2010 stosował m.in. następujące klauzule, które zostały uznane przez UOKIK za niedozwolone:

Umowa mPlan (rok 2004)

§ 7 ust. 1 „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1  ust.2,waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.

§ 12 ust. 5 „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Umowa mPlan (rok 2005)

§ 3 ust. 4 pkt 1)  „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia na 60-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 60 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 120 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 7 ust. 1 „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.

§ 12 ust. 4 „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Umowa Multiplan (rok 2006)

§ 3 ust. 4 „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia za 36-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 7 ust. 1 „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.

§ 12 ust. 5 „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Umowa mPlan (rok 2007)

§ 1 ust. 3A „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”

§ 11 ust. 4 „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

§ 13 ust. 5 „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

Umowa Multiplan (rok 2008)

§ 1 ust. 3A „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”

§ 3 ust. 3 „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu TU ALIANZ POLSKA S.A. na 36 miesięczny okres ubezpieczenia. Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości X% kwoty kredytu objętej ubezpieczeniem tj. X zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 10 ust. 5 „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

§ 12 ust. 5 „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

Wzorce umów stosowane przez mBank z Frankowiczami w sposób jednostronny kształtowały kurs franka szwajcarskiego bez jakiegokolwiek odniesienia do wartości rynkowych. Bank dokonywał rozliczeń z konsumentami z pominięciem średniego kursu NBP, a stosował do tego własne tabele. W umowach z mBankiem próżno też szukać informacji na temat obliczania kursu CHF przez bank. Tym samym kredytobiorca nie miał możliwości ustalenia oraz zweryfikowania w jaki sposób zmieniać się będzie wysokość jego kredytu.

mBank Frankowicze – ugody z Frankowiczami czy pozew sądowy?

Pomimo rekomendacji szefa KNF co do zawierania ugód z Frankowiczami mBank niechętnie podejmował jakiekolwiek działania w przedmiotowym zakresie. Dopiero w ostatnich kilku miesiącach bank ten – najpewniej z uwagi na przegrane sprawy w Sądach – zdecydował się na masowy pilotaż akcji mającej zachęcić kredytobiorców do zawierania porozumień na etapie przedsądowym.

Pomimo akcji, o których mowa powyżej i propozycji ugód składanych przez bank – nadal najkorzystniejszą opcją dla Frankowicza mBanku jest wytoczenie powództwa. Warunki ugód oferowanych przez mBank nie będą tak korzystne jak postępowanie sądowe, albowiem kredytobiorca w dalszym ciągu będzie miał do spłacenia zobowiązanie względem banku. Przeprowadzenie postępowania sądowego skutkuje tym, że owo zadłużenie przestaje istnieć lub do spłaty pozostaje niewielka kwota.

Program ugód mBanku dla Frankowiczów

mBank zdecydował się na akcję zawierania ugód albowiem w przedstawianych do podpisania ugodach w dalszym ciągu znajdują się klauzule niedozwolone, które pod przykrywką ugody, pozwalają na dalsze zarabianie na kredytobiorcy. Dodatkowo ilość niekorzystnych wyroków w sprawach frankowych przeciwko temu kredytobiorcy stale wzrasta. Chodzi oczywiście o kwestię przewalutowania kredytu frankowego na kredyt złotowy przy zastosowaniu oprocentowania opartego na stawce WIBOR. Ugody z bankiem polegają więc na konwersji kredytu w CHF na kredyt w złotówkach i umorzeniu części roszczenia. Wysokość umorzonego roszczenia podlega indywidualnych negocjacjom przeprowadzanym przez Bank i kredytobiorcę. Obecna wysokość stawki WIBOR osiąga rekordowe pułapy. mBank, podobnie jak i pozostałe banki, działające na terenie Polski, znalazły w tym sposób na dalsze wyciąganie pieniędzy od kredytobiorców. Warunki ugodowe są pozornie korzystne dla kredytobiorców. Wysoka stawka WIBOR pozwoli bankowi na taki sam zarobek na danej umowie kredytowej, jaki uzyskałby gdyby do przewalutowania kredytu na złotowy nie doszło.

Sytuacja finansowa mBanku banku w roku 2022

W dniu 9 lutego 2023 roku mBank opublikował sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku 2022. Z przedmiotowego sprawozdania dowiedzieć się można m.in. że sprawozdanie sporządzone na koniec grudnia 2022 roku wykazało stratę wynoszącą 703 miliony złotych. Wskazać należy, iż mBank jest jednym z najczęściej pozywanych banków w sprawach o kredyty we frankach. Wysokość straty wynika z konieczności aktualizowania przez bank rezerw związanych z ryzykiem prawnym wadliwie sporządzonych umów o kredyty we franku szwajcarskim, a sam mBank przegrywa w przedmiotowych sprawach na bardzo dużą skalę – według oficjalnych informacji jest to aż 95 proc. wszystkich spraw.

Bank zależy by, w związku z niekorzystnymi wyrokami sądowymi w sprawach frankowych, na zawrzeć ugodę z klientami. Bank zawiązał wysokie rezerwy, które na koniec 2022 roku wynosiły 6,64 mld złotych. Pokrycie portfela kredytów udzielonych we franku szwajcarskim wynosi blisko 55 procenta. Do końca grudnia 2022 roku bank otrzymał 1941 prawomocnych wyroków, z czego jedynie około 5 % były dla mBanku korzystne.

Jakie korzyści płyną z pozwania mBanku przez Frankowicza?

Wszystko zależy oczywiście od stanu faktycznego sprawy jak i wysokości zaciągniętego kredytu. Najczęściej jednak Sądy wydają orzeczenia w sprawach frankowych, które powodują unieważnienie umowy frankowej. Unieważnienie umowy kredytowej powoduje konieczność wzajemnego rozliczenia przez strony. W takim wypadku Frankowicz musi dokonać rozliczenia kwoty otrzymanego kredytu – kapitału kredytu, a bank zobligowany jest rozliczyć pobrane raty wraz z odsetkami, prowizjami, dodatkowymi opłatami. Unieważnienie umowy kredytowej we franku szwajcarskim niesie za sobą jeszcze jedną korzyść – wykreślenie hipoteki wpisanej przez kredytodawcę na nieruchomości.

W kierowanych przez naszą Kancelarię pozwach stosujemy również działania, które mają na celu nie tylko odzyskanie wpłaconych kwot, ale również odsetek za opóźnienie. Wysokość przedmiotowych odsetek jest obecnie na tyle wysoka, że ich naliczanie przez cały czas trwania sprawy sądowej w wielu przypadkach pokrywa z dużą nawiązką koszty wytoczenia powództwa.

Problemem dla Frankowiczów mBank, którzy chcą wytoczyć sprawę sądową, może być koszt obsługi prawnej takiej sprawy jak również sam czas trwania takiego postępowania. Obecnie, ukształtowała się już linia orzecznicza, która w sposób jednoznaczny przesądza o zasadności roszczeń kredytobiorców. Jeśli chodzi o czas trwania postępowania sądowego wpływ na to ma głównie obłożenia sprawami danego Sądu oraz Sędziego, który sprawę będzie rozpatrywał. Fakt jest jednak taki, że obecny wysoki poziom stóp procentowych, zapewni kredytobiorcy odsetki na poziomie kilkukrotnie wyższym niż te proponowane na lokatach bankowych. Z naszego doświadczenia wynika, że przez okres 2-3 lat prowadzenia sporu sądowego (od wytoczenia powództwa do prawomocnego jego zakończenia) kwota odsetek należnych kredytobiorcy może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Należy się spodziewać, że mBank, w związku z niekorzystną dla niego linią orzeczniczą, będzie przegrywał coraz więcej procesów sądowych. mBank jako jeden z banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich wytaczał przeciwko Frankowiczom postępowania o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Jednak w związku z wydaniem TSUE wyroku w sprawie C-520/21 z dnia 15 czerwca 2023 roku (w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I C 1297/21) rozstrzygnięte zostało, że bank nie ma możliwości żądania od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału na podstawie dyrektywy 93/13/EWG. Wyrok ten ma kluczowe znaczenie dla wszystkich Frankowiczów, albowiem stanowi on wyraźny przekaz w jakim kierunku powinno być kształtowane orzecznictwo polskich sądów w zakresie wzajemnych rozliczeń stron przy stwierdzeniu nieważności umowy.

mBank Frankowicze – Co możemy dla Ciebie zrobić?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, administracyjnych oraz bieżącej obsłudze podmiotów z sektora bankowego jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa bankowego. Tylko w zeszłym roku przeprowadziliśmy i zakończyliśmy korzystnie dla naszych Klientów ponad 1200 postępowań. Praktyczna i specjalistyczna wiedza oraz znajomość sektora bankowego i finansowego daje nam unikalne doświadczenie i możliwości w obsłudze szerokiego spektrum postępowań.

Potrzebujesz pomocy w sprawie frankowej z mBankiem? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje