Raportowanie Schematów Podatkowych i Procedury MDR

Przepisy dot. MDR obligują podatników do raportowania o stosowanych schematach podatkowych jak również wdrożenia wewnętrznych procedur MDR. Niedopełnienie obowiązków grozi dotkliwymi sankcjami.

Zakres usługi z zakresu raportowania schematów podatkowych i procedur MDR

 • Audyt działań objętych obowiązkami MDR,
 • rozpoznanie funkcji, tj. korzystający, wspomagający, promotor,
 • kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby MDR,
 • wsparcie w procesie wdrożenia procedur MDR,
 • przeprowadzenie szkolenia MDR w siedzibie Klienta,
 • przygotowywanie zgłoszeń schematów podatkowych,
 • reprezentacja przy postępowaniach związanych z MDR,
 • audyt MDR Zagadnieniowy,
 • audyt wewnętrznego procesu MDR (procedury MDR).

Schematy podatkowe MDR

Podstawowym celem obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. regulacji MDR jest uzyskiwanie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) informacji o stosowanych przez podatników schematach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej.

Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów, jest to obowiązek sprawozdawczy i dotyczyć może także zdarzeń, które ich uczestnicy niekoniecznie postrzegają jako związane z unikaniem opodatkowania.

Według polskich przepisów, za schemat podatkowy uważa się uzgodnienie, które co najmniej spełnia jeden z następujących warunków:

 • spełnia kryterium głównej korzyści i posiada ogólną cechę rozpoznawczą
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Samo jednak spełnienie przesłanek schematu podatkowego nie powoduje automatycznie obowiązku raportowania o tym fakcie KAS.

Powstanie tego obowiązku – o ile nie jest mowa o schemacie podatkowym transgranicznym – będzie bowiem uzależnione od tego, czy spełnione jest kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Dopiero przekroczenie jednego z progów zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego – odpowiednio 10 mln euro sumy aktywów lub 2,5 mln euro przychodu – powoduje, że schemat podatkowy (inny niż transgraniczny) podlega obowiązkowi informacyjnemu. Co ważne, przy określaniu opisanych wyżej progów pod uwagę bierze się także odpowiednie wartości w podmiotach dominujących.

Enigmatyczna forma treści przepisów MDR prowadzi do dużych trudności we właściwym rozpoznaniu statusu swoich przedsięwzięć przez podmioty zaangażowane.

W odpowiedzi na to, nasza Kancelaria oferuje dokładne zbadanie obszarów działalności podatnika pod kątem MDR oraz bezpośrednie wskazanie tych, gdzie zachodzą podstawy do uznania je za schematy podatkowe oraz udzielenie pomocy w wypełnieniu zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących procedur MDR.

Podmioty MDR

Wyszczególnia się trzy rodzaje podmiotów, które biorą lub mogą brać czynnościach uznawanych za schemat podatkowy :

 • Korzystający,
 • Wspomagający,
 • Promotor.

Obowiązki ciążące na każdym z wymienionych podmiotów różnią się w zależności od jego sytuacji prawnej. Istotnym jest, że każdy podatnik może wystąpić z którejś z tych funkcji, nie mając nawet takiego zamiaru.

W takim wypadku bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie roli, w którą wpisuje się podatnik. Usługi naszej Kancelarii zapewniają analizę działalności Klienta, w tym wskazanie jego funkcji w świetle przepisów MDR, wyjaśnienia skutków oraz zapewnienie obsługi prawnej w zakresie raportowania schematów podatkowych, w każdym przypadku, gdy złożenie odpowiedniego zawiadomienia okaże się prawem wymagane.

Procedura wewnętrzna MDR

Wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych stanowi dokument korporacyjny stanowiący „mapę drogową” organizacji, zapewniającą prawidłową realizację obowiązków związanych z przepisami MDR.

W ogólnym ujęciu, powinna przedstawiać stosowane zasady postępowania odnoszące się do przepisów MDR, mające na celu identyfikację zdarzeń, które potencjalnie powinny podlegać raportowaniu oraz wskazać osoby odpowiedzialne za realizację tego obowiązku-  z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Zobowiązanymi do wdrożenia procedury MDR są osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące Promotorami, zatrudniające Promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł.

Pomimo, że pozostałe podmioty będące uczestnikami uzgodnienia – tj. Korzystający i Wspomagający, nie są zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych procedur MDR, posiadanie procedury  jest to wysoce rekomendowane z uwagi na brak precyzji przepisów. W szczególności dotyczy to podatników, którym zostały udostępnione uzgodnienia noszące znamiona schematów podatkowych lub je zastosowali, bądź planują zastosować- a w szczególności, rekomendować ich zastosowanie innym podmiotom.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby wdrożenia procedur MDR oraz wsparcie na każdym poszczególnym etapie.

Audyt MDR Zagadnieniowy

Usługa audytu przedstawionych przez Państwa uzgodnień, pod kątem obowiązku raportowania ich jako schemat podatkowy. Ocena zostanie przeprowadzona w stosunku do wskazanych przez Państwa/ustalonych wspólnie z Państwem uzgodnień. Oferta audytu zagadnieniowego MDR swoim zakresem obejmuje:

 • poszukiwanie uzgodnień, w tym
  • analizę przedstawionych przez Państwa/ustalonych wspólnie z Państwem zdarzeń,
  • analizę zawartych umów – wytypowanych wspólnie z Państwem,
 • identyfikację cech skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,
 • określenie roli Spółki w zidentyfikowanym schemacie i jej obowiązków związanych z raportowaniem schematu,
 • wsparcie w wypełnieniu formularzy MDR i w zgłoszeniu schematu.

Audyt wewnętrznego procesu MDR (procedury MDR)

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu przestrzegania obowiązującej w organizacji Wewnętrznej Procedury MDR. 

W ramach audytu wewnętrznego procesu MDR dokonamy weryfikacji formalnej zgodności wdrożenia oraz przestrzegania w organizacji Wewnętrznej Procedury MDR.

Wynikiem audyt jest sporządzenie protokołu zawierającego wnioski oraz rekomendacje.

Korzyści ze współpracy w zakresie schematów podatkowych

 • Zwiększenie bezpieczeństwa osobistego Członków Zarządu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych oraz pracowników szczebla kierowniczego z perspektywy odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej (KKS) oraz administracyjnej za braki lub błędy w zakresie raportowania schematów podatkowych.
 • Wykazanie należytej staranności w obszarze MDR.
 • Bieżący nadzór wpływu regulacji o raportowaniu schematów podatkowych na sytuację przedsiębiorstwa.
 • Opieka specjalisty posiadającego bieżącą wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie z zakresu schematów podatkowych.
 • Stały kontakt z Doradcą Podatkowym. 
Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie schematów podatkowych (MDR) – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje