Raportowanie Schemat贸w Podatkowych i Procedury MDR

Przepisy dot. MDR obliguj膮 podatnik贸w do raportowania o stosowanych schematach podatkowych jak r贸wnie偶 wdro偶enia wewn臋trznych procedur MDR. Niedope艂nienie obowi膮zk贸w grozi dotkliwymi sankcjami.

Zakres us艂ugi z zakresu raportowania schemat贸w podatkowych i procedur MDR

 • Audyt dzia艂a艅 obj臋tych obowi膮zkami MDR,
 • rozpoznanie funkcji, tj. korzystaj膮cy, wspomagaj膮cy, promotor,
 • kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby MDR,
 • wsparcie w procesie wdro偶enia procedur MDR,
 • przeprowadzenie szkolenia MDR w siedzibie Klienta,
 • przygotowywanie zg艂osze艅 schemat贸w podatkowych,
 • reprezentacja przy post臋powaniach zwi膮zanych z MDR,
 • audyt MDR Zagadnieniowy,
 • audyt wewn臋trznego procesu MDR (procedury MDR).

Schematy podatkowe MDR

Podstawowym celem obowi膮zuj膮cych od 1 stycznia 2019 r. regulacji MDR jest uzyskiwanie przez Krajow膮 Administracj臋 Skarbow膮 (KAS) informacji o stosowanych przez podatnik贸w schematach, co do kt贸rych zachodzi zwi臋kszone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej.

Zgodnie z obja艣nieniami Ministra Finans贸w, jest to obowi膮zek sprawozdawczy i dotyczy膰 mo偶e tak偶e zdarze艅, kt贸re ich uczestnicy niekoniecznie postrzegaj膮 jako zwi膮zane z unikaniem opodatkowania.

Wed艂ug polskich przepis贸w, za schemat podatkowy uwa偶a si臋 uzgodnienie, kt贸re co najmniej spe艂nia jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:

 • spe艂nia kryterium g艂贸wnej korzy艣ci i posiada og贸ln膮 cech臋 rozpoznawcz膮
 • posiada szczeg贸ln膮 cech臋 rozpoznawcz膮, lub
 • posiada inn膮 szczeg贸ln膮 cech臋 rozpoznawcz膮.

Samo jednak spe艂nienie przes艂anek schematu podatkowego nie powoduje automatycznie obowi膮zku raportowania o tym fakcie KAS.

Powstanie tego obowi膮zku 鈥 o ile nie jest mowa o schemacie podatkowym transgranicznym 鈥 b臋dzie bowiem uzale偶nione od tego, czy spe艂nione jest kryterium kwalifikowanego korzystaj膮cego.

Dopiero przekroczenie jednego z prog贸w zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystaj膮cego 鈥 odpowiednio 10 mln euro sumy aktyw贸w lub 2,5 mln euro przychodu 鈥 powoduje, 偶e schemat podatkowy (inny ni偶 transgraniczny) podlega obowi膮zkowi informacyjnemu. Co wa偶ne, przy okre艣laniu opisanych wy偶ej prog贸w pod uwag臋 bierze si臋 tak偶e odpowiednie warto艣ci w podmiotach dominuj膮cych.

Enigmatyczna forma tre艣ci przepis贸w MDR prowadzi do du偶ych trudno艣ci we w艂a艣ciwym rozpoznaniu statusu swoich przedsi臋wzi臋膰 przez podmioty zaanga偶owane.

W odpowiedzi na to, nasza Kancelaria oferuje dok艂adne zbadanie obszar贸w dzia艂alno艣ci podatnika pod k膮tem MDR oraz bezpo艣rednie wskazanie tych, gdzie zachodz膮 podstawy do uznania je za schematy podatkowe oraz udzielenie pomocy w wype艂nieniu zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z przepis贸w dotycz膮cych procedur MDR.

Podmioty MDR

Wyszczeg贸lnia si臋 trzy rodzaje podmiot贸w, kt贸re bior膮 lub mog膮 bra膰 czynno艣ciach uznawanych za schemat podatkowy :

 • Korzystaj膮cy,
 • Wspomagaj膮cy,
 • Promotor.

Obowi膮zki ci膮偶膮ce na ka偶dym z wymienionych podmiot贸w r贸偶ni膮 si臋 w zale偶no艣ci od jego sytuacji prawnej. Istotnym jest, 偶e ka偶dy podatnik mo偶e wyst膮pi膰 z kt贸rej艣 z tych funkcji, nie maj膮c nawet takiego zamiaru.

W takim wypadku bardzo wa偶ne jest prawid艂owe rozpoznanie roli, w kt贸r膮 wpisuje si臋 podatnik. Us艂ugi naszej Kancelarii zapewniaj膮 analiz臋 dzia艂alno艣ci Klienta, w tym wskazanie jego funkcji w 艣wietle przepis贸w MDR, wyja艣nienia skutk贸w oraz zapewnienie obs艂ugi prawnej w zakresie raportowania schemat贸w podatkowych, w ka偶dym przypadku, gdy z艂o偶enie odpowiedniego zawiadomienia oka偶e si臋 prawem wymagane.

Procedura wewn臋trzna MDR

Wewn臋trzna procedura raportowania schemat贸w podatkowych stanowi dokument korporacyjny stanowi膮cy 鈥瀖ap臋 drogow膮鈥 organizacji, zapewniaj膮c膮 prawid艂ow膮 realizacj臋 obowi膮zk贸w zwi膮zanych z przepisami MDR.

W og贸lnym uj臋ciu, powinna przedstawia膰 stosowane zasady post臋powania odnosz膮ce si臋 do przepis贸w MDR, maj膮ce na celu identyfikacj臋 zdarze艅, kt贸re potencjalnie powinny podlega膰 raportowaniu oraz wskaza膰 osoby odpowiedzialne za realizacj臋 tego obowi膮zku- 聽z uwzgl臋dnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej dzia艂alno艣ci.

Zobowi膮zanymi do wdro偶enia procedury MDR s膮 osoby prawne oraz jednostki nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej b臋d膮ce Promotorami, zatrudniaj膮ce Promotor贸w lub faktycznie wyp艂acaj膮ce im wynagrodzenie, kt贸rych przychody lub koszty, przekroczy艂y w roku poprzedzaj膮cym rok obrotowy r贸wnowarto艣膰 8 mln z艂.

Pomimo, 偶e pozosta艂e podmioty b臋d膮ce uczestnikami uzgodnienia – tj. Korzystaj膮cy i Wspomagaj膮cy, nie s膮 zobowi膮zane do wdro偶enia wewn臋trznych procedur MDR, posiadanie procedury 聽jest to wysoce rekomendowane z uwagi na brak precyzji przepis贸w. W szczeg贸lno艣ci dotyczy to podatnik贸w, kt贸rym zosta艂y udost臋pnione uzgodnienia nosz膮ce znamiona schemat贸w podatkowych lub je zastosowali, b膮d藕 planuj膮 zastosowa膰- a w szczeg贸lno艣ci, rekomendowa膰 ich zastosowanie innym podmiotom.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby wdro偶enia procedur MDR oraz wsparcie na ka偶dym poszczeg贸lnym etapie.

Audyt MDR Zagadnieniowy

Us艂uga audytu przedstawionych przez Pa艅stwa uzgodnie艅, pod k膮tem obowi膮zku raportowania ich jako schemat podatkowy. Ocena zostanie przeprowadzona w stosunku do wskazanych przez Pa艅stwa/ustalonych wsp贸lnie z Pa艅stwem uzgodnie艅. Oferta audytu zagadnieniowego MDR swoim zakresem obejmuje:

 • poszukiwanie uzgodnie艅, w tym
  • analiz臋 przedstawionych przez Pa艅stwa/ustalonych wsp贸lnie z Pa艅stwem zdarze艅,
  • analiz臋 zawartych um贸w – wytypowanych wsp贸lnie z Pa艅stwem,
 • identyfikacj臋 cech skutkuj膮cych uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,
 • okre艣lenie roli Sp贸艂ki w zidentyfikowanym schemacie i jej obowi膮zk贸w zwi膮zanych z raportowaniem schematu,
 • wsparcie w wype艂nieniu formularzy MDR i w zg艂oszeniu schematu.

Audyt wewn臋trznego procesu MDR (procedury MDR)

Oferujemy us艂ug臋 przeprowadzenia audytu przestrzegania obowi膮zuj膮cej w organizacji Wewn臋trznej Procedury MDR.聽

W ramach audytu wewn臋trznego procesu MDR dokonamy weryfikacji formalnej zgodno艣ci wdro偶enia oraz przestrzegania w organizacji Wewn臋trznej Procedury MDR.

Wynikiem audyt jest sporz膮dzenie protoko艂u zawieraj膮cego wnioski oraz rekomendacje.

Korzy艣ci ze wsp贸艂pracy w zakresie schemat贸w podatkowych

 • Zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa osobistego Cz艂onk贸w Zarz膮du, Dyrektor贸w Finansowych, G艂贸wnych Ksi臋gowych oraz pracownik贸w szczebla kierowniczego z perspektywy odpowiedzialno艣ci karnej, karnej skarbowej (KKS) oraz administracyjnej za braki lub b艂臋dy w zakresie raportowania schemat贸w podatkowych.
 • Wykazanie nale偶ytej staranno艣ci w obszarze MDR.
 • Bie偶膮cy nadz贸r wp艂ywu regulacji o raportowaniu schemat贸w podatkowych na sytuacj臋 przedsi臋biorstwa.
 • Opieka specjalisty posiadaj膮cego bie偶膮c膮 wiedz臋 merytoryczn膮 oraz do艣wiadczenie z zakresu schemat贸w podatkowych.
 • Sta艂y kontakt z Doradc膮 Podatkowym.聽
Je艣li potrzebujesz wsparcia w zakresie schemat贸w podatkowych (MDR) – Skontaktuj si臋 z nami! Formularz kontaktowy