Podatek Akcyzowy

Kancelaria STERRN oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie akcyzy, cła i klasyfikacji towarowej. Świadczymy usługi bieżącego doradztwa oraz udzielamy praktycznej pomocy w realizowaniu obowiązków akcyzowych i celnych. Wspieramy przedsiębiorstwa w rejestracji do celów akcyzy i cła oraz wsparciu w obsłudze platformy PUESC.

Nasza oferta obejmuje obsługę przedsiębiorstw działających w sektorze wyrobów akcyzowych, wspieramy w uzyskaniu pozwoleń akcyzowych lub celnych oraz wiążącej klasyfikacji CN.

Nasi eksperci wspierają również przedsiębiorców w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy, cła oraz w sporach przed organami i sądami administracyjnymi.

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi w zakresie podatku akcyzowego Kancelarii STERRN

Kancelaria STERRN oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie podatku akcyzowego. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwala nam m.in. na świadczenie następujących usług:

 • reprezentację Klientów przed sądem administracyjnym i w kontaktach z organami podatkowymi,
 • udzielanie pomocy w uzyskaniu Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów dotyczących akcyzy,
 • wsparcie w zapewnieniu efektywności podatkowej w zakresie podatku akcyzowego,
 • prowadzenie postępowań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka nieprawidłowości w rozliczeniach akcyzowych,
 • kompleksowe wsparcie w staraniach o status zarejestrowanego odbiorcy, podmiotu pośredniczącego lub zarejestrowanego wysyłającego,
 • pomoc w tworzeniu składu podatkowego i uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych,
 • wnioskowanie o wydanie decyzji dotyczących klasyfikacji wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych oraz uzyskanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
 • wnioskowanie o zwrot podatku akcyzowego, w tym w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem,
 • doradztwo w zabezpieczeniu ryzyka podatkowego związanego ze zużywaniem wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
 • wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej jako zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający,
 • analiza obowiązków w zakresie podatku akcyzowego związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej, przygotowanie zgłoszenia i rozliczeń w podatku akcyzowym,
 • bieżące doradztwo prawne i podatkowe.

Kontrole i postępowania podatkowe w zakresie podatku akcyzowego

Jako doświadczona kancelaria doradztwa prawno-podatkowego, posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego i profesjonalnego reprezentowania naszych Klientów przed sądem administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego.

Zdajemy sobie sprawę z trudności i niepewności, jakie wiążą się z prowadzeniem postępowania przed sądem administracyjnym. Dlatego nasz zespół specjalistów jest gotowy dokładnie zapoznać się z Państwa sprawą, a następnie opracować i wdrożyć strategię, która umożliwi uzyskanie jak najlepszego rezultatu. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw oraz nasze zaangażowanie w każdą z nich pozwala zapewnić naszym Klientom uzyskanie optymalnego rozwiązania.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z wsparcia w przypadku kontroli lub postępowania związanego z akcyzą?

Gdy urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy rozpoczął kontrolę celem zweryfikowania spełnienia obowiązków akcyzowych lub np. wykorzystywania preferencji podatkowych, takich jak zwolnienia od akcyzy.

Jakie korzyści niesie za sobą profesjonalne doradztwo i reprezentacja podczas kontroli i postępowań akcyzowych?

Nasza profesjonalna reprezentacja zapewnia ochronę praw i interesów przedsiębiorcy, który jest poddawany kontroli w zakresie akcyzy lub jest stroną postępowania podatkowego w zakresie akcyzy. Dzięki wsparciu w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego, włączając w to reprezentację w kontaktach z organami podatkowymi, przedsiębiorca może zminimalizować ryzyko niekorzystnych dla siebie decyzji podejmowanych przez organy kontrolujące.

Rejestracja na potrzeby akcyzowe – CRPA

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) jest niezbędnym krokiem dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze wyrobów akcyzowych oraz umożliwiająca korzystanie z preferencji podatkowych, takich jak zwolnienia czy zerowa stawka akcyzy. Proces rejestracji odbywa się elektronicznie poprzez złożenie wniosku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Kto jest zobowiązany do rejestracja na potrzeby akcyzowe – CRPA?

Przedsiębiorstwa planujące działalność związaną z wyrobami akcyzowymi muszą dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Kiedy należy dokonać rejestracji na potrzeby akcyzowe w CRPA?

Rejestrację trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem działalności związanej z wyrobami akcyzowymi lub przed wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem takich wyrobów. Jeśli zmienia się zakres działalności akcyzowej, konieczna jest aktualizacja wpisu w CRPA.

Jakie korzyści niesie rejestracja w CRPA na potrzeby akcyzowe?

Poprawny wpis w CRPA, obejmujący odpowiednie statusy podmiotu, rodzaje prowadzonej działalności i używane wyroby, stanowi niezbędny warunek dla bezproblemowego wykonywania wielu czynności akcyzowych za pośrednictwem platformy PUESC, takich jak składanie deklaracji czy rejestracja przemieszczeń w systemie EMCS.

Szukasz wsparcia w zakresie podatku akcyzowego? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

FAQ

Co to jest podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy jest rodzajem podatku pośredniego, który nie jest opłacany przez każdego, ale jedynie przez podmioty wytwarzające lub wprowadzające do obrotu  określone kategorie wyrobów. Wspólny system podatku akcyzowego w UE dotyczy wyrobów takich jak: wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohol czy wyroby tytoniowe. W przypadku innych produktów, jak samochody osobowe, susz tytoniowy, płyny do papierosów elektronicznych czy nowatorskie wyroby, państwa członkowskie mają władztwo do opodatkowania akcyzą. Nieustanny ruch w tym obszarze prawnym i ciągłe zmiany w przepisach prawa akcyzowego wymagają stałego monitorowania rynku obrotu wyrobami akcyzowymi oraz innymi, które potencjalnie podlegają pod akcyzę.

W Polsce podatek akcyzowy jest wprowadzany i egzekwowany przez Ministerstwo Finansów, a jego pobieranie i naliczanie jest kontrolowane przez Urząd Skarbowy i Celno-Skarbowy. Producenci i importerzy produktów objętych podatkiem akcyzowym są zobowiązani do opłacania tego podatku.

Wnioski i odwołania od decyzji w sprawie podatku akcyzowego są rozstrzygane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

 • Produkcja produktów akcyzowych
 • Wprowadzenie do obrotu produktów akcyzowych
 • Import produktów akcyzowych (z wyjątkiem tych objętych procedurą zawieszenia poboru przez rejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem)
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe produktów akcyzowych,
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe produktów akcyzowych )opodatkowanych stawką akcyzy inną niż zerowa, objętych procedurą zawieszenia, nie wprowadzonych do obrotu)
 • Wyprowadzenie  produktów akcyzowych ze składu podatkowego (poza procedurą zawieszenia, niebędących własnością podmiotu, z wyjątkiem produktów objętych zwolnieniem od akcyzy, przez podmiot z zezwoleniem na wyprowadzenie)
 • Wysyłanie importowanych produktów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru przez rejestrowanego wysyłającego (nienależącego do importera)
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w ramach instalacji fotowoltaicznej

Kto jest podatnikiem akcyzy?

Podatnikiem akcyzy jest jednostka organizacyjna która nie ma osobowości prawnej lub osoba prawna, który produkuje, importuje, przemieszcza lub magazynuje wyroby objęte akcyzą na terytorium kraju. W niektórych przypadkach może to być także osoba fizyczna posiadająca te produkty na własny użytek . Obowiązek zapłacenia akcyzy powstaje w momencie powstania prawa do dysponowania produktem objętym akcyzą. Inaczej niż w przypadku podatku VAT, obowiązek zapłaty akcyzy powstaje w każdym przypadku, jeśli nie została ona uiszczona na poprzednim  etapie obrotu.

Co jest przedmiotem opodatkowania akcyzą?

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są wyroby akcyzowe, w tym paliwa i napoje alkoholowe, które są produkowane, importowane, przemieszczane lub magazynowane na terytorium danego kraju. Warto pamiętać, że podatkiem akcyzowym objęta jest produkcja energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby przez przedsiębiorcę.

Produkty objęte akcyzą dzieli się na: wyroby akcyzowe zharmonizowane: paliwa silnikowe, gaz i oleje opałowe, wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe, energia elektryczna; wyroby akcyzowe niezharmonizowane: kosmetyki i wyroby perfumeryjne, broń, samochody osobowe, skóry futerkowe.

Wysokość akcyzy jest uzależniona od rodzaju produktu i jego ilości.

Szukasz wsparcia w zakresie podatku akcyzowego? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje