Podatek Akcyzowy

Podatek akcyzowy jest rodzajem podatku pośredniego, który nie jest opłacany przez każdego, ale jedynie przez posiadaczy określonych kategorii wyrobów. Wspólny system podatku akcyzowego w UE dotyczy wyrobów takich jak: wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohol czy wyroby tytoniowe. W przypadku innych produktów, jak samochody osobowe, susz tytoniowy, płyny do papierosów elektronicznych czy nowatorskie wyroby, państwa członkowskie mają władztwo do opodatkowania akcyzą. Nieustanny ruch w tym obszarze prawnym i ciągłe zmiany w przepisach prawa akcyzowego wymagają stałego monitorowania rynku obrotu wyrobami akcyzowymi oraz innymi, które potencjalnie podlegają pod akcyzę.

W Polsce podatek akcyzowy jest wprowadzany i egzekwowany przez Ministerstwo Finansów, a jego pobieranie i naliczanie jest kontrolowane przez Urząd Skarbowy. Producenci i importerzy produktów objętych podatkiem akcyzowym są zobowiązani do opłacania tego podatku.

Wnioski i odwołania od decyzji w sprawie podatku akcyzowego są rozstrzygane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Zakres obsługi w zakresie podatku akcyzowego Kancelarii STERRN

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie podatku akcyzowego. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwala nam m.in. na świadczenie następujących usług:

 • reprezentację Klientów przed sądem administracyjnym i w kontaktach z organami podatkowymi,
 • udzielanie pomocy w uzyskaniu Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów dotyczących akcyzy,
 • wsparcie w zapewnieniu efektywności podatkowej w zakresie podatku akcyzowego,
 • prowadzenie postępowań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka nieprawidłowości w rozliczeniach akcyzowych,
 • kompleksowe wsparcie w staraniach o status zarejestrowanego odbiorcy, podmiotu pośredniczącego lub zarejestrowanego wysyłającego,
 • pomoc w tworzeniu składu podatkowego i uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych,
 • wnioskowanie o wydanie decyzji dotyczących klasyfikacji wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych oraz uzyskanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
 • wnioskowanie o zwrot podatku akcyzowego, w tym w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem,
 • doradztwo w zabezpieczeniu ryzyka podatkowego związanego z zużywaniem wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
 • wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej jako zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający,
 • bieżące doradztwo prawne i podatkowe.

Postępowanie podatkowe w zakresie podatku akcyzowego

Jako doświadczona kancelaria doradztwa prawno-podatkowego, posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego i profesjonalnego reprezentowania naszych Klientów przed sądem administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego.

Zdajemy sobie sprawę z trudności i niepewności, jakie wiążą się z prowadzeniem postępowania przed sądem administracyjnym. Dlatego nasz zespół specjalistów jest gotowy dokładnie zapoznać się z Państwa sprawą, a następnie opracować i wdrożyć strategię, która umożliwi uzyskanie jak najlepszego rezultatu. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw oraz nasze zaangażowanie w każdą z nich pozwala zapewnić naszym Klientom uzyskanie optymalnego rozwiązania.

Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

 • Produkcja produktów akcyzowych
 • Wprowadzenie do opodatkowania produktów akcyzowych
 • Import produktów akcyzowych (z wyjątkiem tych objętych procedurą zawieszenia poboru przez rejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem)
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowych produktów akcyzowych,
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowych produktów akcyzowych (stawką akcyzy inny niż zerowa, objętych procedurą zawieszenia, nie wprowadzonych do opodatkowania)
 • Wyprowadzenie z opodatkowania produktów akcyzowych (poza procedurą zawieszenia, niebędących własnością podmiotu, z wyjątkiem produktów objętych zwolnieniem od akcyzy, przez podmiot z zezwoleniem na wyprowadzenie)
 • Wysyłanie importowanych produktów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru przez rejestrowanego wysyłającego (nienależącego do importera)

Kto jest podatnikiem akcyzy?

Podatnikiem akcyzy jest jednostka organizacyjna która nie ma osobowości prawnej lub osoba prawna, który produkuje, importuje, przemieszcza lub magazynuje wyroby objęte akcyzą na terytorium kraju. W niektórych przypadkach może to być także osoba fizyczna posiadająca te produkty na własny użytek. Obowiązek zapłacenia akcyzy powstaje w momencie powstania prawa do dysponowania produktem objętym akcyzą.

Co jest przedmiotem opodatkowania akcyzą?

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są wyroby akcyzowe, w tym paliwa i napoje alkoholowe, które są produkowane, importowane, przemieszczane lub magazynowane na terytorium danego kraju. Wysokość akcyzy jest uzależniona od rodzaju produktu i jego ilości.

Szukasz wsparcia w zakresie podatku akcyzowego? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje