Upadłość i Likwidacja

Zespół naszych prawników posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych i upadłościowych.

Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej może być podyktowane wieloma okolicznościami – może to być m.in. zrealizowanie celu gospodarczego, dla którego spółka została zawiązana lub podjęcie decyzji biznesowych, na skutek których dana spółka zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej, staje się spółką „niepotrzebną”. W każdym z tych wypadków konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zlikwidowania przedsiębiorstwa, albowiem spółka, która zostanie pozostawiona bez jakiegokolwiek nadzoru może generować nie tylko koszty, ale również być przyczyną dalszych problemów – takich jak postępowania przymuszające, wszczynane przez Sądy Rejestrowe, postępowania karne, skarbowe.

Świadczona przez Kancelarię usługa obsługi procesu likwidacji obejmuje:

 • analizę stanu przedsiębiorstwa pod kątem przeprowadzenia procesu likwidacji,
 • przygotowanie projektu aktu notarialnego z uchwałami dotyczącymi likwidacji spółki
 • zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRSu,
 • przygotowanie i opublikowanie wezwania do wierzycieli,
 • wsparcie prawne, księgowe oraz podatkowe likwidatora,
 • wsparcie w zakończeniu spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych prowadzonych przez spółkę,
 • pomoc w upłynnieniu majątku spółki,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z Rejestru Przedsiębiorców.

Nie każda inwestycja kończy się powodzeniem. Czasami na skutek zdarzeń całkowicie niezależnych dochodzi do sytuacji, w których przedsiębiorstwo popada w problemy finansowe i zaprzestaje spłacania swoich wymagalnych zobowiązań. W takich sytuacjach osoby zarządzające przedsiębiorstwem powinny przeprowadzić analizę pod kątem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ma to kluczowe znaczenie, szczególnie ze względu na ewentualną odpowiedzialność cywilną oraz karną zarządu.

Kancelaria STERRN wspiera przedsiębiorców, którzy popadli w problemy finansowe, udzielając im wsparcia poprzez:

 • badanie kondycji przedsiębiorstwa w celu zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym także wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack),
 • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym,
 • doradztwo prawne w zakresie kontroli prawidłowości działań syndyka,
 • zawieranie układu w toku postępowania upadłościowego,
 • obrona dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika.
Potrzebujesz wsparcia w procesie likwidacji lub upadłości?- Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje