Ceny Transferowe

Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kancelaria STERRN specjalizuje się m.in. w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, przeprowadzaniu analiz porównawczych (Benchmarki), audytów oraz sporządzaniu analiz zgodności zawierających opis zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi, ocenie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie ryzyk podatkowych, ustalaniu polityki cen transferowych oraz pozostałych aspektów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kto ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Dokumentację cen transferowych muszą sporządzić podmioty powiązane, które dokonują transakcji wewnątrzgrupowych o wartości przekraczającej ustawowe progi: 10 mln. PLN dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln. PLN dla transakcji usługowych i innych. Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy również podatników, którzy zawierają transakcje powyżej 500 tys. PLN z podmiotami z tak zwanych “rajów podatkowych” (2,5 mln PLN dla transakcji finansowych) niezależnie od zaistniałych powiązań.

Jaki jest termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych wynosi 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, co dla większości podatników zamykających rok podatkowy 31 grudnia oznacza, że upływa on 31 października. Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C) zawierającej oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, czyli dla tych samych podatników termin ten upływa 30 listopada 2023 roku. Natomiast termin na złożenie Master File wynosi 12 miesięcy.

Jakie są kary za brak dokumentacji cen transferowych

Niesporządzenie dokumentacji, niedołączenie grupowej dokumentacji, niezłożenie formularza TPR lub podanie w nim danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym oraz sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym maksymalnie do kwoty około 33,5 mln. PLN.
Nieprzygotowanie w terminie dokumentacji cen transferowych oraz formularza TPR objęte jest sankcją maksymalnie do kwoty około 11,17 mln. PLN.

Dokumentacja cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego.  Nasza oferta polega na sporządzeniu dokumentacji cen transferowych spełniających wymogi podatkowe oraz zapewniające bezpieczeństwo podatkowe transakcji.

Nasze usługi obejmują również weryfikację dokumentacji cen transferowych sporządzonych przez Państwa oraz bieżące wsparcie w trakcie procesu sporządzania dokumentacji.

Analiza cen transferowych / danych porównawczych (Benchmark)

Analiza danych porównawczych stanowi syntetyczne przedstawienie danych porównywalnych o podmiotach prowadzących działalność w zakresie zbliżonym do działalności analizowanego podmiotu bądź też danych dotyczących porównywalnych transakcji realizowanych na rynku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. 

Rodzajem analizy porównawczej jest tak zwanych Benchmark, którego założeniem jest zestawienie wyników finansowych osiąganych przez podmioty powiązane z wynikami podmiotów działających na wolnym rynku w zakresie porównywalnych transakcji. 

Analizy danych porównawczych mogą wykorzystane do ustalenia warunków transakcji kontrolowanych lub w celu potwierdzenia, już zrealizowanych transakcji są zgodne z warunkami cen rynkowych. Właściwe określenie cen rynkowych minimalizuje ryzyko podniesienia zarzutów przez organy administracji podatkowych.

Analiza porównywalności stanowi obligatoryjny elelment dokumentacji cen transferowych – ponadto, bez jej sporządzenia nie jest możliwe przygotowanie Informacji o cenach transferowych (TPR). Natomiast, inaczej niż dokumentacja lokalna, nie podlega ona corocznej aktualizacj, zachowując ważność przez okres 3 lat – o ile nie doszło do istotnej zmiany warunków rynkowych, które czynią analize nieaktualną.

Kto musi sporządzić analizę cen transferowych?

Podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są co do zasady zobligowane do przeprowadzenia analizy cen transferowych zwanej również benchmarkingiem dla każdej transakcji. Analiza może przybrać postać porównawczą lub opierać się na ocenie zgodności. Jednakże istnieją pewne przypadki, w których podmioty są zwolnione z tego obowiązku. Dotyczy to między innymi mikro i małych przedsiębiorstw, transakcji niekontrolowanych podmiotami z tzw. rajów podatkowych oraz podatników korzystających z uproszczonych zasad rozliczeń, znanych jako “safe harbour”.

kiedy należy przeprowadzić analizę cen transferowych?

Analiza cen transferowych jest nieodłącznym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych i jej wyniki są zawarte w informacji o cenach transferowych (TPR).

Analizy mają zastosowanie zarówno przed przeprowadzeniem transakcji kontrolowanych, w celu ustalenia ich warunków, jak i po ich realizacji, w celu potwierdzenia iż odbyły się na zasadach rynkowych.

Jakie są korzyści ze sporządzenia analizy cen transferowych?

Przygotowanie analizy cen transferowych zapewnia zgodność z wymogami przepisów podatkowych dotyczących dokumentacji cen transferowych. Pomaga to uniknąć sankcji związanych z niedopełnieniem tego obowiązku.

Analiza cen transferowych ogranicza również ryzyko, że ustalone warunki transakcji między powiązanymi podmiotami zostaną uznane przez organy administracji podatkowej za niezgodne z zasadą ceny rynkowej.

Sporządzenia analizy porównawczej przyczynia się do ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z transakcjami między powiązanymi podmiotami.

Potrzebujesz wsparcia w sporządzeniu analizy cen transferowych? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Audyt Cen Transferowych

Audyt cen transferowych ma na celu identyfikację wszelkich ryzyk podatkowych w obszarze transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Audyt może być przeprowadzony kompleksowo lub wybranych obszarów, obejmując w szczególności:

  • identyfikację podmiotów powiązanych,
  • identyfikację transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych,
  • kontrolę i ocenę dokumentacji cen transferowych,
  • ocenę spełnienia obowiązków raportowych.

Kto powinien przeprowadzić audyt cen transferowych?

Usługa audytu cen transferowych jest skierowana do podmiotów, które pragną dokonać gruntownej analizy i weryfikacji stosowanych zasad rozliczeń w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi oraz potwierdzić, czy wypełnia wszelkie obowiązki wynikające z przepisów podatkowych.

Jakie są korzyści z audytu cen transferowych?

Korzyścią z przeprowadzenia audytu cen transferowych jest identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości i ryzyk związanych z transakcjami wewnątrzgrupowymi, co pozwala na wprowadzenie ewentualnych korekt i dostosowanie praktyk do obowiązujących przepisów podatkowych.

Pomaga uniknąć sankcji związanych z niedopełnieniem obowiązków w dokumentacji podatkowej oraz obowiązkach raportowych co przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa.

Chcesz przeprowadzić audyt Cen transferowych? Napisz do nas! Formularz kontaktowy

Opracowanie Polityki Cen Transferowych

Usługa polega na opracowaniu zasad kalkulacji cen z podmiotami powiązanymi, w celu  zapewnienia iż transakcja jest dokonywana na warunkach rynkowych. Usługa polega na identyfikacji transakcji między podmiotami powiązanymi, identyfikacji pełnionych funkcji, zaangażowanych aktywów, ponoszonych kosztó oraz ryzyk. Pozwala na dobranie prawidłowej metody kalkulacji ceny oraz wyznacza przedzaiły rynkowe stosowanych marźż lub cen w oparciu o analize porównywalności.

Dla kogo jest dedykowana oferta opracowanie polityki cen transferowych?

Oferowane opracowanie polityki cen transferowych jest dedykowane przedsiębiorstwom które dokonują transakcji wewnątrzgrupowych i chcą skutecznie zarządzać swoimi strukturami cenowymi, minimalizować ryzyko sporów podatkowych oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Jakie są korzyści z opracowania polityki cen transferowych?

Opracowanie polityki cen transferowych umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego, redukując ryzyko sankcji i sporów z organami podatkowymi. Opracowana polityka cen transferowych pomaga również w efektywnym zarządzaniu ryzykiem podatkowym i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kolejną korzyścią jest możliwość bardziej precyzyjnej alokacji korzyści pomiędzy powiązanymi podmiotami zgodnie z zasadami rynkowymi. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może uniknąć zarzutów dotyczących nieprawidłowego rozliczania transakcji wewnątrzgrupowych.

Dodatkowo, polityka cen transferowych ułatwia procesy raportowania i administracyjne związane z transakcjami wewnątrzgrupowymi. Zapewnia pewność prawidłowego rozliczania tych transakcji oraz umożliwia skuteczne kierowanie działaniami w obszarze transfer pricing.

Dlaczego Kancelaria STERRN?

Nasza firma dysponuje wyspecjalizowanym zespołem ekspertów, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz cen transferowych, sporządzania analiz zgodności, oceny ryzyka podatkowego transakcji między powiązanymi podmiotami, ustalania polityki cen transferowych oraz prowadzenia szkoleń podatkowych.

Oferowane przez nas usługi obejmują kompleksowe doradztwo w zakresie wszystkich rodzajów transakcji spotykanych w obrocie gospodarczym pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nasz zespół dostarcza wysokiej jakości rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów.

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty, które należą do czołowych krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych. Ich zaufanie jest dla nas najlepszym potwierdzeniem jakości i skuteczności naszych usług.

Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje