Sankcja kredytu darmowego

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku wprowadziła rozwiązanie, które daje możliwość spłaty jedynie pożyczonego kapitału. Jest to tzw. sankcja kredytu darmowego.

Kancelaria STERRN specjalnie wyodrębniła dział zajmujący się Prawem Bankowym, którego prawnicy zajmują się między innymi tą kwestią. Specjalistyczna wiedza oraz ogromne doświadczenie naszych adwokatów, radców prawnych, jak i doradców podatkowych umożliwia nam zaoferowanie kompleksowej pomocy w tym zakresie. Nasi klienci dzięki nam mogą uzyskać satysfakcjonujące ich rozstrzygnięcia. Reprezentujemy ich w całej Polsce.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Likwidacja spółki z o.o. Adwokat Katarzyna Kulig

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

W ramach obsługi prawnej z zakresu prawa bankowego dla osób fizycznych, które chcą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • bezpłatną analizę dokumentów,
 • sprawdzenie, czy klient może ubiegać się o sankcję kredytu darmowego,
 • przygotowanie w jego imieniu oświadczenia o sankcję kredytu darmowego i jego przedłożenie bankowi,
 • reprezentację Klienta przed bankiem,
 • opracowanie pozwu i reprezentację Klienta przed  Sądem I oraz II instancji w razie gdyby, bank nie chciał uwzględnić należnej mu sankcji kredytu darmowego,
 •  egzekucja wyroku sądowego.

Dzięki naszemu wsparciu masz pewność, że Twoje prawa wynikające z zawartej umowy kredytowej zostaną wyegzekwowane.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego może być zastosowana

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim darmowy kredyt może być zastosowany w określonych okolicznościach, m.in. takich jak:

 • brak formalnego potwierdzenia umowy kredytu konsumenckiego w formie pisemnej lub zawarcie jej na odległość w sposób niezgodny z przewidzianymi regulacjami;
 • nieuwzględnienie w umowie danych dotyczących kredytobiorcy jak choćby pełne dane konsumenta oraz informacje o kredytodawcy i pośredniku kredytowym;
 • nieujęcie w umowie kluczowych informacji, takich jak: okres ważności umowy, charakter kredytu konsumenckiego czy też warunki oraz terminy dokonywania płatności;
 • niezawarcie w umowie informacji o stopie procentowej kredytu konsumenckiego, warunkach jej zmiany i procedurach w tym zakresie;
 • nieokreślenie w dokumencie RRSO;
 • brak precyzyjnych wytycznych dotyczących zasad spłaty, kolejności uiszczania rat oraz ewentualnych dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy;
 • nieujęcie w umowie informacji o stawce oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego;
 • niezawarcie szczegółów odnośnie do zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu;
 • brak wytycznych dotyczących przedterminowej spłaty kredytu i procedury w tym zakresie;
 • nieuwzględnienie w umowie kwestii prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę kredytu oraz zasad jej naliczania;
 • zawarcie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego przewyższających te określone w ustawie.

Każda z wymienionych przesłanek wiąże się z wieloma konkretnymi aspektami. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwoli ustalić ponad wszelką wątpliwość czy możesz skorzystać z opcji sankcji kredytu darmowego.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu

Możliwość skorzystania z sankcji darmowego kredytu jest ograniczona czasowo do roku od dnia całkowitej spłaty zobowiązania. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, od konsumenta, będącego kredytobiorcą, wymaga się przedłożenia bankowi formalnego oświadczenia. Chociaż ustawodawca nie sprecyzował dokładnej treści tego dokumentu, niewątpliwie wniosek o sankcje kredytu bankowego powinien:

 • wyraźnie wskazywać na zamiar konsumenta skorzystania z sankcji kredytu darmowego;
 • zawierać szczegółowe dane umożliwiające identyfikację kredytobiorcy, w tym przede wszystkim jego pełne dane oraz adres do korespondencji, a także informacje dotyczące zaciągniętego zobowiązania (np. numer umowy kredytowej z bankiem);
 • prezentować okoliczności uzasadniające korzystanie z sankcji kredytu darmowego;
 • być podpisanym przez kredytobiorcę i dostarczonym bankowi za pomocą listu poleconego, osobiście w placówce bankowej lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dokument w postaci oświadczenia odgrywa kluczową rolę w procesie realizacji sankcji kredytu darmowego. Kancelaria prawna STERRN specjalizuje się w obszarze tej tematyki i posiada znaczące doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz kredytobiorców. Z tego względu skorzystanie z jej pomocy gwarantuje efektywne skorzystanie z sankcji.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Co to sankcja kredytu darmowego? Jej normatywną podstawę stanowi artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nim, jeśli kredytodawca nie dopełni określonych w tym artykule obowiązków, konsument, po przedstawieniu pisemnej deklaracji, może dokonać zwrotu kredytu bez konieczności płacenia odsetek czy innych związanych z nim opłat, w sposób i czas określony w umowie.

Istotą sankcji kredytu darmowego jest fakt, że konsument, jako kredytobiorca, zwraca kredytodawcy tylko główną kwotę pożyczonego kapitału, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Podejście ustawodawcy do tej kwestii wynika z przekonania, typowego dla regulacji prawa konsumenckiego, iż przedsiębiorstwo (jakim jest też bank) nie powinno uzyskiwać korzyści finansowych, jeżeli naruszyło prawa konsumentów – osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jakie są skutki sankcji darmowego kredytu dla banków?

Konsekwencjami sankcji kredytu darmowego, jakie dotykają banki, jest spłata całkowitej sumy pożyczki lub kredytu przez konsumenta bez konieczności pokrywania przez niego dodatkowych kosztów. Zwraca on jedynie główną kwotę pożyczonej sumy. Na jakich zasadach jest dokonywana spłata, którą przewiduje sankcja kredytu darmowego, np. kredytu hipotecznego? Przede wszystkim brana jest pod uwagę umowa, a spłata powinna zostać dokonana zgodnie z terminem i warunkami w niej określonymi.

Jeśli umowa kredytu konsumenckiego nie określa dokładnej daty spłaty kredytu, to termin zwrotu przez konsumenta wynosi:

 • 5 lat dla kredytów konsumenckich do kwoty 80 000 zł;
 • 10 lat dla kredytów konsumenckich przekraczających 80 000 zł.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasi eksperci prawni dysponują doświadczeniem w zakresie reprezentacji klientów w kwestiach związanych z możliwością wykorzystania sankcji kredytu darmowego. Świadczymy wsparcie prawne, które obejmuje ocenę umowy, analizę stanu faktycznego sprawy oraz podjęcie działań mających na celu jej zastosowanie na rzecz klienta (reprezentacja podczas kontaktów z Bankiem). 

Doskonała znajomość sektora bankowego przez naszych specjalistów pozwala nam na skuteczne prowadzenie spraw Klientów i uzyskiwanie korzystnych dla nich rozstrzygnięć. 

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Przeprowadzonych likwidacji spółek z o.o.
+
Konsultacji i opinii prawnych związanych z likwidacją

Najnowsze publikacje