Sankcja kredytu darmowego

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku wprowadziła rozwiązanie, które daje możliwość spłaty jedynie pożyczonego kapitału. Jest to tzw. sankcja kredytu darmowego.

Kancelaria STERRN specjalnie wyodrębniła dział zajmujący się Prawem Bankowym, którego prawnicy zajmują się między innymi tą kwestią. Specjalistyczna wiedza oraz ogromne doświadczenie naszych adwokatów, radców prawnych, jak i doradców podatkowych umożliwia nam zaoferowanie kompleksowej pomocy w tym zakresie. Nasi klienci, dzięki nam, mogą uzyskać satysfakcjonujące dla nich rozstrzygnięcia. Klientów reprezentujemy w całej Polsce.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

W ramach obsługi prawnej z zakresu prawa bankowego dla osób fizycznych, które chcą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • bezpłatną analizę dokumentów,
 • sprawdzenie, czy klient może ubiegać się o sankcję kredytu darmowego,
 • przygotowanie w jego imieniu oświadczenia o sankcję kredytu darmowego i jego przedłożenie bankowi,
 • reprezentację Klienta przed bankiem,
 • opracowanie pozwu i reprezentację Klienta przed  Sądem I oraz II instancji w razie gdyby, bank nie chciał uwzględnić należnej mu sankcji kredytu darmowego,
 •  egzekucja wyroku sądowego.

Dzięki naszemu wsparciu masz pewność, że Twoje prawa wynikające z zawartej umowy kredytowej zostaną wyegzekwowane.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego może być zastosowana

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim darmowy kredyt może być zastosowany w określonych okolicznościach, m.in. takich jak:

 • brak formalnego potwierdzenia umowy kredytu konsumenckiego w formie pisemnej lub zawarcie jej na odległość w sposób niezgodny z przewidzianymi regulacjami;
 • nieuwzględnienie w umowie danych dotyczących kredytobiorcy jak choćby pełne dane konsumenta oraz informacje o kredytodawcy i pośredniku kredytowym;
 • nieujęcie w umowie kluczowych informacji, takich jak: okres ważności umowy, charakter kredytu konsumenckiego czy też warunki oraz terminy dokonywania płatności;
 • niezawarcie w umowie informacji o stopie procentowej kredytu konsumenckiego, warunkach jej zmiany i procedurach w tym zakresie;
 • nieokreślenie w dokumencie RRSO;
 • brak precyzyjnych wytycznych dotyczących zasad spłaty, kolejności uiszczania rat oraz ewentualnych dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy;
 • nieujęcie w umowie informacji o stawce oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego;
 • niezawarcie szczegółów odnośnie do zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu;
 • brak wytycznych dotyczących przedterminowej spłaty kredytu i procedury w tym zakresie;
 • nieuwzględnienie w umowie kwestii prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę kredytu oraz zasad jej naliczania;
 • zawarcie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego przewyższających te określone w ustawie.

Każda z wymienionych przesłanek wiąże się z wieloma konkretnymi aspektami. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwoli ustalić ponad wszelką wątpliwość czy możesz skorzystać z opcji sankcji kredytu darmowego.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu

Możliwość skorzystania z sankcji darmowego kredytu jest ograniczona czasowo do roku od dnia całkowitej spłaty zobowiązania. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, od konsumenta, będącego kredytobiorcą, wymaga się przedłożenia bankowi formalnego oświadczenia. Chociaż ustawodawca nie sprecyzował dokładnej treści tego dokumentu, niewątpliwie wniosek o sankcje kredytu bankowego powinien:

 • wyraźnie wskazywać na zamiar konsumenta skorzystania z sankcji kredytu darmowego;
 • zawierać szczegółowe dane umożliwiające identyfikację kredytobiorcy, w tym przede wszystkim jego pełne dane oraz adres do korespondencji, a także informacje dotyczące zaciągniętego zobowiązania (np. numer umowy kredytowej z bankiem);
 • prezentować okoliczności uzasadniające korzystanie z sankcji kredytu darmowego;
 • być podpisanym przez kredytobiorcę i dostarczonym bankowi za pomocą listu poleconego, osobiście w placówce bankowej lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dokument w postaci oświadczenia odgrywa kluczową rolę w procesie realizacji sankcji kredytu darmowego.

Kancelaria prawna STERRN specjalizuje się w obszarze tej tematyki i posiada znaczące doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz kredytobiorców. Z tego względu skorzystanie z jej pomocy gwarantuje efektywne skorzystanie z sankcji.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to sankcja kredytu darmowego?

Jej normatywną podstawę stanowi artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nim, jeśli kredytodawca nie dopełni określonych w tym artykule obowiązków, konsument, po przedstawieniu pisemnej deklaracji, może dokonać zwrotu kredytu bez konieczności płacenia odsetek czy innych związanych z nim opłat, w sposób i czas określony w umowie.

Istotą sankcji kredytu darmowego jest fakt, że konsument, jako kredytobiorca, zwraca kredytodawcy tylko główną kwotę pożyczonego kapitału, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Podejście ustawodawcy do tej kwestii wynika z przekonania, typowego dla regulacji prawa konsumenckiego, iż przedsiębiorstwo (jakim jest też bank) nie powinno uzyskiwać korzyści finansowych, jeżeli naruszyło prawa konsumentów – osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby konsument mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. kwota kredytu lub pożyczki nie może być wyższa niż 255.550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie);
 2. od całkowitej spłaty kredytu nie minęło więcej niż rok czasu;
 3. umowa kredytu lub umowa pożyczki (bankowa/pozabankowa) została zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku;
 4. umowa dotycząca kredytu hipotecznego została zawarta w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku;
 5. umowa kredytu z przeznaczeniem na remont domu lub lokalu mieszkalnego (bez zabezpieczenia hipotecznego) w wysokości przekraczającej kwotę 255.550 zł, o ile został zawarty po dniu 22 lipca 2017 roku.

Z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy również kredytów hipotecznych?

Tak, przy czym sankcja kredytu darmowego nie dotyczy wszystkich kredytów hipotecznych. Możliwość skorzystania z sankcji, w przypadku kredytu hipotecznego, przysługuje jeśli umowa o kredyt hipoteczny została zawarta w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.

Czy jeśli bank wypowiedział umowę można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Tak. Jeśli bank wypowiedział umowę z uwagi na nieregulowanie zobowiązań zgodnie z harmonogramem możliwe jest skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Jak długo trwa postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego?

Postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Średni czas prowadzenia przez nas spraw przed Sądem I instancji wynosi 10-14 miesięcy. Pamiętać jednak należy, iż czas trwania postępowania w dużej mierze zależy od obłożenia danego Sądu sprawami, o ile my, jako Kancelaria, jesteśmy w stanie przygotować wszystkie dokumenty bardzo sprawnie, o tyle nie zawsze mamy wpływ na szybkość działania danego Sądu.

Ile kosztuje postępowanie sądowe dotyczące sankcji kredytu darmowego?

Wniesienie sprawy do Sądu związane jest z koniecznością poniesienia opłaty sądowej od pozwu. Jej wysokość uzależniona jest od wartości dochodzonego roszczenia. Opłata taka w przypadku postępowania upominawczego wynosi:

 • 30   zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł
 • 100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1.500 zł
 • 200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1.500 do 4.000 zł
 • 400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4.000 zł do 7.500 zł
 • 500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7.500 zł do 10.000 zł
 • 750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10.000 zł do 15.000 zł
 • 1.000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15.000 zł do 20.000 zł

Powyżej 20.000 zł opłata sądowa od pozwu wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu.

Dodatkowo, jeśli w sprawie strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata – konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Czy sankcja kredytu darmowego przysługuje w razie spłaty kredytu przed terminem?

Spłata kredytu przed terminem wskazanym w umowie nie zamyka drogi do skorzystania z opcji darmowego kredytu. Gdy kredyt zostanie uregulowany wcześniej niż pierwotnie zakładano, koszty związane z nim podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. W takim wypadku bank zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy tym co zapłaciłeś, a tym co powinieneś zapłacić w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasi eksperci prawni dysponują doświadczeniem w zakresie reprezentacji klientów w kwestiach związanych z możliwością wykorzystania sankcji kredytu darmowego. Świadczymy wsparcie prawne, które obejmuje ocenę umowy, analizę stanu faktycznego sprawy oraz podjęcie działań mających na celu jej zastosowanie na rzecz klienta (reprezentacja podczas kontaktów z Bankiem). 

Doskonała znajomość sektora bankowego przez naszych specjalistów pozwala nam na skuteczne prowadzenie spraw Klientów i uzyskiwanie korzystnych dla nich rozstrzygnięć. 

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje