Koszty likwidacji spółki z o.o.

Podjęcie decyzji o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z dużym formalizmem, ale również z obowiązkiem poniesienia pewnych kosztów. Przedstawione w niniejszym artykule opłaty są kosztami, z którymi muszą liczyć się wspólnicy, którzy chcą rozpocząć proces likwidacji spółki z o.o. Bez poniesienia bowiem przedmiotowych kosztów otwarcie likwidacji, jak i przeprowadzenie całego procesu likwidacji będzie niemożliwe.

Opłata notarialna za sporządzenie uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.

Pierwszą z opłat, która należy ponieść w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu likwidacji spółki z o.o. jest koszt za czynności notarialne. Konieczne jest bowiem sporządzenie protokołu ze Zgromadzenia Wspólników w formie aktu notarialnego. Przedmiotowy protokół zawiera m.in. uchwałę o rozwiązaniu spółki z o.o. i postawieniu jej w stan likwidacji. Wskazuje ona również osobę likwidatora jak i sposób reprezentacji spółki z o.o. w likwidacji. Bez tego protokołu rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego spółki z o.o. nie będzie możliwe. Koszt sporządzenia protokołu ze Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa powyżej wynosi średnio około 700 zł (w tym wypisy aktu notarialnego). Pamiętać należy o tym, że ostateczna wysokość wynagrodzenia notariusza uzależniona jest tak naprawdę od samego notariusza. Warto więc zweryfikować jaki będzie koszt sporządzenia aktu notarialnego w przedmiocie rozwiązania spółki z o.o. u kilku notariuszy.

Koszt notariusza w przypadku współpracy z naszą Kancelarią

Jako pełnomocnicy likwidatorów, wspierający ich w przeprowadzaniu postępowań likwidacyjnych, współpracujemy z Kancelariami Notarialnymi na terenie całej Polski. Notariusze, z którymi współpracujemy pobierają od naszych Klientów taksę notarialną w wysokości 615 zł brutto. Wiemy, że w toku likwidacji spółki z o.o. ograniczenie kosztów związanych z jej przeprowadzeniem jest ważne. Współpraca, którą nawiązaliśmy przez ostatnie lata, pozwala na zaoszczędzenie przez naszych Klientów kosztów związanych z likwidacją spółki z o.o. W przypadku likwidacji spółki z o.o. założonej przez S24 – koszty związane z koniecznością pokrycia taksy notarialnej odpadają. W tym wypadku uchwałę o rozwiązaniu spółki z o.o. podejmuje się w formie elektronicznej, w ramach systemu S24.

Opłata sądowa za zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki z o.o. do KRSu

Zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego w przedmiocie otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga również  uiszczenia opłaty sądowej. Opłata ta wynosi 250 zł. Do opłaty tej trzeba jednak doliczyć jeszcze jedną opłatę, wynoszącą 100 zł. Jest to opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji spółki z o.o. Łącznie więc opłata, którą trzeba uiścić przy składaniu wniosku do KRSu, wynosi 350 zł.

Wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności

Likwidator, po otwarciu likwidacji, publikuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie. W wezwaniu tym likwidator wzywa wierzycieli spółki z o.o. w likwidacji do zgłaszania swoich wierzytelności. Wezwanie to zawiera wskazanie sposobu w jaki możliwe jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności oraz termin do jego dokonania. Opłata za opublikowanie ogłoszenia jest ściśle związana z ilością użytych znaków w ogłoszeniu. Wykorzystanie jednego znaku w ogłoszeniu wiąże się z opłatą w wysokości 70 groszy. Zaznaczyć należy, iż przedmiotowa opłata nie może być niższa niż 60 zł. Z naszego doświadczenia wynika, że koszt takiego ogłoszenia mieści się w przedziale 280-320 zł.

Opłata za wykreślenie spółki z o.o. w likwidacji z KRSu

Na ostatnim etapie likwidacji – etapie związanym z zakończeniem postępowania likwidacyjnego i wykreśleniem spółki z o.o. z Rejestru Przedsiębiorców – dochodzi jeszcze jeden wydatek. Wydatek ten wiąże się z opłatą za przyjęcie przez Sąd Rejestrowy wniosku o wykreślenie spółki z o.o. w likwidacji z KRSu. Opłata sądowa w tym wypadku wynosi 400 zł. Opłata ta obejmuje opłatę sądową w kwocie 300 zł oraz opłatę za ogłoszenie w MSIG w kwocie 100 zł.

Dodatkowe koszty związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do przedstawionych powyżej kosztów doliczyć należy koszty związane z obsługą księgową procesu likwidacji. Koszt ten może być nieodzowny, w szczególności że w toku likwidacji spółki z o.o. konieczna jest bieżąca obsługa księgowa spółki oraz sporządzenie m.in. bilansu otwarcia likwidacji, czy też sprawozdania likwidacyjnego. Jeśli likwidator zdecyduje się na wparcie pod kątem obsługi prawnej procesu likwidacji, koszty z nim związane zwiększą się o wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest ściśle od zakresu czynności jakie pełnomocnik miałby w ramach współpracy wykonać. Jeśli likwidowana spółka z o.o. nie prowadziła działalności gospodarczej – nie posiada zazwyczaj żadnych spraw w toku, czy też postępowań sądowych. W takim przypadku koszty związane z obsługą tego typu postępowań odpadną.

Koszty likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podsumowanie

Reasumując przedstawione powyżej koszty, wskazać należy, iż likwidacja spółki z o.o. wiąże się z poniesieniem następujących kosztów:

  1. 700 zł – taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego zawierającego uchwałę o rozwiązaniu spółki z o.o. (nie dotyczy to spółki założonej przez S24);
  2. 350 zł – opłata sądowa i za ogłoszenie w MSIG (zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRSu). W przypadku likwidacji spółki z o.o. przez S24 – opłata ta wynosi 300 zł.;
  3. 280-320 zł – opłata za ogłoszenie w MSIG wezwania wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności;
  4. 400 zł – opłata sądowa i za ogłoszenie w MSIG (zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z Rejestru Przedsiębiorców);
  5. Obsługa księgowa – według ustaleń z biurem księgowym;
  6. Obsługa prawna – według ustaleń z Kancelarią.

Podstawowe koszty likwidacji spółki z o.o. powinny zamknąć się w kwocie około 1.700 – 1.800 zł (z wyłączeniem opłat za obsługę księgową i prawną).

Zapraszamy również do publikacji Likwidacja spółki z o.o. – krok po kroku.

Co możemy dla Ciebie zrobić

Jesteśmy autorami pierwszego w Polsce bloga o likwidacji spółki z o.o. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 1000 likwidacji spółek z o.o. na terenie całego kraju. Posiadamy bogate doświadczenie w postępowaniach likwidacyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych i osobowych. Postępowania likwidacyjne często są skomplikowane i czasochłonne – ustanowienie pełnomocnika w toku likwidacji może przyczynić się do sprawnego przeprowadzenia całego procesu. Nasz obsługa z zakresu likwidacji spółki z o.o. obejmuje m.in:

  • kompleksową obsługę prawną i podatkową postępowania likwidacyjnego;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych prowadzonych z powództwa spółki oraz przeciwko spółce w trakcie likwidacji;
  • wsparcie przy upłynnianiu majątku likwidowanej spółki.
Potrzebujesz wsparcia w Likwidacji Spółki z o.o.? – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje