Wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności przy likwidacji spółki

Pierwszy z etapów likwidacji spółki z o.o. obejmuje nie tylko podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatora. W ramach tego etapu likwidator powinien również wezwać wierzycieli likwidowanej spółki z o.o. do zgłaszania swoich wierzytelności. Wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w trakcie likwidacji spółki z o.o. wymaga dochowania odpowiednich formalności.

Obowiązek wezwania wierzycieli – podstawa prawna

Obowiązek wezwania wierzycieli likwidowanej spółki z o.o. do zgłaszania swoich wierzytelności likwidatorowi, wynika wprost z art. 279 ksh, zgodnie z treścią którego:

Art. 279. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Zapraszamy również do publikacji Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku w które kompleksowo omawiamy zagadnienie likwidacji spółki z o.o.

Wezwanie wierzycieli – forma

Wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności likwidator publikuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Możliwe jest również opublikowanie ogłoszenia w inny sposób, jeśli został on zastrzeżony w umowie likwidowanej spółki z o.o.

Samo wezwanie do zgłaszania wierzytelności może zostać sformułowanie dowolnie, byleby tylko zawierało kluczowe z punktu widzenia zgłoszenia informacje. Wezwanie kierowane do wierzycieli nie może zawierać żadnych zapisów, które wskazywałyby że brak reakcji z ich strony, w zakreślonym 3-miesięcznym terminie, będzie jednoznaczny ze zrzeczeniem się roszczenia.

Wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności – wzór

Poniżej prezentujemy przykładową treść wezwania do zgłaszania wierzytelności w trakcie likwidacji spółki z o.o.

Spółka ……….Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w………………., ul……………………

Nr KRS………………………….

Likwidator………………….

Likwidator spółki ………….. Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w …………… przy ulicy……………………, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………………….. Wydział………………………, pod numerem KRS………………., niniejszym składa zamówienie na opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

„Zgromadzenie Wspólników spółki ………………… Sp. z o.o. z siedzibą w ……………… uchwałą z dnia ………………..postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są……………………… (adres)”

Likwidator………………………..

Koszt opublikowania ogłoszenia w MSIG

Likwidator musi liczyć się z tym, że opublikowanie wezwania skierowanego do wierzycieli wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty. Aby możliwe było ustalenie wysokości opłaty możliwe jest przesłanie drogą mailową, do Punktu Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego, ogłoszenia. Pracownicy biura dokonują wyceny i przesyłają odpowiedź, w której znajdują się wszelkie informację pozwalające na uiszczenie opłaty – kwota, numer rachunku bankowego, sposoby uregulowania opłaty. Koszt ogłoszenia wyliczany jest w oparciu o ilość znaków graficznych zawartych w danym ogłoszeniu. Możliwe jest również wyliczenie wysokości opłaty samodzielnie, dzięki funkcji „Statystyka wyrazów” w Wordzie.

Opłata za jeden znak graficzny wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy), całkowity koszt ogłoszenia stanowi iloczyn w/w opłaty oraz ilości znaków graficznych. Opłata ta nie może być jednak mniejsza niż 60 zł (sześćdziesiąt złotych).

Zgłoszenie wniosku o publikację ogłoszenia

Po otrzymaniu wyceny i uiszczeniu opłaty na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości należy złożyć wniosek o publikację ogłoszenia na formularzu MSIG-M1. Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty oraz treścią ogłoszenia należy złożyć do Punktu Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wykaz Punktów znajduje się tutaj: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/punkty-przyjmowania-ogloszen-do-monitora-sadowego-i-gospodarczego/.

Zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli

Wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku publikowania ogłoszenia wzywającego do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli likwidowanej spółki wynika z zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Jeśli chodzi o formę zgłaszania wierzytelności to wierzyciele niewątpliwie mogą dokonać tego według swojego uznania. Może być to zgłoszenie w formie pisemnej, ustnej, za pomocą środków porozumiewania na odległość. Ustawodawca nie nałożył na wierzycieli likwidowanej spółki z o.o. żadnych obostrzeń. Ważne jest jedynie by dokonać zgłoszenia we wskazanym powyżej 3 – miesięcznym terminie.

Wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności – Co możemy dla Ciebie zrobić

Jesteśmy autorami pierwszego w Polsce bloga o likwidacji spółki z o.o. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 400 likwidacji spółek z o.o. na terenie całego kraju. Posiadamy bogate doświadczenie w postępowaniach likwidacyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych i osobowych. Postępowania likwidacyjne często są skomplikowane i czasochłonne – ustanowienie pełnomocnika w toku likwidacji może przyczynić się do sprawnego przeprowadzenia całego procesu. Nasz obsługa z zakresu likwidacji spółki z o.o. obejmuje m.in:

  • kompleksową obsługę prawną i podatkową postępowania likwidacyjnego;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych prowadzonych z powództwa spółki oraz przeciwko spółce w trakcie likwidacji;
  • wsparcie przy upłynnianiu majątku likwidowanej spółki.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje