Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz.U. nr 2123), spółki komandytowe od 2021 roku staną się podatnikami CIT, tj. zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wspólnicy spółek komandytowych już teraz powinni zastanowić się co to dla nich oznacza, z jakimi skutkami finansowymi muszą liczyć się w tej sytuacji, a także czy zmiana formy prawnej prowadzonej działalności (przekształcenie spółki komandytowej) mogłaby być korzystna.

 

Podatek CIT w spółkach komandytowych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym czyni spółki komandytowe podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Spółki mogą zadecydować czy staną się podatnikami CIT z dniem 1 stycznia, czy z dniem 1 maja 2021 roku. Podstawowa stawka podatku dochodowego to 19% od osiągniętego dochodu, jednakże spółkom uznanym za tzw. małego podatnika (czyli takim, których wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim i bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 2 mln euro) przysługuje niższa stawka – 9%.

Na marginesie wskazać należy, że podatkiem CIT objęte zostały także spółki jawne, mające zarząd lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne. Co więcej – nawet w przypadku, gdy wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne, opodatkowanie wspólników na zasadach przewidzianych w ustawie o PIT jest możliwe wyłącznie w przypadku, jeśli przed rozpoczęciem roku obrotowego spółka jawna złoży informację, według ustalonego wzoru, o podatnikach CIT oraz o podatnikach PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

 

Podatek od wypłaty zysku w spółkach komandytowych

Od 2021 roku podatek w wysokości 19% obejmie również wypłaty zysku na rzecz wspólników spółek komandytowych, co oznacza, że w takiej sytuacji będzie miało miejsce opodatkowanie podwójne. Nowelizacja przewiduje jednak dwa wyjątki od opodatkowania wypłaty zysku. Po pierwsze, komplementariusze będą mogli odliczyć przypadający na nich odpowiednio do udziału w zysku podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową. Po drugie, o ile komandytariusz nie jest powiązany z komplementariuszem, możliwe będzie zwolnienie z podatku u komandytariusza kwoty równej 50% przychodów komandytariusza (maksymalnie 60 tys. w roku podatkowym) z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej.

 

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

Jak wynika z nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych, wypłata środków z zysków spółki komandytowej dla wspólników będzie wiązać się efektywnie z opodatkowaniem w poszczególnych wysokościach: dla komplementariusza – 19% oraz dla komandytariusza – 19% (jeśli spółka komandytowa będzie małym podatnikiem, komandytariusz nie będzie powiązany z komplementariuszem, przypadający na niego przychód spółki komandytowej pozwoli mu skorzystać w pełni ze zwolnienia z opodatkowania), 26% (jeśli spółka komandytowa będzie małym podatnikiem, komandytariusz nie będzie powiązany z komplementariuszem, a przypadający na niego przychód spółki komandytowej nie pozwoli mu skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania od całości dochodu), 26% (jeśli spółka będzie małym podatnikiem a komandytariusz będzie powiązany z komplementariuszem) lub 34,4% (jeśli spółka nie będzie małym podatnikiem, a komandytariusz będzie powiązany z komplementariuszem).

 

Utrata transparentności podatkowej w spółkach komandytowych

Wspólnicy spółek komandytowych powinni również wiedzieć, że zyski z ich spółek od 2021 roku będą traktowane jak zysk z udziału w osobach prawnych. Dla osób prowadzących działalność również w innej formie prawnej niż spółka komandytowa, oznacza to, że przychody i koszty z tej działalności nie będą łączone z przychodami i kosztami spółki komandytowej na potrzeby rozliczeń podatkowych, czyli osoby te będą musiał zapłacić dwa osobno liczone podatki. Poza tym, spółki komandytowe nie będą już mogły współtworzyć nieformalnych podatkowych grup kapitałowych, ponieważ przychody i koszty każdej spółki, na potrzeby ustalenia podatku CIT będą rozliczane osobno. Wobec tego wspólnicy, którzy są wspólnikami w wielu spółkach komandytowych i/lub innych nie będą mieli możliwości opłacenia podatku łączonego. 

 

Przekształcenie spółki komandytowej

Biorąc pod uwagę wszystkie zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych oraz to, jakie konsekwencje finansowe za sobą pociągają (nie tylko w zakresie podatków, ale i ubezpieczeń), warto zastanowić się, czy ta forma prawna prowadzenia działalności wciąż jest korzystna dla jej wspólników.
W każdym wypadku celowa wydaje się dogłębna analiza planów i celów wspólników, ich indywidualnych oczekiwań, przepisów prawa spółek, cech poszczególnych spółek, a w szczególności -ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Powyższe pozwoli na odpowiedź, czy celowe jest  przekształcenie spółki (np. w spółkę z o.o., jawną lub partnerską), bądź spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy zasadne jest prowadzenie działalności w dotychczasowej formie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje