Sankcja kredytu darmowego
Katowice

Ustawa z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim wprowadziła rozwiązanie, pozwalające na spłatę jedynie pożyczonego kapitału, bez dodatkowych kosztów, znane jako sankcja kredytu darmowego. Katowice to jedna z lokalizacji, w której nasza kancelaria adwokacka udziela wsparcia w skorzystaniu z tej możliwości.
Utworzyliśmy specjalny dział zajmujący się Prawem Bankowym. Nasi eksperci – adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi, posiadają specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie, co pozwala na świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej w tej dziedzinie. Klienci kancelarii mogą liczyć na satysfakcjonujące rozwiązania i reprezentację w Katowicach i na terenie całego kraju.

Sankcja Kredytu Darmowego Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego kancelarii STERRN – Katowice

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego?

W zakresie naszych usług prawnych dotyczących prawa bankowego dla osób indywidualnych, zainteresowanych skorzystaniem z sankcji kredytu darmowego w Katowicach oferujemy następujące działania:

 • przeprowadzenie bezpłatnej analizy dokumentacji,
 • ocena uprawnienia klienta do ubiegania się o sankcję kredytu darmowego,
 • przygotowanie w imieniu klienta wniosku o sankcję kredytu darmowego i jego złożenie w banku,
 • reprezentowanie klienta w interakcjach z bankiem,
 • przygotowanie dokumentacji sądowej i reprezentowanie klienta w sądach pierwszej oraz drugiej instancji, jeśli bank odmówiłby przyznania sankcji kredytu darmowego,
 • działania związane z egzekwowaniem wyroku sądowego.

Korzystając z naszego wsparcia, masz pewność, że Twoje prawa wynikające z umowy kredytowej będą skutecznie dochodzone.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego może być zastosowana

Jeśli chodzi o kredyt darmowy, sankcja ta, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jest przewidziana w określonych sytuacjach, takich jak:

 • brak odpowiedniej formy pisemnej umowy kredytu konsumenckiego lub jej zawarcie na odległość w sposób sprzeczny z obowiązującymi normami;
 • pominięcie w umowie istotnych danych o kredytobiorcy, takich jak pełne dane osobowe, a także informacje o kredytodawcy i pośredniku kredytowym;
 • brak w umowie niezbędnych informacji, np. okresu obowiązywania umowy, charakterystyki kredytu konsumenckiego, warunków i terminów płatności;
 • niezawarcie w umowie szczegółów dotyczących oprocentowania kredytu, warunków jego zmiany oraz procedur z tym związanych;
 • brak określenia w umowie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO);
 • nieprecyzyjne określenie zasad spłaty, kolejności płatności rat oraz potencjalnych dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy;
 • nieuwzględnienie informacji o oprocentowaniu długu przeterminowanego;
 • brak szczegółów dotyczących zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu;
 • brak wytycznych dotyczących przedterminowej spłaty kredytu i procedur w tym zakresie;
 • niezawarcie w umowie informacji o prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę i zasadach jej naliczania;
 • umieszczenie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego, które przekraczają ustalone w ustawie limity.

Nasze doradztwo w tych kwestiach umożliwi bezwzględne ustalenie, czy kwalifikujesz się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Katowicach

Możliwość wykorzystania sankcji darmowego kredytu jest czasowo ograniczona i dostępna przez rok od momentu pełnej spłaty długu. Zgodnie z artykułem 45 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument, który jest kredytobiorcą, musi dostarczyć bankowi oficjalne oświadczenie. Chociaż ustawodawca nie określił precyzyjnie treści tego dokumentu, oświadczenie o sankcji kredytu darmowego powinno zawierać:

 • jasne wyrażenie woli konsumenta o zamiarze skorzystania z sankcji kredytu darmowego;
 • szczegółowe dane identyfikujące kredytobiorcę, w tym jego pełne dane osobowe, adres do korespondencji, a także informacje o zaciągniętym zobowiązaniu, np. numer umowy kredytowej;
 • opis okoliczności uprawniających do skorzystania z sankcji kredytu darmowego;
 • podpis kredytobiorcy oraz dostarczenie oświadczenia do banku listem poleconym, osobiście w oddziale banku lub poprzez bankowość elektroniczną.

Oświadczenie to ma fundamentalne znaczenie w procesie uzyskania sankcji kredytu darmowego. Kancelaria STERRN, specjalizująca się w tej dziedzinie i posiadająca bogate doświadczenie w pomocy kredytobiorcom, zapewnia skuteczną pomoc w efektywnym skorzystaniu z tej sankcji.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Czym jest sankcja kredytu darmowego? Sankcja kredytu darmowego jest terminem zaczerpniętym z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli kredytodawca nie wywiąże się z obowiązków określonych w artykule, konsument ma prawo, po złożeniu pisemnego oświadczenia, zwrócić pożyczoną kwotę bez dodatkowych kosztów, takich jak odsetki czy inne opłaty, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Kluczowym aspektem sankcji kredytu darmowego jest to, że konsument, będący kredytobiorcą, zobowiązany jest jedynie do zwrotu pożyczonej kwoty samego kapitału bez żadnych dodatkowych opłat. Ta regulacja prawa konsumenckiego wynika z zasady, że przedsiębiorstwa, w tym banki, nie powinny osiągać finansowych korzyści z naruszenia praw konsumentów – osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jakie są skutki sankcji darmowego kredytu dla banków?

W wyniku sankcji kredytu darmowego banki muszą pogodzić się ze zwrotem przez konsumenta wyłącznie głównej sumy pożyczonej, bez obciążania go dodatkowymi kosztami. W przypadku takiej sankcji np. przy kredycie hipotecznym spłata jest regulowana zgodnie z warunkami umowy kredytowej, w szczególności z uwzględnieniem ustalonych terminów i warunków spłaty.

Gdy umowa kredytu konsumenckiego nie precyzuje konkretnej daty spłaty, termin zwrotu przez konsumenta określony jest następująco:

 • 5 lat na zwrot kredytów konsumenckich do 80 000 zł;
 • 10 lat na zwrot kredytów konsumenckich przekraczających 80 000 zł.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Nasi specjaliści prawni posiadają szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących wykorzystania sankcji kredytu darmowego. Oferujemy pomoc prawną, która obejmuje ocenę umowy kredytowej, szczegółową analizę konkretnej sytuacji oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu zastosowanie tej sankcji dla korzyści klienta, w tym reprezentowanie go w kontaktach z bankiem.

Nasza dogłębna wiedza o sektorze bankowym umożliwia skuteczne zarządzanie sprawami klientów i osiąganie dla nich satysfakcjonujących wyników. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawnych!

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje