Raportowanie Schematów Podatkowych i Procedury MDR

Przepisy dot. MDR obligują podatników do raportowania o stosowanych schematach podatkowych jak również wdrożenia wewnętrznych procedur MDR. Niedopełnienie obowiązków grozi dotkliwymi sankcjami.

 Kancelaria STERRN pomaga swoim klientom m.in. poprzez:

 • audyt działań objętych obowiązkami MDR,
 • rozpoznanie funkcji, tj. korzystający, wspomagający, promotor,
 • kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby MDR,
 • wsparcie w procesie wdrożenia procedur MDR,
 • przygotowywanie zgłoszeń schematów podatkowych.

Schematy podatkowe MDR

Podstawowym celem obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. regulacji MDR jest uzyskiwanie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) informacji o stosowanych przez podatników schematach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej.

Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów, jest to obowiązek sprawozdawczy i dotyczyć może także zdarzeń, które ich uczestnicy niekoniecznie postrzegają jako związane z unikaniem opodatkowania.

Według polskich przepisów, za schemat podatkowy uważa się uzgodnienie, które co najmniej spełnia jeden z następujących warunków:

 • spełnia kryterium głównej korzyści i posiada ogólną cechę rozpoznawczą
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Samo jednak spełnienie przesłanek schematu podatkowego nie powoduje automatycznie obowiązku raportowania o tym fakcie KAS.

Powstanie tego obowiązku – o ile nie jest mowa o schemacie podatkowym transgranicznym – będzie bowiem uzależnione od tego, czy spełnione jest kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Dopiero przekroczenie jednego z progów zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego – odpowiednio 10 mln euro sumy aktywów lub 2,5 mln euro przychodu – powoduje, że schemat podatkowy (inny niż transgraniczny) podlega obowiązkowi informacyjnemu. Co ważne, przy określaniu opisanych wyżej progów pod uwagę bierze się także odpowiednie wartości w podmiotach dominujących.

Enigmatyczna forma treści przepisów MDR prowadzi do dużych trudności we właściwym rozpoznaniu statusu swoich przedsięwzięć przez podmioty zaangażowane.

W odpowiedzi na to, nasza Kancelaria oferuje dokładne zbadanie obszarów działalności podatnika pod kątem MDR oraz bezpośrednie wskazanie tych, gdzie zachodzą podstawy do uznania je za schematy podatkowe oraz udzielenie pomocy w wypełnieniu zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących procedur MDR.

Podmioty MDR

Wyszczególnia się trzy rodzaje podmiotów, które biorą lub mogą brać czynnościach uznawanych za schemat podatkowy :

 • Korzystający,
 • Wspomagający,
 • Promotor.

Obowiązki ciążące na każdym z wymienionych podmiotów różnią się w zależności od jego sytuacji prawnej. Istotnym jest, że każdy podatnik może wystąpić z którejś z tych funkcji, nie mając nawet takiego zamiaru.

W takim wypadku bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie roli, w którą wpisuje się podatnik. Usługi naszej Kancelarii zapewniają analizę działalności Klienta, w tym wskazanie jego funkcji w świetle przepisów MDR, wyjaśnienia skutków oraz zapewnienie obsługi prawnej w zakresie raportowania schematów podatkowych, w każdym przypadku, gdy złożenie odpowiedniego zawiadomienia okaże się prawem wymagane.

Procedura wewnętrzna MDR

Wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych stanowi dokument korporacyjny stanowiący „mapę drogową” organizacji, zapewniającą prawidłową realizację obowiązków związanych z przepisami MDR.

W ogólnym ujęciu, powinna przedstawiać stosowane zasady postępowania odnoszące się do przepisów MDR, mające na celu identyfikację zdarzeń, które potencjalnie powinny podlegać raportowani oraz wskazać osoby odpowiedzialne za realizację tego obowiązku-  z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Zobowiązanymi do wdrożenia procedury MDR są osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące Promotorami, zatrudniające Promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł.

Pomimo, że pozostałe podmioty będące uczestnikami uzgodnienia – tj. Korzystający i Wspomagający, nie są zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych procedur MDR, posiadanie procedury  jest to wysoce rekomendowane z uwagi na brak precyzji przepisów. W szczególności dotyczy to podatników, którym zostały udostępnione uzgodnienia noszące znamiona schematów podatkowych lub je zastosowali, bądź planują zastosować- a w szczególności, rekomendować ich zastosowanie innym podmiotom.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe przygotowanie merytoryczne i techniczne na potrzeby wdrożenia procedur MDR oraz wsparcie na każdym poszczególnym etapie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu procedur MDR- Skontaktuj się.