Prawo Bankowe

Kancelaria STERRN świadczy obsługę prawną dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców z zakresu prawa bankowego oraz sporów z bankami, instytucjami płatniczymi oraz pożyczkowymi. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z podmiotami udzielającymi kredytów oraz pożyczek. Tylko w zeszłym roku pełniliśmy funkcję pełnomocnika w ponad 1000 sporach sądowych z bankami oraz instytucjami pożyczkowymi.

Prawo bankowe to jedna z gałęzi prawa, w ramach której nasz zespół świadczy obsługę prawną. Wyspecjalizowanie w tej dziedzinie, jak również wiedza z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, pozwoliły nam na opracowanie skutecznego know-how, które wykorzystujemy w sporach z bankami oraz podmiotami udzielającymi pożyczek. Oferta naszej Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Prawo bankowe – obsługa prawna dla przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wymaga pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Środki takie najczęściej pozyskiwane są przez przedsiębiorców w ramach udzielanych przez banki kredytów. W ramach świadczonych przez nas usług, wspieramy przedsiębiorców na etapie opiniowania umów kredytowych, przeprowadzamy negocjacje z bankami, jak również doradzamy w zakresie ustanawiania zabezpieczeń. Analiza dokumentacji przedstawionej przez bank może przyczynić się do zapewnienia odpowiedniej ochrony kredytobiorcy w przyszłości. W szczególności w przypadkach, w których dochodzi do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank.

W ramach obsługi prawnej z zakresu prawa bankowego dla przedsiębiorców kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • Negocjowanie z bankami oraz instytucjami finansowymi umów restrukturyzacyjnych,
 • Wsparcie prawne i negocjacyjne umów w tym umowy kredytu, leasingu, factoringu, inwestycyjne funduszy private equity,
 • Opracowanie analiz prawnych oraz opinii z zakresu prawa bankowego,
 • Doradztwo prawne przy ustanawianiu oraz przenoszeniu zabezpieczeń,
 • Doradztwo w zakresie rozliczania transakcji na rynkach kapitałowych: opcje, waluty, kontrakty spot, OTC,
 • Analizę oraz opiniowanie umów kredytowych i innych umów zawieranych z bankami oraz podmiotami finansowymi.

Usługi z zakresu prawa bankowego dla osób fizycznych

W ciągu ostatnich kilku lat prawnicy naszej Kancelarii wyspecjalizowali się w prowadzeniu sporów sądowych z bankami. Sprawy te dotyczyły zarówno dochodzenia roszczeń od banków, jak również reprezentacji osób pozwanych przez banki, w związku z niedochowaniem warunków umów kredytowych. Nasi prawnicy prowadzili również szereg postępowań sądowych przeciwko instytucjom płatniczym oraz pożyczkowym.

Prawo bankowe – w ramach obsługi prawnej dla osób fizycznych kancelaria świadczy usługi m.in. z zakresu:

Kredyty frankowe

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko bankom z tytułu dochodzenia roszczeń dotyczących kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim. Prowadzimy sprawy dotyczące kredytów indeksowanych/waloryzowanych jak również denominowanych. Prowadzone przez nas postępowania dotyczą umów kredytowych, które zostały już zakończone poprzez spłatę całości kredytu, jak również tych które cały czas trwają.

Działamy na terenie całego kraju. Nasz zespół prowadzi kilkaset spraw frankowych na terenie całej Polski. Każdy Klient posiada dedykowanego adwokata/radcę prawnego, dzięki czemu ma zapewnioną stałą opiekę nad sprawą.

Podejmowane przez naszych prawników działania zmierzają m.in. do całkowitego stwierdzenia nieważności umowy. Takie rozwiązanie powoduje, że umowa kredytowa traktowana jest tak jakby nigdy nie została zawarta. Obie strony w takim wypadku powinny sobie zwrócić wzajemnie udzielone świadczenia. Nasi Klienci mogą żądać, przy zastosowaniu takiego rozwiązania, natychmiastowego zwrotu wpłaconych dotychczas środków – rat, odsetek, opłat. Innym stosowanym przez nas rozwiązaniem jest również tzw. odfrankowanie kredytu – które polega na usunięciu z umowy zapisów dot. franka szwajcarskiego. Polega to na udowodnieniu, że zaciągnięty kredyt nigdy nie był kredytem frankowym.

Zakres świadczonych przez nas usług, dla frankowiczów, obejmuje m.in.:

 • Bezpłatną analizę sprawy;
 • Wyliczenie wysokości dochodzonych roszczeń;
 • Przygotowanie wezwania do zapłaty skierowanego do banku;
 • Opracowanie pozwu przeciwko bankowi;
 • Wnioskujemy o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kapitałowych oraz zakaz wypowiadania umowy przez bank;
 • Reprezentację przed Sądem I oraz II instancji w trakcie prowadzonego procesu sądowego;
 • Egzekucja zasądzonych roszczeń.

Ponadto reprezentujemy klientów:

 • w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału;
 • w sporach z bankami, w których bank wypowiedział umowę kredytową i skierował sprawę na drogę postępowania sądowego;
 • w sporach z Funduszami Sekurytyzacyjnymi, które nabyły wierzytelności od banków, w związku z wypowiedzeniem przez nie umów frankowych.

W sprawach tzw. kredytów frankowych, prowadzimy postępowania m.in. przeciwko następującym bankom:

 • Getin Noble Bank
 • Bank Millennium
 • PKO BP (Nordea Bank)
 • Raiffeisen Bank
 • mBank (BRE Bank, Multibank)
 • Santander Consumer Bank
 • Santander Bank Polska
 • Bank PEKAO
 • BOŚ Bank
 • Bank Handlowy
 • BNP Paribas (BGŻ)
 • Deutsche Bank
 • Bank BPH
 • ING Bank Śląski

Nasi prawnicy prowadzą również postępowania w sprawach kredytów denominowanych w walucie obcej, przeciwko następującym bankom:

 • BOŚ Bank
 • BGŻ BNP Paribas
 • BPH (PeKaO S.A.)
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Deutsche Bank
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska

Nasze działania polegają, w pierwszej kolejności, na analizie przedstawionych przez Klienta dokumentów (umowa kredytowa wraz z załącznikami, regulamin, aneksy). Po jej przeprowadzeniu Klientowi przedstawiane są możliwe opcje działania oraz ich konsekwencje. Każda sprawa jest traktowana przez nas indywidualnie, jeśli po przedstawieniu warunków współpracy Klient decyduje się na powierzenie nam sprawy – podejmujemy dalsze działania w imieniu Klienta. Odpowiednio na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Polisolokaty

Polisolokaty, inaczej polisy inwestycyjne, to umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Przedmiotowe umowy polegają na okresowych wpłatach przez Ubezpieczonego środków na różne fundusze inwestycyjne w celu osiągnięcia dużego zysku. Tak przynajmniej przedstawiają to Ubezpieczyciele. Informacje przedstawiane przez Ubezpieczycieli nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość, albowiem tak naprawdę polisolokaty to nic innego jak inwestycje długoterminowe, które obarczone są dużym ryzykiem. Ubezpieczyciele nie wspominają również o pobieranych przez siebie opłatach takich jak – opłaty likwidacyjne, administracyjne, koszty zarządzania. Przedmiotowe opłaty są szczególnie istotne albowiem często stanowią one nawet 100% wpłaconego przez Ubezpieczonego kapitału.

Jesteśmy Kancelarią, która posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów o zwrot środków wpłaconych przez Ubezpieczonych na tzw. polisolokaty. Reprezentujemy Klientów w sprawach przeciwko takim Towarzystwom Ubezpieczeniowym, jak: AEGON, VIENNA LIFE (poprzednio SKANDIA), GENERALI, AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, AVIVA, ALLIANZ, NORDEA, ING, HDI GERLING, UNIQA, PZU, CONCORDIA.

Zakres świadczonych przez nas usług, dla posiadaczy polisolokat, obejmuje m.in.:

 • Bezpłatną analizę dokumentów;
 • Przedstawienie Klientowi możliwych działań w sprawie wraz ze wskazaniem konsekwencji poszczególnych działań;
 • Wyliczenie wysokości dochodzonych roszczeń;
 • Przygotowanie wezwania do zapłaty;
 • Opracowanie pozwu;
 • Reprezentację przed Sądem I oraz II instancji w trakcie prowadzonego procesu sądowego;
 • Egzekucja zasądzonych roszczeń.

Sankcja kredytu darmowego

Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadziła szczególny rodzaj kary, nakładanej na kredytodawcę w postaci sankcji kredytu darmowego. Przedmiotowa sankcja jest nakładana na kredytodawcę wówczas, gdy umowa kredytu konsumenckiego została przez niego przygotowana w sposób nieprawidłowy.

Jeśli zawarta przez konsumenta umowa kredytu konsumenckiego (umowa pożyczki lub umowa kredytu w rozumieniu prawa bankowego, udzielona konsumentowi w kwocie nie wyższej niż 255.550 zł albo równej tej kwocie w walucie innej niż polski złoty) zawiera błędy, które umożliwiają skorzystanie z sankcji kredytu darmowego, konsument nabywa prawo do żądania zwrotu kosztów kredytu – w efekcie umowa nadal obowiązuje, a konsument zwraca kredytobiorcy jedynie pożyczony kapitał. W konsekwencji tego obniżeniu ulega rata kredytu uiszczania przez konsumenta. Po zastosowaniu sankcji darmowego kredytu dochodzi do ponownego przeliczenia rat, przy czym pominięciu podlegają koszty kredytu. Jeśli doszło już do spłacenia kredytu – konsument może żądać zwrotu uiszczonych kosztów – przy czym, należy podkreślić, że ma na to rok, licząc od dnia jej wykonania.

Możliwość skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego przez konsumenta warunkują zapisy zawarte w art. 29-33 oraz 33a i 36a-36c Ustawy o kredycie konsumenckim. Sankcję kredytu darmowego można zastosować w razie naruszenia przez kredytobiorcę:

 1. wymagań dotyczących formy czynności prawnej (umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, chyba że przepisy dopuszczają inną formę szczególną);
 2. obowiązków informacyjnych – które odnoszą się do wszystkich umów kredytowych oraz szczegółowych obowiązków informacyjnych, które odnoszą się do szczególnych rodzajów kredytów. Naruszenie to dotyczy nieprzekazania informacji ale również przekazania w sposób niewłaściwy.

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest możliwe jedynie przez okres 1 roku od dnia wykonania umowy – tj. od dnia, w którym wszystkie zobowiązania kredytobiorcy oraz kredytodawcy zostały wykonane w całości.

Istota sankcji kredytu darmowego sprowadza się do tego, że w razie dopuszczenia się przez kredytodawcę naruszeń w zakresie obowiązków informacyjnych, kredytobiorca będący konsumentem będzie miał możliwość zwrotu jedynie kapitału, bez konieczności zwrotu na rzecz kredytodawcy odsetek oraz pozostałych kosztów kredytu.

Do uchybień, które otwierają możliwość skorzystania przez kredytobiorcę z sankcji kredytu darmowego, należą m.in.:

 1. brak zawarcia umowy w formie pisemnej (z zastrzeżeniem przepisów przewidujących inną formę szczególną);
 2. niewpisanie do umowy imienia, nazwiska oraz adresu konsumenta;
 3. niewskazania rodzaju kredytu, całkowitej kwoty kredytu, czasu obowiązywania kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu, RRSO, stopy oprocentowania kredytu oraz warunków i procedur jej zmiany wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta;
 4. obciążenia kredytobiorcy pozaodsetkowymi kosztami kredytu wysokości przewyższającej limity określone w art. 36a–36c ustawy o kredycie konsumenckim.

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w reprezentowaniu klientów, w sprawach dot. możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Pomoc prawna w przedmiotowym zakresie obejmuje analizę umowy oraz stanu faktycznego sprawy, a także działania zmierzające do zastosowania sankcji kredytu darmowego wobec klienta (reprezentacja w kontaktach z Bankiem). 

Prawo bankowe – doradztwo podatkowe dla sektora bankowego i instytucji finansowych 

Kancelaria posiada również  wyspecjalizowany dział podatkowy, gdzie doświadczeni doradcy podatkowi rozwiązują również zagadnienia z zakresu prawa podatkowego dla sektora bankowego oraz instytucji finansowych. 

Dlaczego Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego STERRN

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, administracyjnych oraz bieżącej obsłudze podmiotów z  sektora bankowego jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa bankowego. Tylko w zeszłym roku przeprowadziliśmy i zakończyliśmy korzystnie dla naszych Klientów ponad 1000 postępowań. Praktyczna i specjalistyczna wiedza oraz znajomość sektora bankowego i finansowego daje nam unikalne doświadczenie i możliwości w obsłudze szerokiego spektrum postępowań.

Skontaktuj się z nam! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje