Sankcja kredytu darmowego Wonga

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku wprowadziła innowacyjne rozwiązanie w postaci sankcji kredytu darmowego Wonga. W praktyce oznacza to, że pożyczkobiorca może spłacić do banku lub do pożyczkodawcy tylko główną kwotę pożyczonego kapitału, bez ponoszenia  jakichkolwiek kosztów dodatkowych. To ogromna korzyść dla osób, które zawarły umowy pożyczki z niekorzystnymi warunkami lub klauzulami niezgodnymi z przepisami prawa.

Kancelaria STERRN, z działem specjalizującym się w Prawie Bankowym, oferuje kompleksową pomoc klientom, którzy chcą skorzystać z tej możliwości. Nasi prawnicy, radcowie prawni i doradcy podatkowi posiadają szczegółową wiedzę na temat przepisów i procedur związanych z uzyskaniem sankcji kredytu darmowego Wonga, co pozwala naszym klientom osiągnąć satysfakcjonujące wyniki. Obsługę świadczymy zdalnie oraz w siedzibie Kancelarii.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytowej oraz naszych usług.

Sankcja Kredytu Darmowego Santander Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego Wonga?

Oferujemy kompleksową obsługę prawna w zakresie uzyskania sankcji kredytu darmowego. Nasze usługi obejmują analizę dokumentów, weryfikację Twojej zdolności do ubiegania się o sankcję, przygotowanie oświadczenia w Twoim imieniu i jego przedłożenie pożyczkodawcy. Jesteśmy również gotowi reprezentować Cię  w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Naszym celem jest skuteczna egzekucja Twoich praw wynikających z umowy pożyczki.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego Wonga może być zastosowana

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w udzielaniu wsparcia klientom, którzy rozważają skorzystanie z sankcji kredytu darmowego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o kredycie konsumenckim. Warto wiedzieć, że istnieje wiele kluczowych warunków, które mogą wpłynąć na możliwość korzystania z tej opcji. W naszych usługach doradczych skupiamy się na analizie każdej z tych okoliczności, w tym:

 • Sprawdzamy, czy umowa kredytu konsumenckiego została formalnie potwierdzona w formie pisemnej lub czy jej zawarcie nie odbyło się w sposób niezgodny z przepisami.
 • Weryfikujemy, czy w umowie znajdują się pełne dane konsumenta oraz informacje o kredytodawcy i pośredniku kredytowym.
 • Dokładnie analizujemy, czy umowa zawiera kluczowe informacje, takie jak okres ważności umowy, charakter kredytu konsumenckiego, warunki płatności oraz terminy dokonywania płatności.
 • Sprawdzamy, czy umowa obejmuje stopę procentową kredytu konsumenckiego, warunki jej ewentualnej zmiany i procedury w tym zakresie.
 • Oceniamy, czy dokument zawiera Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO).
 • Analizujemy precyzyjnie wytyczne dotyczące zasad spłaty, kolejności uiszczania rat oraz potencjalnych dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy.
 • Weryfikujemy, czy umowa zawiera informacje o stawce oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego.
 • Rozważamy, czy znajdują się w niej szczegóły dotyczące zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu.
 • Dokładnie sprawdzamy, czy umowa określa zasady przedterminowej spłaty kredytu i procedury w tym zakresie.
 • Oceniamy, czy dokument uwzględnia kwestie prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę kredytu oraz zasady jej naliczania.
 • Sprawdzamy, czy zawiera postanowienia dotyczące kosztów kredytu konsumenckiego, które przekraczają limity ustawowe.

Nasze kompleksowe doradztwo prawne pozwala klientom dokładnie zrozumieć, czy spełniają warunki do skorzystania z sankcji kredytu darmowego i jakie kroki powinni podjąć w celu skorzystania z tej opcji.

Błędne obliczenia pozaodsetkowych kosztów pożyczki

Nieprawidłowe wyliczenia związane z kosztami kredytu lub pożyczki, stanowią istotny aspekt w tego typu umowach. Koszty te obejmują różnorodne opłaty, takie jak prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki, ubezpieczenie, dodatkowe opłaty, podatki i marże. W sytuacji, gdy pożyczkodawca popełnia błąd przy określaniu tych kosztów w umowie lub zapisy dotyczące tych wydatków są niejasne lub nieprecyzyjne, konsument ma pełne prawo do złożenia wniosku o skorzystanie z sankcji związanych z darmową pożyczką. Ten mechanizm stanowi ważne narzędzie ochrony praw kredytobiorcy i ma na celu zapewnienie przejrzystych i uczciwych warunków umowy kredytowej, ma on również bronić konsumentów przed nieuczciwymi działaniami ze strony firm pożyczkowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności kosztów pożyczki, zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem specjalizującym się w rozwiązywaniu sporów z instytucjami bankowymi.

Niekompletne lub błędne informacje w umowach pożyczki

Niepełne lub błędne informacje w umowach pożyczki konsumenckiej są kolejnym ważnym zagadnieniem, które może wpłynąć na prawa i interesy kredytobiorcy. Dokładność i przejrzystość informacji dotyczących kosztów pożyczki stanowią kluczowe elementy każdej umowy pożyczki, które firmy pożyczkowe, w tym Wonga, są zobowiązane dostarczyć pożyczkobiorcom. Wszystkie składniki pożyczki, takie jak opłaty, prowizje i inne koszty, powinny być dokładnie opisane w umowie. W przypadku wystąpienia błędów, nieścisłości lub braków w tych informacjach, firma pożyczkowa ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązana do zwrotu wszystkich kosztów związanych z udzieloną pożyczką, z wyjątkiem kapitału. To istotne zabezpieczenie praw pożyczkobiorców, które zapewnia uczciwe traktowanie i umożliwia pełne zrozumienie zobowiązań finansowych wynikających z umowy pożyczki. Dlatego zawsze warto dokładnie analizować umowę pożyczki i w razie wątpliwości skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem, aby chronić swoje prawa i interesy.

Przekroczenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych pożyczki w Wonga w umowach z konsumentami

Przekroczenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych w Wonga jest istotnym elementem w przypadku pożyczek konsumenckich. Limit ten został ustalony na maksymalnym poziomie 45% całkowitej kwoty kredytu, pod warunkiem, że umowa została zawarta po dniu 18 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że wszelkie dodatkowe koszty, takie jak prowizje, ubezpieczenia, opłaty dodatkowe, podatki i marże, nie mogą przekroczyć tej określonej granicy.

Jeśli koszty poza odsetkami przewidziane w umowie pożyczki przekroczą 45% całkowitej kwoty pożyczki, pożyczkobiorca ma pełne prawo skorzystać z sankcji kredytu darmowego lub innych dostępnych środków ochrony prawnej w celu zabezpieczenia swoich interesów finansowych. W takim przypadku konsument jest zobowiązany ponieść jedynie kwotę  odpowiadającej wysokości wypłaconego kapitału, bez dodatkowych kosztów. Jeśli już spłacił całą kwotę pożyczki, Wonga jest zobowiązana zwrócić mu tytułem sankcji kredytu darmowego odsetki, opłaty i prowizję. Ta zasada ma na celu zapewnienie uczciwych i kontrolowanych kosztów pożyczki dla konsumentów.

Dlatego zawsze warto dokładnie sprawdzić umowę pożyczki i w razie przekroczenia limitu kosztów pozaodsetkowych, skorzystać z dostępnych środków ochrony prawnej, aby zapewnić sobie uczciwe warunki pożyczki.

Różnica między otrzymaną a zapisaną w umowie kwotą udzielonej pożyczki

Różnica między kwotą udzielonej pożyczki, która została wypłacona przez pożyczkodawcę, a kwotą zapisaną w umowie pożyczki jest istotnym aspektem. Precyzyjność i zgodność kwoty wypłaty z wartością określoną w umowie są kluczowymi elementami, które mają znaczenie dla integralności umowy pożyczki. Jeśli kwota pożyczki udzielonej przez Wonga różni się od tej, która została ustalona w umowie pożyczki, pożyczkobiorca ma pełne prawo skorzystania z różnych sankcji lub środków ochrony interesów konsumentów.

W takim przypadku konsument może podjąć kroki mające na celu uregulowanie tej różnicy, na przykład domagając się od Wonga zapłaty brakującej kwoty lub złożyć reklamację w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli różnica jest wynikiem błędu lub niezgodności zapisów umowy, pożyczkodawca może być zobowiązany do naprawienia tego niedoprecyzowania lub zrekompensowania ewentualnych strat pożyczkobiorcy.

Dlatego też ważne jest, aby pożyczkodawcy zawsze starali się utrzymywać precyzyjność i zgodność między kwotą wypłaconą a wartością umieszczoną w umowie, a w przypadku jakichkolwiek różnic, skorzystać z dostępnych środków ochrony prawnej w celu zachowania integralności umowy pożyczki.

Nieprawidłowe obliczenia lub wpisane oprocentowanie pożyczki

Nieprawidłowe obliczenia i podane oprocentowanie pożyczki są kwestiami, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczną kwotę do spłaty, szczególnie w przypadku pożyczek długoterminowych. Oprocentowanie stanowi istotny czynnik, który ma wpływ na całkowity koszt pożyczki, ponieważ jest obliczane na podstawie sumy pożyczki.

Nawet drobne uchybienie w obliczeniach oprocentowania może prowadzić do niekorzystnych skutków dla pożyczkodawcy, zwiększając kwotę odsetek, którą trzeba zapłacić. Dlatego zachowanie dokładności w obliczeniach oprocentowania jest niezwykle istotne.

W przypadku stwierdzenia błędów w obliczeniach oprocentowania pożyczki, pożyczkobiorca powinien natychmiast skontaktować się z pożyczkodawcą, aby zgłosić problem i domagać się poprawki oraz ewentualnego zwrotu nadpłat. Zapewnienie dokładności w obliczeniach oprocentowania stanowi kluczowy element dbania o uczciwe i transparentne warunki pożyczki dla konsumentów. Warto działać szybko i skutecznie, aby uniknąć nadmiernych kosztów pożyczki i zapewnić sobie sprawiedliwe warunki finansowe.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu Wonga

W kancelarii STERRN zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz wsparcie prawne w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu. Należy jednak pamiętać, że ta opcja jest dostępna tylko przez rok od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Aby skorzystać z sankcji, pożyczkobiorca musi dostarczyć pożyczkodawcy formalne oświadczenie, które jest wysyłane na adres siedziby pożyczkodawcy. Chociaż brak ściśle określonej treści tego dokumentu, musi ono spełnić pewne kryteria. Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego powinno jasno wyrażać intencje konsumenta, zawierać dokładne dane identyfikacyjne pożyczkobiorcy oraz informacje dotyczące zaciągniętego zobowiązania, takie jak numer umowy pożyczki. Ponadto, dokument ten musi uzasadniać decyzję pożyczkobiorcy i być podpisany przez niego. Nasza kancelaria, mająca szerokie doświadczenie w obszarze pomocy pożyczkobiorcom, jest gotowa zapewnić Ci skuteczne wsparcie w korzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy uzyskaniu sankcji kredytu darmowego w Wonga – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to sankcja kredytu darmowego Wonga?

Czym jest sankcja kredytu darmowego? Sankcja kredytu darmowego to instytucja uregulowana w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim, ma na celu ochronę konsumentów w transakcjach kredytowych i pożyczkowych. W przypadku naruszenia przez pożyczkodawcę określonych obowiązków, konsument ma prawo zwrócić pożyczkę bez konieczności płacenia odsetek czy innych opłat, zgodnie z umową. To narzędzie prawne zapewnia uczciwe traktowanie konsumentów w sektorze finansowym.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego Wonga?

Warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego są następujące:

 • Kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie).
 • Nie może minąć więcej niż rok od całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki.
 • Umowa kredytu lub umowa pożyczki musiała zostać zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku.
 • W przypadku umów kredytu hipotecznego, musiały być one zawarte w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.
 • Umowa kredytu lub pożyczki z przeznaczeniem na remont domu lub lokalu mieszkalnego (bez zabezpieczenia hipotecznego) o kwocie przekraczającej 255 550 zł, musiała zostać zawarta po dniu 22 lipca 2017 roku.

Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy również kredytów hipotecznych?

Tak, choć nie każdy kredyt hipoteczny podlega tej sankcji. Warunkiem skorzystania z niej jest zawarcie umowy o kredyt hipoteczny w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.

Czy jeśli pożyczkodawca wypowiedział umowę można skorzystać z sankcji kredytu darmowego Wonga?

Tak, jeśli pożyczkodawca podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy z powodu braku spłat zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Jak długo trwa postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego Wonga?

To zazwyczaj proces trwający od kilku do kilkunastu miesięcy. Nasze doświadczenia wskazują, że średni czas wynosi około 10-14 miesięcy. Jednakże tempo postępowania zależy w dużej mierze od ilości spraw w danym Sądzie.

Ile kosztuje postępowanie sądowe dotyczące sankcji kredytu darmowego Wonga?

Koszt postępowania sądowego dotyczącego sankcji kredytu darmowego, to przede wszystkim opłata sądowa od pozwu, która zależy od wartości roszczenia. Jeżeli wartość roszczenia przekracza 20.000 zł, opłata wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa w przypadku postępowania upominawczego wynosi:
• 30   zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł
• 100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1.500 zł
• 200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1.500 do 4.000 zł
• 400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4.000 zł do 7.500 zł
• 500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7.500 zł do 10.000 zł
• 750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10.000 zł do 15.000 zł
• 1.000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15.000 zł do 20.000 zł.  Dodatkowo, jeśli w sprawie strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata – trzeba będzie uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Wytoczenie powództwa przeciwko firmie pożyczkowej może być trudnym procesem, który wymaga wsparcia profesjonalnego prawnika, takiego jak adwokat lub radca prawny, aby zapewnić odpowiednie fachowe wsparcie w całym postępowaniu. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem informacji na temat kosztów usług prawnych związanych z próbą uzyskania sankcji kredytu darmowego od Wonga, zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią prawną za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego. Nasi doświadczeni eksperci chętnie udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat procedur i kosztów związanych z tym procesem.

Czy sankcja kredytu darmowego Wonga przysługuje w razie spłaty pożyczki przed terminem?

Możliwość obniżenia kosztów  poprzez wcześniejszą spłatę kredytu lub pożyczki w przypadku klientów Wonga jest korzystnym rozwiązaniem. To zasada, która może pomóc pożyczkobiorcom zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy.

W praktyce, gdy pożyczkobiorca decyduje się na wcześniejszą spłatę swojego zadłużenia, firma pożyczkowa przeprowadza obliczenia, które określają nowe, obniżone koszty, które będzie trzeba pokryć. Różnica między tym, co zostało już spłacone, a tym, co byłoby do zapłacenia według oryginalnego harmonogramu spłat, zostaje zwrócone klientowi.

Należy jednak pamiętać, że szczegóły dotyczące wcześniejszej spłaty pożyczki i ewentualnego zwrotu kosztów mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków umowy.  Wczesna spłata pożyczki w Wonga może znacznie korzystnie wpłynąć na stan finansowy klienta, dlatego warto z tego skorzystać, jeśli taka możliwość się pojawi.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Jesteśmy ekspertami z szerokim doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego Wonga. Nasze usługi prawne obejmują analizę umowy, ocenę sytuacji klienta oraz działania mające na celu zastosowanie sankcji kredytu darmowego Wonga (łącznie z reprezentacją podczas kontaktów z pożyczkodawcą).

Doskonała znajomość sektora bankowego pozwala nam osiągać korzystne rezultaty dla naszych klientów.

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje