Sankcja kredytu darmowego Santander Consumer Bank

Sankcja kredytu darmowego, wprowadzona w ustawie o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, stanowi rewolucyjne rozwiązanie umożliwiające spłatę jedynie pożyczonego kapitału bez odsetek i innych kosztów kredytu.

Kancelaria STERRN w ramach swojej struktury wyodrębniła dział specjalizujący się w Prawie Bankowym, który skupia doświadczonych prawników, radców prawnych oraz doradców podatkowych. To dzięki ich specjalistycznej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc w zakresie uzyskania sankcji kredytu darmowego.
Nasi klienci, korzystając z naszych usług, mają pewność, że uzyskają satysfakcjonujące rozstrzygnięcia. Usługi świadczymy na terenie całego kraju. Obsługa odbywa się zdalnie lub w siedzibie naszej Kancelarii.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytowej oraz naszych usług.

Sankcja Kredytu Darmowego Santander Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego Santander?

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego Santander. Oferujemy bezpłatną analizę dokumentów, sprawdzamy, czy spełniasz kwalifikacyjne kryteria do uzyskania sankcji kredytu darmowego. Przygotowujemy w Twoim imieniu oświadczenie o sankcji kredytu darmowego i przedkładamy je bankowi Santander.

Nasze usługi obejmują również reprezentację klienta przed bankiem oraz przygotowanie pozwu i reprezentację klienta przed Sądem I oraz II instancji, jeśli bank nie uwzględni sankcji kredytu darmowego.

Naszym celem jest skuteczna egzekucja Twoich praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego Santander Consumer Bank może być zastosowana

Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie dotyczącym sankcji kredytu darmowego Santander. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim istnieje wiele okoliczności, w których można skorzystać z tytułu sankcji kredytu darmowego. Obejmuje to m.in.:

 • brak formalnego potwierdzenia umowy kredytowej w formie pisemnej lub zawarcie jej na odległość w sposób niezgodny z przewidzianymi regulacjami;
 • nieuwzględnienie w umowie danych dotyczących kredytobiorcy jak choćby pełne dane konsumenta oraz informacje o kredytodawcy i pośredniku kredytowym;
 • nieujęcie w umowie kluczowych informacji, takich jak: okres ważności umowy, charakter kredytu konsumenckiego czy też warunki oraz terminy dokonywania płatności;
 • nie zawarcie w umowie informacji o stopie procentowej kredytu konsumenckiego, warunkach jej zmiany i procedurach w tym zakresie;
 • nieokreślenie w dokumencie RRSO;
 • brak precyzyjnych wytycznych dotyczących zasad spłaty, kolejności uiszczania rat oraz ewentualnych dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy;
 • nieujęcie w umowie informacji o stawce oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego;
 • nieuwzględnienie w umowie kwestii prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę kredytu oraz zasad jej naliczania;
 • zawarcie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego przewyższających te określone w ustawie.

Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości w umowach kredytowych podpisanych z Santander Consumer Bank S.A.?

Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego w Santander Consumer Bank pojawia się w przypadku wykrycia błędów w umowie kredytowej. Te błędy mogą obejmować m.in. nieprawidłowości w obliczeniach pozaodsetkowych kosztów kredytu, przekroczenie maksymalnego limitu tych kosztów, czy też rozbieżności między przyznaną kwotą kredytu a tą, która została faktycznie zapisana w umowie. Dodatkowo, mogą to być błędy dotyczące określenia oprocentowania kredytu lub brakujące lub nieprawidłowe informacje na jego temat.

Błędne obliczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu

Pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują różne opłaty, takie jak m.in. prowizja, ubezpieczenie, opłaty dodatkowe, podatki i marże. Jeśli Santander Consumer Bank, popełni jakiekolwiek błędy w obliczeniach tych kosztów w umowie kredytowej lub zapisy je regulujące będą nieprecyzyjne, konsument może złożyć wniosek o sankcje kredytu darmowego.

Niekompletne lub błędne informacje w umowach kredytu konsumenckiego

Każdy bank, w tym na przykład Santander Consumer Bank, musi dostarczyć dokładne informacje dotyczące kosztów kredytu należnych kredytodawcy. Wszystkie składniki kredytu powinny być precyzyjnie opisane w umowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości lub braków w tych informacjach, bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów związanych z kredytem, z wyjątkiem kapitału.

Przekroczenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu w Santander Consumer Bank w umowach z konsumentami

Może się zdarzyć, że w przypadku Twojego kredytu przewidziane maksymalne koszty poza odsetkami zostaną przekroczone. Przedmiotowe koszty nie mogą przekroczyć 45% całkowitej kwoty kredytu, jeżeli umowa została zawarta po dniu 18 grudnia 2022 roku.

Różnica między otrzymaną a zapisaną w umowie kwotą udzielonego kredytu

Jeśli kwota kredytu i kwota wypłaty różnią się od siebie – np. bank wypłacił kredytobiorcy mniej lub więcej, niż zostało to określone w umowie kredytowej, masz prawo do skorzystania z sankcji.

Nieprawidłowe obliczenia lub wpisane oprocentowanie kredytu

Wystarczy, że bank popełni niewielki błąd w obliczeniach dotyczących oprocentowania kredytu. Należy pamiętać, że oprocentowanie jest wyliczane od sumy kredytu zawartej w umowie, więc nawet drobna pomyłka w tej kwestii może istotnie wpłynąć na ostateczną kwotę do spłaty.

Nasze doradztwo pomoże Ci zrozumieć, czy spełniasz warunki do skorzystania z sankcji kredytu darmowego Santander.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu Santander

W naszej kancelarii prawniczej oferujemy profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego Santander. Warto pamiętać, że możliwość skorzystania z tej sankcji jest czasowo ograniczona do roku od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest formalne oświadczenie, które kredytobiorca musi przedłożyć bankowi. Choć treść tego dokumentu nie jest ściśle określona w przepisach, istnieją pewne kryteria, które powinno ono spełniać. Oświadczenie o sankcji kredytu bankowego powinno wyraźnie wskazywać zamiar konsumenta korzystania z tej opcji, zawierać dokładne dane identyfikacyjne kredytobiorcy oraz informacje dotyczące zobowiązania, takie jak numer umowy kredytowej. Ponadto, dokument ten powinien uzasadniać potrzebę skorzystania z sankcji i być podpisany przez kredytobiorcę. Nasza kancelaria, specjalizująca się w tej dziedzinie, posiada bogate doświadczenie w udzielaniu wsparcia kredytobiorcom. Dzięki naszej pomocy możesz skutecznie skorzystać z sankcji kredytu darmowego Santander.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy sankcji kredytu darmowego Santander – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to sankcja kredytu darmowego Santander?

Sankcja kredytu darmowego Santander to istotne narzędzie ochrony praw konsumentów, uregulowane w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim. W praktyce oznacza to, że jeśli kredytodawca nie wypełni określonych obowiązków przewidzianych w tym artykule, konsument ma prawo złożyć pisemne oświadczenie i dokonać zwrotu kredytu bez konieczności płacenia odsetek czy innych opłat, zgodnie z umową. Sankcja kredytu darmowego Santander powoduje, że konsument zwraca kredyt bez odsetek oraz bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. To ważne narzędzie prawne, które ma na celu chronić interesy konsumentów w relacjach z instytucjami finansowymi.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego Santander?

Aby konsument mógł skorzystać z tej opcji, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie).
 • Od chwili całkowitej spłaty kredytu nie może minąć więcej niż rok czasu.
 • Umowa kredytu lub umowa pożyczki (zarówno bankowa, jak i pozabankowa) musiała zostać zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku.
 • Przy umowach kredytu hipotecznego musiały być one zawarte w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.
 • W przypadku umów kredytu na remont domu lub lokalu mieszkalnego (bez zabezpieczenia hipotecznego) w kwocie przekraczającej 255 550 zł, umowa ta musiała zostać zawarta po dniu 22 lipca 2017 roku.

Z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy sankcja kredytu darmowego Santander dotyczy również kredytów hipotecznych?

Tak, jednak nie we wszystkich przypadkach. Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego Santander w kredytach hipotecznych występuje, jeśli umowa o kredyt hipoteczny została zawarta w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.

Czy jeśli bank wypowiedział umowę można skorzystać z sankcji kredytu darmowego Santander?

Tak, jeśli bank wypowiedział umowę z powodu nieregulowania zobowiązań zgodnie z harmonogramem, istnieje możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego Santnader.

Jak długo trwa postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego Santander?

Średnio, proces sądowy o uzyskanie sankcji kredytu darmowego Santander zajmuje od kilku do kilkunastu miesięcy. W naszym przypadku, średni czas to około 10-14 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że szybkość postępowania zależy także od obłożenia danego Sądu sprawami, co niestety wykracza poza naszą kontrolę.

Ile kosztuje postępowanie sądowe dotyczące sankcji kredytu darmowego Santander?

Wniesienie sprawy do Sądu związane jest z koniecznością poniesienia opłaty sądowej od pozwu. Jej wysokość uzależniona jest od wartości dochodzonego roszczenia. Opłata taka w przypadku postępowania upominawczego wynosi:
30 zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł
100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1.500 zł
200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1.500 do 4.000 zł
400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4.000 zł do 7.500 zł
500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7.500 zł do 10.000 zł
750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10.000 zł do 15.000 zł
1.000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15.000 zł do 20.000 zł
Powyżej 20.000 zł opłata sądowa od pozwu wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo, jeśli w sprawie strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata – konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Czy sankcja kredytu darmowego Santander przysługuje w razie spłaty kredytu przed terminem?

W razie spłacenia kredytu przed terminem wskazanym w umowie nie zamyka drogi do skorzystania z sankcji darmowego kredytu Santander Bank. Gdy kredyt zostanie uregulowany wcześniej niż pierwotnie zakładano, koszty które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. W takim wypadku bank zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy tym, co zapłaciłeś, a tym, co powinieneś zapłacić w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Jesteśmy ekspertami z szerokim doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego Santander. Nasze usługi prawne obejmują analizę umowy, ocenę sytuacji klienta oraz działania mające na celu zastosowanie sankcji kredytu darmowego Santander (łącznie z reprezentacją podczas kontaktów z Bankiem).

Doskonała znajomość sektora bankowego pozwala nam osiągać korzystne rezultaty dla naszych klientów.

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje