Sankcja Kredytu Darmowego mBank

Sankcja kredytu darmowego mBank, wprowadzona przez ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, stanowi przełomowe rozwiązanie, umożliwiające spłatę wyłącznie pożyczonego kapitału. Sankcja ta jest znana powszechnie jako tzw. “kredyt darmowy” lub “kredyt za darmo”. Jeśli umowa kredytowa zawiera błędy, wówczas konsument ma możliwość skorzystania z przedmiotowej sankcji, w ramach której zobowiązany jest spłacić jedynie kwotę kapitału bez odsetek i opłat oraz prowizji.

Kancelaria STERRN stworzyła dedykowany dział, zajmujący się sprawami Klientów z zakresu szeroko pojętego Prawa Bankowego, w którym zgromadziliśmy doświadczonych prawników, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Dzięki ich specjalistycznej wiedzy i ogromnemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc w kwestii uzyskania sankcji kredytu darmowego.

Klienci korzystający z naszych usług mają pewność, że uzyskają satysfakcjonujące rozstrzygnięcia. Nasze usługi z zakresu sporów z bankami, w tym uzyskania sankcji kredytu darmowego świadczymy na terenie całego kraju. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową. Usługi świadczymy zdalnie lub w siedzibie naszej Kancelarii.  

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Sankcja Kredytu Darmowego Santander Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego mBank?

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z uzyskaniem sankcji kredytu darmowego. Obejmują one m.in. bezpłatną analizę dokumentów oraz weryfikację Twojej zdolności do ubiegania się o sankcję kredytu darmowego. Przygotujemy oświadczenie w Twoim imieniu i poinformujemy bank o skorzystaniu przez Ciebie z sankcji kredytu darmowego. Jesteśmy również gotowi reprezentować Cię przed bankiem oraz przygotować pozew i reprezentować Cię przed Sądem I oraz II instancji, jeśli bank nie uwzględni sankcji kredytu darmowego. Naszym celem jest skuteczna egzekucja Twoich praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego mbank może być zastosowana

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w pomocy konsumentom, którzy chcą dowiedzieć się, czy mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim istnieją okoliczności, które wpływają na możliwość korzystania z tej formy wsparcia. Z sankcji darmowego kredytu mogą skorzystać konsumenci, jeśli przedstawione poniżej okoliczności ich dotyczą:

 •  Brak formalnego potwierdzenia umowy kredytu konsumenckiego w formie pisemnej lub zawarcie jej na odległość w sposób niezgodny z przewidzianymi regulacjami.
 • Nieuwzględnienie w umowie danych dotyczących kredytobiorcy, takich jak pełne dane konsumenta oraz informacje o kredytodawcy i pośredniku kredytowym.
 • Nieujęcie w umowie kluczowych informacji, takich jak okres ważności umowy, charakter kredytu konsumenckiego czy też warunki oraz terminy dokonywania płatności.
 • Brak informacji w umowie o stopie procentowej kredytu konsumenckiego, warunkach jej zmiany i procedurach w tym zakresie.
 • Nieokreślenie w dokumencie RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania).
 • Brak precyzyjnych wytycznych dotyczących zasad spłaty, kolejności uiszczania rat oraz ewentualnych dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy.
 • Nieujęcie w umowie informacji o stawce oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego.
 • Brak szczegółów odnośnie do zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu.
 • Brak wytycznych dotyczących przedterminowej spłaty kredytu i procedur w tym zakresie.
 • Nieuwzględnienie w umowie kwestii prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę kredytu oraz zasad jej naliczania.
 • Zawarcie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego przewyższających te określone w ustawie.

Każda z tych przesłanek wymaga szczegółowej analizy, a nasze doświadczenie w prawie bankowym pozwala nam pomóc klientom w zrozumieniu, czy spełniają warunki do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Nasze doradztwo prawne jest skierowane na to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc konsumentom w podjęciu odpowiednich kroków prawnych.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu mBank

Jeśli rozważasz skorzystanie z sankcji kredytu darmowego, to skorzystanie z usług kancelarii STERRN jest dobrym wyborem. Musisz jednak pamiętać, że ta opcja jest dostępna przez rok od momentu spłaty zobowiązania, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.

W celu skorzystania z tej sankcji, kredytobiorca musi dostarczyć bankowi formalne oświadczenie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć osobiście w oddziale banku lub wysłać na adres głównej siedziby banku. Choć nie ma dokładnych wytycznych co do jego treści, powinno ono spełniać pewne kryteria. Oświadczenie o sankcji kredytu bankowego powinno jasno wyrażać intencje konsumenta, zawierać dokładne dane identyfikacyjne kredytobiorcy oraz informacje odnośnie zobowiązania, takie jak numer umowy kredytowej. Ponadto, dokument ten powinien uzasadniać potrzebę skorzystania z sankcji i być podpisany przez kredytobiorcę. Nasza kancelaria specjalizuje się w pomocy kredytobiorcom w tym procesie. Dzięki naszemu wsparciu, możesz efektywnie skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Jakie mogą wystąpić nieprawidłowości w umowach kredytowych podpisanych z Bankiem mBank?

W umowach kredytowych podpisanych z mbank mogą wystąpić różne nieprawidłowości i błędy, które potencjalnie wpływają na prawa i interesy kredytobiorcy. Błędy w umowie mogą obejmować:

Błędy w obliczeniach odsetek i innych kosztów kredytu: Nieprawidłowości w obliczeniach odsetek i innych kosztów kredytu mogą prowadzić do nadmiernych kosztów dla kredytobiorcy. To może wynikać z błędów w obliczeniach lub niejasności w umowie dotyczącej kosztów.

Przekroczenie ustalonego limitu kosztów poza odsetkami: Banki często ustalają maksymalny limit kosztów poza odsetkami, który nie może być przekroczony. Jeśli umowa kredytowa zawiera koszty, które przekraczają ten limit, kredytobiorca może być uprawniony do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Rozbieżności pomiędzy przyznaną kwotą kredytu a wartością w umowie: Jeśli kwota kredytu przyznana przez bank różni się od tej, która została zawarta w umowie kredytowej, może to być nieprawidłowość wymagająca rozwiązania.

Nieprawidłowości w określeniu oprocentowania kredytu: Dokładność i przejrzystość dotycząca oprocentowania kredytu są kluczowe. Drobne błędy w obliczeniach mogą znacząco wpłynąć na koszty kredytu.

Brakujące lub nieprawidłowe informacje związane z kredytem: Umowa kredytowa powinna zawierać kompleksowe i precyzyjne informacje na temat kredytu, w tym kosztów, harmonogramu spłaty i innych zobowiązań. Braki lub błędy w tych informacjach mogą prowadzić do nieporozumień i problemów.

Najważniejszą kwestią jest znalezienie w umowie takich nieprawidłowości, jeśli okaże się że przedstawione powyżej błędy pojawiają się w umowie kredytu, wówczas kredytobiorca ma prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.   Warto zawsze dokładnie czytać i analizować umowę kredytową oraz konsultować się z ekspertem lub prawnikiem, jeśli pojawiają się wątpliwości co do jej treści.

Błędne obliczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu

Błędy w obliczeniach pozaodsetkowych kosztów kredytu są istotnym zagadnieniem w kontekście umów kredytowych. Pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują m.in.  prowizję za udzielenie kredytu, ubezpieczenie, opłaty dodatkowe, podatki i marże. W przypadku, gdy bank popełnia błąd przy określaniu tych kosztów w umowie kredytowej lub zapisy regulujące te koszty są nieprecyzyjne, konsument ma pełne prawo złożyć wniosek o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Jest to ważna ochrona praw kredytobiorcy, mająca na celu zapewnienie uczciwych i jasnych warunków umowy kredytowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości kosztów kredytu, zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem specjalizującym się w sporach z bankami.

Niekompletne lub błędne informacje w umowach kredytu konsumenckiego

Dokładność i przejrzystość informacji dotyczących kosztów kredytu są kluczowymi aspektami umów kredytowych, które każdy bank, w tym mbank, jest zobowiązany dostarczyć kredytobiorcom. Wszystkie elementy kredytu, w tym opłaty, prowizje i inne koszty, powinny być szczegółowo opisane w umowie kredytowej. W przypadku wystąpienia błędów, nieścisłości lub braków w tych informacjach, bank ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów związanych z kredytem, z wyjątkiem kapitału. To ważne zabezpieczenie praw kredytobiorców, które zapewnia uczciwe traktowanie i umożliwia pełne zrozumienie zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytowej.

Przekroczenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu w mbank w umowach z konsumentami

Przekroczenie górnego limitu kosztów poza odsetkami kredytu w mbank jest ważnym aspektem umów kredytowych. Bank mbank ustala ustalony górny limit kosztów poza odsetkami na poziomie 45% całkowitej kwoty kredytu, o ile umowa została zawarta po dniu 18 grudnia 2022 roku. To oznacza, że wszelkie koszty, takie jak prowizje, ubezpieczenia, opłaty dodatkowe, podatki i marże, nie mogą przekroczyć tej określonej granicy.

Jeśli w umowie kredytowej przewidziane koszty poza odsetkami przekroczą 45% całkowitej kwoty kredytu, kredytobiorca ma pełne prawo korzystać z sankcji kredytu darmowego lub innych dostępnych środków ochrony prawnej w celu zabezpieczenia swoich interesów finansowych. W takim wypadku konsument zobowiązany jest do spłaty kredytu w wysokości odpowiadającej kwocie kapitału, a jeśli już spłacił cały kredyt to bank musi zwrócić mu tytułem sankcji kredytu darmowego odsetki, opłaty i prowizję. To istotna zasada, mająca na celu zapewnienie uczciwych i kontrolowanych kosztów kredytu dla konsumentów.

Różnica między otrzymaną a zapisaną w umowie kwotą udzielonego kredytu

W przypadku różnicy między otrzymaną a zapisaną w umowie kwotą udzielonego kredytu, dokładność tej wypłaty ma ogromne znaczenie dla zachowania integralności umowy kredytowej. Jeśli kwota kredytu wypłacona przez bank różni się od tej, która została ustalona w umowie kredytowej, kredytobiorca ma pełne prawo do skorzystania z różnych sankcji lub środków ochrony prawnej, aby rozwiązać tę kwestię i zabezpieczyć swoje interesy finansowe.

Nieprawidłowe obliczenia lub wpisane oprocentowanie kredytu

Nieprawidłowe obliczenia lub błędne wprowadzenie oprocentowania kredytu to kwestie, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczną kwotę do spłaty, szczególnie w przypadku kredytów długoterminowych. Oprocentowanie jest obliczane na podstawie sumy kredytu i stanowi istotny czynnik wpływający na całkowity koszt kredytu.

Jeśli bank popełni nawet drobny błąd w obliczeniach oprocentowania, może to prowadzić do niekorzystnych skutków dla kredytobiorcy, ponieważ może zwiększyć kwotę odsetek, którą trzeba zapłacić. Dlatego ważne jest, aby dokładność w obliczeniach oprocentowania była zachowana.

W przypadku stwierdzenia błędów w obliczeniach oprocentowania kredytu, kredytobiorca powinien natychmiast skontaktować się z bankiem, aby zgłosić problem i domagać się poprawki oraz ewentualnego zwrotu nadpłat. Jeśli bank nie reaguje odpowiednio, warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego, aby chronić swoje interesy i upewnić się, że umowa kredytowa jest zgodna z ustaleniami i przepisami prawa. Zapewnienie dokładności w obliczeniach oprocentowania to kluczowy element dbania o uczciwe i transparentne warunki kredytu dla konsumentów.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy uzyskaniu sankcji kredytu darmowego w mBank – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to sankcja kredytu darmowego mBank?

Sankcja kredytu darmowego to istotne rozwiązanie uregulowane w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem, jeśli kredytodawca nie spełni określonych w artykule obowiązków, konsument ma prawo zwrócić kredyt bez dodatkowych kosztów, w zgodzie z umową. Kluczową cechą sankcji kredytu darmowego jest fakt, że konsument oddaje tylko pożyczony kapitał, co oznacza brak jakichkolwiek korzyści finansowych dla kredytodawcy w przypadku naruszenia praw konsumentów. Jest to ważne narzędzie prawne mające na celu ochronę interesów konsumentów w transakcjach kredytowych.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego mBank?

Istnieje kilka kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby skorzystać z tej możliwości:

 • Kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie).
 • Od momentu całkowitej spłaty kredytu nie może minąć więcej niż rok.
 • Umowa kredytu lub umowa pożyczki (zarówno bankowa, jak i pozabankowa) musiała zostać zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku.
 • W przypadku umów kredytu hipotecznego, musiały być one zawarte w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.
 • W sytuacji umów kredytu na remont domu lub lokalu mieszkalnego (bez zabezpieczenia hipotecznego) o kwocie przekraczającej 255 550 zł, umowa ta musiała zostać zawarta po dniu 22 lipca 2017 roku.

Z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać tylko osoby fizyczne. Nie obejmuje ona osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy sankcja kredytu darmowego mBank dotyczy również kredytów hipotecznych?

Tak, jednak nie wszystkie kredyty hipoteczne podlegają tej sankcji. Aby móc z niej skorzystać, umowa o kredyt hipoteczny musi być zawarta w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.

Czy jeśli mBank wypowiedział umowę można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Tak, jeśli bank wypowiedział umowę ze względu na nieregularne spłaty, istnieje szansa skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Jak długo trwa postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego mBank?

Zazwyczaj trwa ono od kilku do kilkunastu miesięcy. Nasza praktyka pokazuje, że średnio wynosi to 10-14 miesięcy. Jednakże należy pamiętać, że czas ten może być wynika bezpośrednio z obłożenia danego Sądu sprawami.

Ile kosztuje postępowanie sądowe dotyczące sankcji kredytu darmowego mBank?

W przypadku wniesienia sprawy do Sądu, należy liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej od pozwu, która jest uzależniona od wartości roszczenia. Opłata sądowa w przypadku postępowania upominawczego wynosi:

 • 30   zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł
 • 100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1.500 zł
 • 200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1.500 do 4.000 zł
 • 400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4.000 zł do 7.500 zł
 • 500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7.500 zł do 10.000 zł
 • 750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10.000 zł do 15.000 zł
 • 1.000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15.000 zł do 20.000 zł. Jeżeli wartość roszczenia przekracza 20.000 zł, opłata wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Jeśli będziecie reprezentowani przez pełnomocnika, konieczne jest także uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.”

Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi może być skomplikowanym procesem, który wymaga zaangażowania adwokata lub radcy prawnego, aby zapewnić profesjonalne i fachowe wsparcie w całym postępowaniu. W celu uzyskania informacji na temat wysokości wynagrodzenia za usługi prawne w związku z uzyskaniem sankcji kredytu darmowego od mbank, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Nasi eksperci chętnie udzielą Państwu szczegółowych informacji i wskażą procedurę oraz koszty związane z tym procesem.

Czy sankcja kredytu darmowego mBank przysługuje w razie spłaty kredytu przed terminem?

Konsumenci, którzy posiadają kredyt lub pożyczkę w mbank, mają szansę zaoszczędzić na kosztach odsetek poprzez wcześniejszą spłatę kredytu. W przypadku mbank obowiązuje zasada, że jeśli kredyt, w tym kredyt gotówkowy, zostanie uregulowany wcześniej niż pierwotnie planowano, koszty pożyczki lub kredytu, które konsument jest zobowiązany ponieść zgodnie z umową, podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Oznacza to, że bank jest zobowiązany do obliczenia obniżonych kosztów, jakie kredytobiorca musi zapłacić w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, i zwrócenia różnicy między tym, co faktycznie zapłacił, a tym, co musiałby zapłacić zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat.

Takie podejście jest korzystne dla kredytobiorcy i może stanowić zachętę do wcześniejszej spłaty kredytu. Jednak warto pamiętać, że szczegóły dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu i ewentualnego zwrotu kosztów mogą różnić się w zależności od konkretnych warunków umowy. Dlatego zawsze warto skonsultować się z bankiem w celu uzyskania dokładnych informacji na ten temat.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Jesteśmy ekspertami z szerokim doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego mBank. Nasze usługi prawne obejmują analizę umowy, ocenę sytuacji klienta oraz działania mające na celu zastosowanie sankcji kredytu darmowego mBank (łącznie z reprezentacją podczas kontaktów z Bankiem).

Doskonała znajomość sektora bankowego pozwala nam osiągać korzystne rezultaty dla naszych klientów.

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje