Sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski

Sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski, wprowadzona w ustawie o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, stanowi przełomowe rozwiązanie umożliwiające spłatę jedynie pożyczonego kapitału. Dla wielu kredytobiorców jest to korzystna opcja, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowa kredytowa zawiera błędy, niewłaściwe lub niejasne klauzule.

Kancelaria STERRN, specjalizująca się w Prawie Bankowym, świadczy kompleksową pomoc klientom w zakresie sankcji kredytu darmowego. Nasza specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie gwarantują satysfakcjonujące rozstrzygnięcia, a nasz zespół prawny, specjalizujący się w prawie bankowym świadczy usługi na rzecz konsumentów z całej Polski. Usługi świadczymy zdalnie oraz w siedzibie Kancelarii. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i ustalimy czy występujące w niej zapisy upoważniają do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. 


Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytowej oraz naszych usług.

Sankcja Kredytu Darmowego Santander Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego ING Bank Śląski?

Nasza oferta obejmuje m.in. bezpłatną analizę dokumentów, ocenę Twojej sytuacji pod kątem możliwości uzyskania sankcji kredytu darmowego, przygotowanie oświadczenia w Twoim imieniu i jego przedłożenie bankowi. Jesteśmy również gotowi reprezentować Cię przed sądem, jeśli zajdzie taka potrzeba. Naszym celem jest skuteczna egzekucja Twoich praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski może być zastosowana

W naszej kancelarii adwokackiej skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu klientom wsparcia w zrozumieniu, czy mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Istnieje wiele kryteriów i warunków, które mogą wpłynąć na możliwość skorzystania z tej formy wsparcia. Nasze usługi prawne obejmują wnikliwą analizę każdej z tych okoliczności, takich jak:

 • Brak formalnego potwierdzenia umowy kredytu konsumenckiego w formie pisemnej lub zawarcie jej na odległość w sposób niezgodny z przewidzianymi regulacjami.
 • Nieuwzględnienie w umowie pełnych danych konsumenta oraz informacji o kredytodawcy i pośredniku kredytowym.
 • Brak w umowie kluczowych i precyzyjnych informacji o terminie na jaki umowa została zawarta, charakterze kredytu konsumenckiego, warunkach płatności oraz terminach dokonywania płatności.
 • Brak informacji w umowie dotyczących stopy procentowej kredytu konsumenckiego, warunków zmiany stopy procentowej i procedur w tym zakresie.
 • Brak dokładnych danych o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO).
 • Nieuwzględnienie precyzyjnych wytycznych dotyczących zasad spłaty, kolejności uiszczania rat oraz ewentualnych dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy.
 • Brak jasnych i precyzyjnych informacji w umowie o stawce oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego.
 • Brak szczegółów dotyczących zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu.
 • Brak wytycznych odnośnie przedterminowej spłaty kredytu i procedur w tym zakresie.
 • Nieuwzględnienie kwestii prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę kredytu oraz zasad jej naliczania.
 • Zawarcie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego przewyższających te określone w ustawie.

Nasza analiza prawna pomaga klientom dokładnie ustalić, czy spełniają warunki do skorzystania z sankcji kredytu darmowego i jakie kroki powinni podjąć w związku z tym.

Błędne obliczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu

Błędy w umowie w zakresie obliczania pozaodsetkowych kosztów kredytu stanowią istotne zagadnienie w kontekście umów kredytowych. Pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują różne elementy, takie jak prowizja za udzielenie kredytu, opłaty związane z ubezpieczeniem, dodatkowe opłaty, podatki oraz marże. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której bank dokonuje błędnych obliczeń lub zapisy regulujące te koszty w umowie kredytowej są niejasne lub nieprecyzyjne, konsument ma pełne prawo wystąpić o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

To niezwykle istotna forma ochrony praw kredytobiorcy, której celem jest zapewnienie uczciwych i transparentnych warunków umowy kredytowej. Kiedy tylko pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące poprawności obliczeń kosztów kredytu, zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem specjalizującym się w sporach z bankami. Dzięki temu można skutecznie bronić swoich praw i dążyć do sprawiedliwości w relacji z instytucją finansową. Ochrona konsumentów w umowach kredytowych to priorytetowy cel, który powinien być respektowany przez wszystkie banki i firmy pożyczkowe.

Niekompletne lub błędne informacje w umowach kredytu konsumenckiego

Niekompletne lub błędne informacje w umowach kredytu konsumenckiego stanowią istotny aspekt, który może znacząco wpływać na prawa i interesy kredytobiorcy. Precyzja i przejrzystość informacji dotyczących kosztów kredytu są kluczowymi elementami umów kredytowych, a każdy bank, w tym ING Bank Śląski, jest zobowiązany dostarczyć kredytobiorcom pełne i dokładne informacje. Wszystkie elementy kredytu, takie jak opłaty, prowizje i inne koszty, powinny być szczegółowo opisane w umowie kredytowej.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w umowie, błędów, nieścisłości lub braków w tych informacjach (m.in. o sposobie i skutkach odstąpienia konsumenta od umowy, informacji o formie zawarcia umowy), bank ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów związanych z kredytem (odsetek i innych kosztów), z wyjątkiem kapitału. To istotna ochrona praw kredytobiorców, która gwarantuje uczciwe traktowanie i umożliwia pełne zrozumienie zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytowej. Dlatego zawsze zalecamy dokładne analizowanie umowy kredytowej i, w przypadku wątpliwości, skonsultowanie się z ekspertem lub prawnikiem, aby chronić swoje prawa i interesy. Dbając o dokładność i przejrzystość informacji w umowie kredytowej, można zapewnić sobie spokój i pewność, że zawierana umowa jest zgodna z prawem i korzystna dla kredytobiorcy.

Przekroczenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu w ING Bank Śląski w umowach z konsumentami

Przekroczenie górnego limitu kosztów poza odsetkami w przypadku kredytów konsumenckich w ING Bank Śląski stanowi istotny aspekt. Limit ten obejmuje poziom 45% całkowitej kwoty kredytu, o ile umowa została zawarta po dniu 18 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że wszelkie koszty, takie jak prowizje, ubezpieczenia, opłaty dodatkowe, podatki i marże, nie mogą przekroczyć tej ściśle określonej granicy.

Jeśli w umowie kredytowej przewidziane koszty poza odsetkami przekroczą 45% całkowitej kwoty kredytu to umożliwia kredytobiorcy spłatę pożyczki bez odsetek i dodatkowych kosztów naliczonych przez bank.  W takim przypadku konsument jest zobowiązany do spłaty kredytu w wysokości odpowiadającej kwocie kapitału. Jeśli już dokonał pełnej spłaty kredytu, bank ma obowiązek zwrócić mu tytułem sankcji kredytu darmowego odsetki, opłaty i prowizję.

Ta istotna zasada ma na celu zapewnienie uczciwych i kontrolowanych kosztów kredytu dla konsumentów, chroniąc ich interesy finansowe. Dlatego zawsze warto dokładnie analizować umowę kredytową i, w razie przekroczenia limitu kosztów poza odsetkami, skorzystać z dostępnych środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć swoje finanse i upewnić się, że umowa jest zgodna z przepisami prawa.

Różnica między otrzymaną a zapisaną w umowie kwotą udzielonego kredytu

Różnica między kwotą wypłaconą przez bank a kwotą określoną w umowie kredytowej stanowi istotny aspekt umów kredytowych. Precyzyjność i zgodność wypłaconej kwoty kredytu z wartością zapisaną w umowie są kluczowymi elementami dla zachowania integralności umowy kredytowej. Kiedy kwota kredytu wypłacona przez bank różni się od tej, która została ustalona w umowie, kredytobiorca ma pełne prawo do skorzystania z różnych sankcji lub środków ochrony prawnej.

Zabezpieczenie integralności umowy kredytowej to istotna kwestia, która ma na celu zapewnienie, że wszelkie warunki kredytu są jasne i zgodne z umową. Jeśli dochodzi do niezgodności między wypłaconą kwotą a umowną wartością, kredytobiorca może podjąć kroki w celu rozwiązania tej sytuacji, w tym skorzystać z dostępnych środków ochrony prawnej. Warto w takich przypadkach konsultować się z ekspertem prawnym, który pomoże w skutecznym dochodzeniu swoich praw i interesów. Dbałość o zgodność i integralność umowy kredytowej ma ogromne znaczenie dla obu stron i powinna być priorytetem w kontekście kredytów konsumenckich.

Nieprawidłowe obliczenia lub wpisane oprocentowanie kredytu

Nieprawidłowo obliczone i podane oprocentowanie kredytu to kwestie, które mają znaczący wpływ na ostateczną kwotę do spłaty, zwłaszcza w przypadku kredytów długoterminowych. Oprocentowanie jest obliczane na podstawie sumy kredytu i stanowi kluczowy czynnik wpływający na całkowity koszt kredytu.

Nawet niewielkie uchybienia w obliczeniach oprocentowania ze strony banku może mieć poważne skutki dla kredytobiorcy, prowadząc do wzrostu kwoty odsetek, które trzeba zapłacić. Dlatego zachowanie dokładności w obliczeniach oprocentowania jest niezwykle istotne.

W przypadku wykrycia błędów w obliczeniach oprocentowania kredytu, kredytobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z bankiem, aby zgłosić problem i domagać się poprawki oraz ewentualnego zwrotu nadpłat.

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu ING Bank Śląski

Korzystając z usług kancelarii STERRN, możesz być pewien, że otrzymasz profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego. Należy jednak zaznaczyć, że ta opcja jest dostępna tylko przez rok od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. W celu skorzystania z sankcji, kredytobiorca musi dostarczyć bankowi formalne oświadczenie. Chociaż brakuje dokładnych wytycznych co do jego treści, musi ono spełnić pewne kryteria. Oświadczenie o sankcji kredytu bankowego powinno wyraźnie wskazywać zamiar konsumenta, zawierać dokładne dane identyfikacyjne kredytobiorcy oraz informacje odnośnie zobowiązania, takie jak numer umowy kredytowej. Dokument ten musi także uzasadniać potrzebę skorzystania z sankcji i być podpisany przez kredytobiorcę. Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze pomocy kredytobiorcom w tym procesie. Dzięki naszej pomocy, możesz efektywnie korzystać z sankcji kredytu darmowego.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy uzyskaniu sankcji kredytu darmowego w ING Bank Śląski – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski?

Sankcja kredytu darmowego, opisana w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim, stanowi ważne narzędzie ochrony praw konsumentów. Jej istotą jest możliwość zwrócenia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli kredytodawca nie spełni określonych obowiązków. Konsument, jako kredytobiorca, może złożyć pisemne oświadczenie i dokonać zwrotu kredytu, oddając jedynie pożyczony kapitał, co zapewnia skuteczną ochronę jego praw.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego ING Bank Śląski?

Aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić poniższe warunki:

 • Kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie).
 • Od momentu całkowitej spłaty kredytu nie może minąć więcej niż rok czasu.
 • Umowa kredytu lub umowa pożyczki (zarówno bankowa, jak i pozabankowa) musiała zostać zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku.
 • W przypadku umów kredytu hipotecznego, musiały być one zawarte w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.
 • Umowa kredytu z przeznaczeniem na remont domu lub lokalu mieszkalnego (bez zabezpieczenia hipotecznego) o kwocie przekraczającej 255 550 zł, musiała zostać zawarta po dniu 22 lipca 2017 roku.

Z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski dotyczy również kredytów hipotecznych?

Tak, jednak nie wszystkie kredyty hipoteczne są objęte tą sankcją. Możliwość skorzystania z niej występuje tylko w przypadku umów o kredyt hipoteczny zawartych w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.

Czy jeśli bank wypowiedział umowę można skorzystać z sankcji kredytu darmowego ING Bank Śląski?

Tak, jeśli bank zdecydował się wypowiedzieć umowę ze względu na to, że kredytobiorca zaprzestał spłaty kredytu to można rozważyć skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Jak długo trwa postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego ING Bank Śląski?

Rozpatrzenie sprawy w sądzie zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. Nasze doświadczenia wskazują, że średni czas trwania postępowania sądowego wynosi około 10-14 miesięcy. Niestety, nie mamy wpływu na szybkość postępowania sądowego, która zależy od obłożenia danego Sądu sprawami.

Ile kosztuje postępowanie sądowe dotyczące sankcji kredytu darmowego ING Bank Śląski?

W przypadku wniesienia sprawy do Sądu, trzeba uwzględnić opłatę sądową od pozwu, która zależy od wartości roszczenia. Opłata sądowa w przypadku postępowania upominawczego wynosi:
• 30   zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł
• 100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1.500 zł
• 200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1.500 do 4.000 zł
• 400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4.000 zł do 7.500 zł
• 500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7.500 zł do 10.000 zł
• 750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10.000 zł do 15.000 zł
• 1.000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15.000 zł do 20.000 zł.  Jeśli wartość roszczenia przekracza 20.000 zł, opłata wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu.

Dodatkowo, gdy w sprawie strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata – konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi może być skomplikowanym procesem, który wymaga zaangażowania adwokata lub radcy prawnego, aby zapewnić profesjonalne i fachowe wsparcie w całym postępowaniu. Jeśli rozważasz podjęcie takiej kroki w celu uzyskania sankcji kredytu darmowego od ING Bank Śląski lub potrzebujesz informacji na temat wysokości wynagrodzenia za usługi prawne z tym związane, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią prawną.

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz poznać procedurę i koszty związane z tym procesem, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Nasi eksperci specjalizujący się w sporach z bankami chętnie udzielą Ci wsparcia i odpowiedzą na wszelkie pytania. Możesz być pewien, że zapewniamy kompleksową i profesjonalną pomoc w dochodzeniu Twoich praw w tej sprawie.

Czy sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski przysługuje w razie spłaty kredytu przed terminem?

Konsumenci, którzy są klientami banku ING Bank Śląski i posiadają kredyt lub pożyczkę, mają doskonałą okazję do zaoszczędzenia na kosztach odsetek poprzez wcześniejszą spłatę swojego zadłużenia. Warto wiedzieć, że w przypadku ING Bank Śląski obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeśli zdecydujemy się uregulować nasz kredyt, w tym kredyt gotówkowy, przed planowanym terminem, to koszty związane z naszą pożyczką lub kredytem zostaną proporcjonalnie obniżone.

Co to oznacza w praktyce? Otóż bank jest zobowiązany do przeprowadzenia obliczeń, które ustalą nowe, obniżone koszty, jakie będziemy musieli pokryć w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Następnie różnica między tym, co już wpłaciliśmy, a tym, co mielibyśmy do zapłacenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem spłat, zostanie zwrócona nam.

Takie podejście jest niezwykle korzystne dla kredytobiorcy i stanowi silną zachętę do szybszej spłaty zobowiązania finansowego. Niemniej jednak warto pamiętać, że szczegóły dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu oraz ewentualnego zwrotu kosztów mogą różnić się w zależności od konkretnych warunków umowy. Dlatego zawsze zalecamy skonsultowanie się z bankiem, aby uzyskać dokładne informacje na ten temat i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Twój portfel może znacznie zyskać na takiej wcześniejszej spłacie kredytu w ING Banku Śląskim!

Dlaczego Kancelaria STERRN

Jesteśmy ekspertami z szerokim doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego ING Bank Śląski. Nasze usługi prawne obejmują analizę umowy, ocenę sytuacji klienta oraz działania mające na celu zastosowanie sankcji kredytu darmowego ING Bank Śląski (łącznie z reprezentacją podczas kontaktów z Bankiem).

Doskonała znajomość sektora bankowego pozwala nam osiągać korzystne rezultaty dla naszych klientów.

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje