Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. a wpis do KRS

Osoba, która przestała być członkiem zarządu spółki z o.o., może udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Istotny jest jednak moment, w którym przestała pełnić swoją funkcję. Zapraszamy do artykułu dotyczącego kwestii odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. a wpisu do KRS

Art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Z całą mocą należy podkreślić, że odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter subsydiarny, tzn. jest to odpowiedzialność uzupełniająca. Wchodzi w grę dopiero gdy egzekucja z majątku spółki staje się bezskuteczna. Jeżeli jest możliwość zaspokojenia roszczeń z majątku spółki, wierzyciel nie może wystąpić z roszczeniami wobec członków zarządu.

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o., gdy jest rozdźwięk między KRS a stanem faktycznym

W praktyce może się pojawić wątpliwość, w którym momencie członek zarządu przestaje odpowiadać za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi tu o sytuację, w której osoba przestała pełnić funkcję, gdyż została odwołana lub zrezygnowała, ale w czasie, gdy jeszcze figurowała w Krajowym Rejestrze Sądowym, wierzyciel skierował wobec niej wniosek o egzekucję z jej majątku.

W pewnych sytuacjach członkowie zarządu sp. z o.o. mogą uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Były członek zarządu, który uważa, że nie powinien być pociągany do odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, powinien w pierwszej kolejności próbować wykazać, że zaszła jedna z trzech okoliczności, które wyłączają jego odpowiedzialność.

Kluczowa dla ustalenia odpowiedzialności lub jej braku będzie odpowiedź na pytanie, czy osoba, wobec której istnieją wątpliwości, pełniła funkcję członka zarządu w czasie, gdy istniał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Chronologia, a więc co wydarzyło się wcześniej: zakończenie kadencji czy upływ terminu do złożenia wniosku, ma kluczowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności.

Ogólna zasada jest taka, że wykreślenie z rejestru nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności za niezłożenie wniosku, jeśli w czasie ich kadencji zaistniały okoliczności uzasadniające złożenie takiego wniosku.

Jeśli niewypłacalność powstała w trakcie kadencji, były członek jest odpowiedzialny za długi spółki

Jeśli spółka stała się niewypłacalna za kadencji danego członka zarządu, to fakt, że członek już nie pełni tej funkcji, nie uwolni go od odpowiedzialności.

Jeśli natomiast jego mandat wygasł przed upływem terminu do złożenia wniosku o upadłość, to były członek zarządu nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Co to jest niewypłacalność

W powyższych rozważaniach kilkukrotnie pojawiło się pojęcie niewypłacalności spółki z o.o. Co ono właściwie oznacza?

Niewypłacalność rozumiemy dwojako. Po pierwsze, jest nią sytuacja, w której dłużnik nie realizuje wymagalnych zobowiązań pieniężnych, których termin płatności już upłynął.

Terminowe regulowanie należności nie chroni jednak spółki przed uznaniem jej za niewypłacalną. Wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zobowiązania przekraczają wartość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące, również można domniemywać, że jest niewypłacalna. Takie założenie ma pozwolić uniknąć sytuacji, w której spółka wprawdzie normalnie funkcjonuje, ale niebezpiecznie wysoki poziom jej zobowiązań powoduje ryzyko, że wkrótce utraci zdolność regulowania swoich zobowiązań.

Wierzyciele, którzy znają poziom zadłużenia, mogą złożyć wniosek o upadłość, by zapobiec sytuacji, w której spółka z o.o. uszczupli swój majątek do tego stopnia, że nie będzie można odzyskać wierzytelności. Przepisy dają wierzycielom możliwość podjęcia działania z wyprzedzeniem, zanim potencjalny dłużnik przestanie realizować wymagalne płatności. Z kolei członkowie zarządu mogą wykorzystać tę okazję, by zadziałać, gdy sytuacja jest jeszcze względnie dobra i zapobiec poważnym szkodom. Szybka reakcja zdejmie z nich także odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdy egzekucja z jej majątku będzie bezskuteczna (vide: omawiany art. 299 KSH).

Jeżeli zarząd spółki dojdzie do wniosku, że spółka, stała się niewypłacalna, ma obowiązek złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Co możemy dla Ciebie zrobić

Kancelaria STERRN oferuje obsługę prawną w zakresie:

  • ograniczenia lub całkowitego wyłączenia odpowiedzialności Członków Zarządu za zobowiązania spółki,
  • wspierania w dochodzeniu roszczeń od obecnych oraz byłych Członków Zarządu.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami. Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje