Odmowa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej ws. IP BOX

Ponownie spotykamy się z praktyką Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS), w której zmusza on wnioskodawców indywidualnej interpretacji podatkowej ws. IP BOX do samooceny działalności B+R. Poniżej prezentujemy jakie kroki możemy podjąć jeżeli spotka nas odmowa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej ws. IP BOX. 

Podatnicy składając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej ws. IP BOX często szukają potwierdzenia czy ich działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową (B+R), której prowadzenie jest fundamentalną przesłanką dla korzystania z  tej ulgi. Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi od DKIS gwarantuje, że podatnik prawidłowo interpretuje dane przepisy podatkowe.

Obowiązkiem DKIS jest sumienna analiza czy działalność wnioskodawcy spełnia poszczególne kryteria działalności B+R, w tym czy prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe pomimo, że ich rozumienie odwołuje się do ustawy niepodatkowej. Takie stanowisko jest reprezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym NSA.

Zdaniem sądów w trosce o swoje bezpieczeństwo prawne zainteresowany ma prawo oczekiwać wyjaśnienia przez właściwy organ wątpliwości regulacji ukształtowanymi przepisami prawa podatkowego, także wówczas, gdy zazębia się z innymi unormowaniami prawnymi.

Jak się okazało, to tylko teoria.

Zaobserwowaliśmy wznowienie trendu, w którym DKIS ignorując ugruntowaną linię orzeczniczą  pozostawia wnioski o wydanie interpretacji ws. IP BOX bez rozpatrzenia, jeżeli wnioskodawca nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi czy działalność spełnia poszczególne kryteria B+R.

Jest to nie tylko naruszenie przepisów procesowych ale przede wszystkim wypaczenie idei interpretacji indywidualnej.

Opcje po odmowie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej ws. IP BOX-pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 

Spór

Najpierw zaskarżenie postanowienia.

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia. 

Zaskarżenie nie jest objęte żadnymi opłatami skarbowymi.

Organem odwoławczym dla DKIS jest DKIS. 

Droga sądowa

Jeśli organ odwoławczy podtrzyma w mocy postanowienie, pozostaje możliwość wniesienia skargi do sądów administracyjnych – najpierw WSA, a następnie do NSA.

Sądy z dużym prawdopodobieństwem uchylą wadliwie wydany akt administracyjny.

Oznacza to, że DKIS będzie musiał poddać ocenie działalność B+R w pełnym zakresie. 

Koszty:

  • skarga do WSA: 200 zł (wpis stały)
  • skarga kasacyjna do NSA: 200 zł (wpis stały)
  • opłaty skarbowe: 17 zł (pełnomocnictwo)
  • Koszty poprowadzenia postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika są kwestią indywidualną 

Czas sporu

Nie da się jednoznacznie powiedzieć ile czasu zajmuje cała procedura.

Organ odwoławczy ma zasadniczo 2 miesiące na rozpatrzenie zażalenia.

Wcześniej organ pierwszej instancji musi ustosunkować się do zarzutów wnioskodawcy. Ma na to 2 tygodnie od dnia otrzymania zażalenia. Jeżeli uzna, że zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie, sam może uchylić lub zmienić zaskarżone rozstrzygnięcie. Niestety praktyka pokazuje, że czyni to bardzo rzadko.

WSA rozpatrują sprawy zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy. Według sprawozdania rocznego „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2019 roku”, wojewódzkie sądy administracyjne większość spraw (81,29%) załatwiły w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, z czego w przypadku 61,13% spraw na załatwienie sprawy strona oczekiwała nie więcej niż 4 miesiące, a w przypadku 44,01% nie więcej niż 3 miesiące.

Na rozpoznanie sprawy przez Naczelny sąd administracyjny czeka się nieco dłużej. W 2020 roku NSA załatwił 57,70% ogółu spraw w terminie do 12 miesięcy, a w terminie do 24 miesięcy 78,66%. W odniesieniu do skarg kasacyjnych w terminie do 12 miesięcy załatwiono 44,06% spraw. W przypadku zażaleń 75,99% jest rozpoznawanych w terminie do 2 miesięcy, w terminie zaś do 12 miesięcy wskaźnik ten wynosi 99,57%. (Źródło)

W sprawach o pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z powodu niezadeklarowania czy działalność wnioskodawcy spełnia poszczególne kryteria działalności B+R, szanse na wygraną w sądzie są bardzo wysokie, ponieważ sądy powszechnie podzielają pogląd, że skoro ustawodawca w zakresie definicji zawartej w przepisach podatkowych odwołuje się do pojęcia, które jest zdefiniowane w innych przepisach, to tym w tym kontekście jest ono terminem z zakresu prawa podatkowego.

Ponowne złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ws. IP BOX

Alternatywnym rozwiązaniem po odmowa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej ws. IP BOX jest ponowne złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ws. IP BOX.

Jest wówczas szansa, że osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie wniosku w swojej codziennej pracy uwzględnia orzecznictwo sądów.

Nie da się jednak przewidzieć jakie jest tego prawdopodobieństwo.

Nowe złożenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wiąże się z ponownym uiszczeniem opłaty skarbowej (40 zł odrębnie dla każdego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego).

Czas z jakim trzeba się liczyć jest typowy dla procesu wydawania interpretacji indywidualnych, czyli wynosi maksymalnie 3 miesiące (w zw. z covid-19 jest to obecnie 6 miesięcy).

Podsumowanie

Jak zatem widać, w każdym przypadku mamy do czynienia z kolejnym, co najmniej kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia. 

Jeżeli w swoim wezwaniu do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej ws. IP BOX nie udzieliłeś jednoznacznej odpowiedzi czy Twoja działalność spełnia kryteria działalności B+R, przez co otrzymałeś postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia/odmowie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej ws. IP BOX i szukasz wsparcia w tym zakresie – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pamiętaj, że 7 dni na zaskarżenie to bardzo mało czasu, więc decyzję o wszczęciu sporu z organem należy podjąć możliwie najszybciej.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz wsparcia? Napisz do nas! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje