Odzyskiwanie należności z obligacji

Kancelaria STERRN oferuje obligatariuszom usługę polegającą na odzyskiwaniu należności od emitentów (Odzyskiwanie należności z obligacji), którzy zaprzestali spłacania swoich zobowiązań względem inwestorów. 

Zakup obligacji przez obligatariusza powoduje powstanie pomiędzy obligatariuszem, a emitentem obligacji stosunku prawnego. W ramach przedmiotowego stosunku emitent, na skutek wyemitowania obligacji oraz ich nabycia przez obligatariusza, staje się  jego dłużnikiem. Windykacja należności z obligacji korporacyjnych to nic innego, jak odzyskiwanie należnych obligatariuszowi środków z papierów wartościowych, w związku z niewywiązywaniem się przez emitentów z warunków emisji obligacji.

Usługa Odzyskiwania należności z obligacji

Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy obligatariuszom, którym emitent nie wypłacił odsetek lub nie dokonał wykupu obligacji i tym samym zaprzestał obsługi obligacji lub naruszył warunki ich emisji.

Służymy też wsparciem osobom, które straciły swoje pieniądze w wyniku niekorzystnej konwersji. W szczególności w przypadku konwersji przysługujących im roszczeń z tytułu obligacji na udziały w spółkach.

Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradzaniu naszym Klientom, którzy zainwestowali swoje środki w zakup obligacji, w skutecznym odzyskiwaniu ich należności. Kluczowe jest tutaj wszczęcie procedury windykacyjnej bez zbędnej zwłoki.

Pomagamy rozpocząć odpowiednie procedury zmierzające do odzyskania utraconych środków i zabezpieczenia należności z obligacji korporacyjnych, a także wspieramy naszych Klientów podczas spraw sądowych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • analizę zapisów warunków emisji obligacji,
 • reprezentację obligatariusza podczas czynności podejmowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, czy zabezpieczenie interesów obligatariuszy wobec emitentów,
 • Zastępstwo prawne w postępowaniu
  • egzekucyjnym,
  • sądowym,
  • restukturyzacyjnym
  • upadłościowym.

Doradzamy w zakresie bieżących czynności dokonywanych pomiędzy emitentem a obligatariuszem, a także pośredniczymy w relacjach z ustanowionym administratorem zabezpieczeń. W naszej pracy  podejmujemy niezbędne czynności mające zabezpieczyć roszczenia Klienta oraz doprowadzić do ich skutecznego wyegzekwowania.

Jako kancelaria wspieramy między innymi obligatariuszy posiadających obligacje, zakupione za pośrednictwem m.in. Idea Bank, Lion’s Bank, Citi Handlowy, Alior Bank, Dom Maklerski PKO BP, Polski Dom Maklerski i Michael Ström.

Potrzebujesz wsparcia w dochodzeniu swoich należności z obligacji? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje