Potrącenie z wynagrodzenia skazanego pracownika

Żaden z przepisów prawa wprost nie wskazuje, kto powinien dokonywać wszelkich potrąceń z wynagrodzenia skazanego pracownika. Jeśli skazany pracownik wykonuje odpłatne prace porządkowe na terenie zakładu pracy to wówczas nie ma wątpliwości, iż zajęcie wynagrodzenia za pracę powinno być kierowane do zakładu karnego. Wątpliwości natomiast pojawiając się w sytuacji, gdy skazany jest zatrudniony w przywięziennym zakładzie pracy, o którym mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, który to zakład stanowi autonomiczną jednostkę będącą pracodawcą skazanego lub w innym pozazakładowym przedsiębiorstwie. Żaden przepis ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ani ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności nie wskazuje, do kogo ma być kierowane zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę, ani kto powinien przekazywać organowi egzekucyjnemu należności z wynagrodzenia skazanego a mianowicie  czy ma to być pracodawca czy zakład karny.

Wynagrodzenie za pracę skazanego pracownika

Jednak zgodnie z art. 7 ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności wynagrodzenie za pracę skazanego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracodawca przekazuje wraz z listą płac do zakładu karnego, w którym skazany przebywa, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z komentarza do art. 123 kodeksu karnego wykonawczego wynika, że to zakład karny przekazuje wynagrodzenie skazanemu po dokonaniu należnych potrąceń  wskazanych w art. 125 i 126 k.k.w. W mojej ocenie można się także pomocniczo posiłkować art. 1081 k.p.c., który odnosi się wyłącznie do roszczeń alimentacyjnych, ale z którego wynika, że jeśli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego, w granicach określonych w art. 125 Kodeksu karnego wykonawczego.

Także pomimo, iż z żadnego artykułu kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ani ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności nie wynika wprost do kogo ma być kierowane zawiadomienie o zajęciu wierzytelności to mając na uwadze, iż wynagrodzenie za prace jest kierowane od pracodawcy do zakładu pracy, który to następnie wypłaca wynagrodzenie skazanemu należy wyciągnąć wniosek, że to zakład karny jest zobowiązany dokonywać potrąceń z wynagrodzenie za pracę skazanego pomimo, że zakład pracy w większości przypadków nie będzie pracodawcą skazanego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia skazanego pracownika  – zapraszamy do kontaktu Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje