PRAWO PRACY

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców – pracodawców, świadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie zdobyte w obsłudze przedsiębiorców działających na różnych rynkach i w wielu sektorach gospodarki. Doradzamy w bieżącej regulacji stosunków między pracodawcą a zatrudnionym na każdym etapie (od rekrutacji po aż po ustanie zatrudnienia), pomagamy w tworzeniu lub dostosowywaniu wewnętrznych aktów prawa pracy, wspieramy pracodawcę w stosunkach z organizacjami związkowymi, prowadzimy także spory sądowe i pozasądowe w imieniu przedsiębiorcy – pracodawcy.

Świadczona przez Kancelarię obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy m.in. obejmuje:

 • reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami, w tym reprezentacja przed sądami, w szczególności w sprawach o wynagrodzenie (z tytułu umowy o pracę, premii, godzin nadliczbowych, innych świadczeń przewidzianych w wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy), w sprawach dotyczących odpowiedzialności pracowników (zarówno materialnej jak i porządkowej), w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowanie), w sprawach o mobbing lub naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • przygotowywanie i opracowywanie opinii prawnych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • audyty wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy i pomoc w ich dostosowaniu do obowiązujących przepisów,
 • przygotowywanie i opracowywanie wewnętrznej dokumentacji pracodawcy (Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
 • przygotowywanie projektów umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń zmieniających,
 • doradztwo i pomoc w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, w tym bez wypowiedzenia z winy pracownika (także w przypadku pracowników podlegających szczególnej ochronie),
 • przygotowanie i pomoc we wdrożeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
 • sprawy związane z zakładaniem i funkcjonowaniem organizacji związkowych u pracodawcy, a także społecznej inspekcji pracy oraz rad pracowników,
 • uczestnictwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • bieżące doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy, w tym czasu pracy, odpowiedzialności pracowników, urlopów oraz funkcjonowania ZFŚS,
 • doradztwo w zakresie zakazu konkurencji oraz umów szkoleniowych – o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • doradztwo i pomoc w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, w tym pomoc w przygotowaniu odpowiedzi pokontrolnych,
 • doradztwo i pomoc w sytuacji restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych,
 • pomoc i doradztwo w zakresie prawidłowego kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz pomoc w prowadzeniu prawidłowej dokumentacji w tym zakresie,
 • doradztwo i pomoc w zakresie prawidłowego stosowania w stosunkach pracowniczych obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w oparciu o RODO, w tym przygotowywanie projektów odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników,
 • bieżące wsparcie działów kadrowych(prawo pracy),
 • doradztwo i pomoc w sporządzaniu dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
 • konsultacje w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa pracy- Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje