Informacja o realizowanej strategii podatkowej w świetle nowych przepisów

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT z 30 listopada 2020 roku (Dziennik Ustaw poz. 2123), w życie wchodzi nałożony na największych podatników CIT obowiązek publikowania na stronach internetowych informacji o realizowanej przez nich strategii podatkowej. W związku z tym, co to jest strategia podatkowa i czy można ją kształtować dowolnie? 

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej wielu podmiotom może przysporzyć niemałych trudności. W przypadku wielu firm to, czy posiadają konkretną strategię podatkową i jeśli tak, jakie są jej założenia, czy faktycznie jest ona realizowana i w jaki sposób jest dość niejasne. Tymczasem, by zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT, móc umieścić stosowną informację na stronie internetowej przedsiębiorstwa, konieczne będzie dokładne przeanalizowanie dotychczasowych działań oraz wprowadzenie stosowanych zmian.

Co to jest strategia podatkowa?

Konieczność opublikowania informacji na temat realizowanej przez firmę strategii podatkowej, przede wszystkim wymaga rozumienia czym jest taka strategia. Otóż, strategia podatkowa to określony sposób podejścia do kwestii podatkowych, zarządzania nimi. Jak podaje Ministerstwo Finansów w dokumencie „Wytyczne w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego”,  strategia podatkowa to zestaw podatkowej misji i wizji oraz długoterminowych celów podatkowych w kontekście ogólnych celów biznesowych podmiotu i promowanych w firmie wartości etycznych. Wobec tego strategia podatkowa powinna być katalogiem formuł decyzyjnych, które obejmują cele i środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. Warto, aby zawierała w sobie informacje dotyczące: podejścia podatnika do ryzyka podatkowego, postawę (najlepiej pozytywną) co do transparentności podatkowej i Compliance, a także podstawę (najlepiej negatywną) co do agresywnej optymalizacji oraz unikania i uchylania się od opodatkowania. Natomiast, czy strategię podatkową można kształtować dowolnie?

Czy strategię podatkową można kształtować dowolnie?

Teoretycznie podatnicy CIT mają dowolność w tworzeniu strategii podatkowej, jednakże Ministerstwo Finansów wskazuje preferowany kierunek. Sugeruje m.in., że: 

  • celem strategii podatkowej organizacji powinno być zapewnienie zgodności podatkowej;
  • należy przyjąć, że płacenie podatków to kwestia odpowiedzialności wobec społeczeństwa (należny mu udział w części zysku);
  • strategia podatkowa powinna być dopasowana do wielkości i struktury firmy oraz branży w jakiej działa, aby zapewnić jej najlepszą efektywność.

Prócz tego MF postuluje, aby traktować realizowanie i publikowanie strategii podatkowej z powagą. Najlepiej, aby po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej została ona przyjęta w formie uchwały przez zarząd. Co więcej, przedsiębiorstwo powinno opracować procedurę rewizji strategii podatkowej (dokonywania w niej odpowiednich zmian) oraz mechanizmy kontrolowania jej realizacji. Przy wykorzystaniu stosownych procedur i szkoleń należy również odpowiednio ją wdrożyć. W końcu, strategia podatkowa powinna gwarantować właściwie udokumentowanie decyzji podejmowanych w obszarze podatkowym.

Czemu właściwie ma służyć informacja o realizowane przez przedsiębiorstwo strategii podatkowej?

Podsumowując, wydaje się, że nowa legislacja ma na celu zmotywowanie zwłaszcza tych największych podatników CIT do uznania konieczności kompleksowego zarządzania podatkami, począwszy od planowania, poprzez organizowanie, kończąc na kontroli. Opracowanie strategii podatkowej to pierwszy krok do tworzenia ściśle określonych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Opublikowana na oficjalnej stronie internetowej firmy informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie dla Ministerstwa Finansów jasnym komunikatem odnośnie tego, czy przedsiębiorstwo zajęło się już tą sprawą (i na jakim jest etapie), czy też nie oraz wstępem do dalszych postępów w tym obszarze. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje