Doradca rady nadzorczej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która ma wejść w życie w dniu 13 października 2022 roku, wprowadza szereg nowych uregulowań, które dotychczas nie funkcjonowały w naszym, rodzimym obrocie prawnym. Poza prawem holdingowym – opisanym szczegółowo w wcześniejszej publikacji pod tytułem Prawo holdingowe- zmiany 2022, ustawa przewiduje wprowadzenie wielu zmian w zakresie działalności rad nadzorczych, w tym między innymi wprowadza nową funkcję – Doradca Rady Nadzorczej.

Powołanie Doradcy rady nadzorczej

Ustawodawca przewidział, że Doradca będzie powoływany samodzielnie przez radę nadzorczą – tj. jego wybór odbywać się będzie w całkowitym oderwaniu od zarządu spółki. Będzie on powoływany w drodze uchwały, o ile umowa spółki będzie zawierała odpowiednie regulacje w przedmiotowym zakresie.

Doradca może być ustanowiony w każdej spółce kapitałowej. To, co jest kluczowe – pomimo tego, że to rada nadzorcza dokonuje wyboru Doradcy  i to rada nadzorcza zawiera umowę z Doradcą, to jego wynagrodzenie jest pokrywane bezpośrednio przez samą spółkę.

Kto może pełnić funkcję Doradcy

Doradcą ma być podmiot – będący zarówno osobą fizyczną jak i prawną – zewnętrzny, posiadający wiedzę fachową i odpowiednie kwalifikacje, dzięki którym możliwe będzie zbadanie przez niego zagadnień dotyczących funkcjonowania spółki, w tym również zagadnień dotyczących jej majątku.

Uprawnienia Doradcy rady nadzorczej

Mające wejść w życie, w dniu 13 października 2022 roku przepisy, gwarantują Doradcy nieograniczony dostęp do dokumentów spółki, celem przeprowadzenia badania. Doradca będzie również uprawniony do uzyskiwania niezbędnych informacji od kontrahentów spółki. W tym zakresie Doradca wobec podmiotów trzecich będzie działał na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez zarząd spółki. Będzie on miał możliwość, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania/analizy lub sporządzenia opinii występować również do banków oraz doradców prawnych spółki.

Odpowiedzialność karna

Wskazać również należy, że ustawodawca przewidział również regulacje mające zagwarantować Doradcy swobodny, nieograniczony dostęp do dokumentów oraz informacji spółki. W tym celu wprowadził regulacje zgodnie, z którymi: kto wbrew obowiązkowi doprowadza do tego, że Zarząd nie zapewnia Doradcy rady nadzorczej dostępu do dokumentów, nie udziela mu żądanych informacji, przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów – podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie – podlega grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 złotych.

Jeżeli szukasz profesjonalnego podmiotu do pełnienia funkcji Doradcy Rady Nadzorczej lub chcesz dowiedzieć się więcej – Skontaktuj się! Formularz kontaktowy

 

Najnowsze publikacje