Indywidualna interpretacja podatkowa

Istota instytucji indywidualnej interpretacji podatkowej tkwi w ocenie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie danego zdarzenia oraz tezy zainteresowanego, kreując normatywny wzorzec zapewniający ochronę prawną.

Nie ulega wątpliwości, że przepisy podatkowe stanowią trudny do zrozumienia element polskiego systemu prawnego. Przekłada się to na niepewność postępowania zgodnie z literą prawa, szczególnie w chwilach podejmowania ważnych decyzji biznesowych.

Osoby szukające potwierdzenia czy prawidłowo interpretują zagadnienia podatkowe mają możliwość zwrócenia się z takim pytaniem do specjalnego organu podatkowego jakim jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DIKS).

Powyższe może przybierać różną formę, jednak najpowszechniejsze jest uzyskanie w swojej sprawie tzw. indywidualnej interpretacji podatkowej.

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa

Indywidualna interpretacja podatkowa stanowi swojego rodzaju analizę na gruncie prawnopodatkowym i informację (często w postaci kwalifikacji) odnośnie zastosowania wybranych przepisów w przedstawionej sytuacji.

Wydawana jest na pisemny w wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie.

Pełni kluczową rolę w bezpieczeństwie interesów podatkowych, ponieważ zastosowanie się do niej zapewnia ochronę na wypadek sporu z organami podatkowymi.

Wydawanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej składa się z 3 podstawowych części:

  • opisu sprawy,
  • pytań natury podatkowej,
  • stanowiska wnioskodawcy w tej kwestii.

Przedmiot wniosku może dotyczyć zarówno zdarzenia już zaistniałego (stan faktyczny), jak i takiego, które ewentualnie nastąpi (zdarzenie przyszłe).

Opis sprawy powinien zawierać tylko „suche” fakty, zaś wymianie poglądów do poruszonych w pytaniach kwestii służy część poświęcona stanowisku wnioskodawcy.

Podkreślenia wymaga, że DKIS może oceniać przedmiot wniosku wyłącznie przez pryzmat przepisów prawa podatkowego, zatem kwestie w nim poruszone muszą dotyczyć jedynie tej materii. W niektórych przypadkach rodzi to problem, gdyż granica prawa podatkowego nie jest wyraźnie wytyczona, a stanowisko DKIS w tej kwestii niestety bywa zmienne.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Niewydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ws. IP BOX – zmuszanie wnioskodawców do samooceny działalności B+R.

Jeżeli wniosek posiada braki formalne, w tym nieścisłości w przedmiocie wniosku, DKIS wzywa do uzupełnienia zazwyczaj poprzez odpowiedzenie na jego pytania, co musi nastąpić w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie interpretacja nie jest wydawana.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł odrębnie od każdego przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. W praktyce DKIS pobiera tę opłatę od każdej poruszonej w pytaniach kwestii podatkowej, osobno w zakresie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego,
co jest różnie ustalane. Należy więc liczyć się z dopłatą lub zwrotem różnicy opłaty.

Termin DKIS na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące (obecnie z uwagi na stan pandemiczny jest to okres 6 miesięcy).

Jeżeli DKIS nie wyda interpretacji w powyższym terminie przyjmuje się, że pogląd wnioskodawcy w całości jest prawidłowy (tzw. milcząca interpretacja podatkowa).

Ochrona indywidualnej interpretacji podatkowej

Po uzyskaniu interpretacji wnioskodawca nie ma obowiązku się do niej stosować. Z kolei dla organów podatkowych interpretacja indywidualna rodzi pewne skutki, chociaż twierdzenie, że są one nią „związane” jest zbyt daleko idące.

W ogólnym ujęciu, stosowanie się do interpretacji do póki nie zostanie zmieniona lub wygaszona, stosowanie się do niej nie może szkodzić wnioskodawcy.

Oznacza to, że podmiot w okresie do momentu zmiany lub wygaśnięcia uzyskanej interpretacji podatkowej stosuje się do niej, w zakresie przedmiotu wniosku objęty jest zwolnieniem z:

  • zapłaty podatku,
  • zapłaty odsetek,
  • odpowiedzialności karnoskarbowej.

Zmiana lub wygaśnięcie interpretacji indywidualnej jest wynikiem stwierdzenia jej nieprawidłowości lub nieważności przez DKIS, który uwzględnia przy tym m.in. obowiązujący stan prawny, interpretacje ogólne Ministra Finansów, czy orzecznictwo. Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie oficjalnym pismem.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że interpretacja podatkowa nie ma charakteru prawotwórczego. Jest to wyłącznie akt zawierający pogląd DKIS, do którego stosowanie się zapewnia zwolnienie, lecz nie zastępuje decyzji określającej zobowiązanie podatkowe zgodnie ze stanowiskiem organu prowadzącego dane postępowanie.

Teoretycznie więc w razie rozbieżności poglądów tych organów, możliwe jest uzyskanie niekorzystnego wymiaru podatku pomimo  korzystnej interpretacji w tej sprawie. Tym niemniej decyzja ta powinna określać wartość tego podatku jako podlegającego zwolnieniu na podstawie interpretacji. W przeciwnym razie, podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania, w którym wykaże on podstawę zwolnienia.

Podsumowanie

Uzyskana indywidualna interpretacja podatkowa zatem to nie tylko stanowisko organu podatkowego dla danej sytuacji, lecz również mocne narzędzie ochrony interesów podatkowych.

Pamiętaj jednak, że ochrona ta dotyczy tylko ram przedmiotu interpretacji, dlatego kluczowe jest sformułowanie go w taki sposób, aby  odzwierciedlenie w faktycznie wykonywanej działalności było niepodważalne.

Szukasz wsparcia w uzyskaniu indywidualnej interpretacji podatkowej? Napisz do nas! Formularz kontaktowy

 

Najnowsze publikacje