Prawo Zamówień publiczne

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy kompleksową obsługę prawną na rzecz Zamawiających oraz Wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Usługi z zakresu prawa zamówień publicznych skierowane do Wykonawców obejmują m.in.:

 • Analizę i weryfikację treści ogłoszenia o zamówieniu,
 • analizę i weryfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych,
 • pomoc w przygotowaniu ofert,
 • analizę i weryfikację umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie pytań do Zamawiającego dotyczących SIWZ,
 • przygotowanie odwołań, skarg, sprzeciwów,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych,
 • bieżące doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Usługi zakresu prawa zamówień publicznych skierowane do Zamawiających obejmują m.in.:

 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w tym, w szczególności wybór trybu postępowania, określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie kryteriów oceny złożonych ofert, SIWZ, umowy,
 • pomoc w ocenie złożonych ofert pod kątem ich dopuszczalności do udziału w postępowaniu;
 • udział w komisji przetargowej,
 • bieżące doradztwo prawne w kwestiach pojawiających się w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wsparcie oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz Sądem.
Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje