Kto ma obowiązek wdrożenia procedur o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dyrektywa o ochronie sygnalistów) uregulowała kwestię tego, które podmioty powinny wprowadzić wewnętrzne regulacje. Poniższy wpis prezentuje kto ma obowiązek wdrożenia procedur o ochronie sygnalistów, a które z tego obowiązku są zwolnione.

Kto ma obowiązek wdrożenia procedur o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w sposób enumeratywny wskazuje  jakie podmioty są zobowiązane do przygotowania i wprowadzenia procedur dotyczących ochrony sygnalistów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dyrektywy (Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń) są to:

  • podmioty działające w sektorze publicznym, w tym również podmioty będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą takich podmiotów;
  • podmioty działające w sektorze prywatnym.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów przewiduje również, że podmioty prawne, które działają w sektorze finansowym, a także te działające w branżach podlegających regulacjom z zakresu AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu), bezpieczeństwa transportu oraz ochrony środowiska podlegają regulacjom, wynikającym z Dyrektywy niezależnie od tego do którego z sektorów należą (publiczny/prywatny) oraz niezależnie od ilości zatrudnianych przez siebie pracowników.

Podmioty publiczne

Wskazać jednak należy, iż w przypadku sektora publicznego – z obowiązku wdrożenia procedur dotyczących ochrony sygnalistów mogą zostać zwolnione gminy liczące mniej niż 10.000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Podmioty prywatne

Z kolei w odniesieniu do podmiotów działających w sektorze prywatnym, obowiązek wdrożenia regulacji z zakresu ochrony sygnalistów, dotyczy jedynie tych podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Należy wskazać jednocześnie, że nie ma przeszkód by takie rozwiązania zostały wprowadzone również przez podmioty prywatne, które zatrudniają lub współpracują z mniej niż 50 pracownikami.

Termin na wprowadzenie procedur o ochronie sygnalistów

Zgodnie z zapisami Dyrektywy o ochronie sygnalistów, procedury zapewniające odpowiednie kanały zgłoszeń nieprawidłowości oraz ochronę sygnalistów miały zostać wprowadzone do dnia 17 grudnia 2021 roku. Przy czym obowiązek ten dotyczył jedynie tych podmiotów, które zatrudniały powyżej 250 pracowników.

Podmioty zatrudniające lub współpracujące z 50 do 249 pracownikami mają czas na wdrożenie odpowiednich regulacji, dotyczących ochrony sygnalistów, w terminie do dnia 17 grudnia 2023 roku.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia regulacji odnośnie Ochrony Sygnalistów? Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje