Kredyt frankowy – ugoda z bankiem

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiały się informacje o rosnącej liczbie ugód  zawieranych przez banki z Frankowiczami. W głównej mierze na zawarcie ugód decydowały się osoby, które nie chciały wchodzić w proces sądowy z bankiem i czekać przez okres kolejnych kilku miesięcy na rozstrzygnięcie. Zapraszamy do przeczytania artykułu “Kredyt frankowy – ugoda z bankiem.”

Wskazać jednak należy, iż na ten moment, pomimo opinii Rzecznika Generalnego TSUE, co do możliwości naliczania przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, warunki ugód oferowanych przez banki w dalszym ciągu są niekorzystne. Warunki ugód są niekorzystne w porównaniu do tego, co kredytobiorcy mogą uzyskać decydując się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi.

Ugody bankowe a stanowisko Rzecznika Generalnego

Wydanie opinii przez Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 16 lutego 2023 roku wpłynęło niewątpliwie na oferowane przez banki warunki ugodowe. Opinia Rzecznika wskazuje, w jakim kierunku najprawdopodobniej pójdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydając wyrok w sprawie możliwości dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Rzecznik wskazał, że banki nie mają możliwości dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy frankowej. Jednocześnie wskazał, że w jego ocenie takie prawo mogłoby przysługiwać konsumentom, którzy zawarli kredyt we frankach.

Stanowisko to, chociaż nie jest ono wiążące (w dalszym ciągu TSUE nie wydał wyroku w tej sprawie) to wyraźnie widać jego wpływ na proponowane przez banki warunki ugód. Frankowiczom są proponowane obecnie nieco lepsze warunki niż przed wydaniem opinii przez Rzecznika Generalnego. Jednakże w dalszym ciągu są one na tyle niekorzystne dla kredytobiorców, że jedynie wytoczenie powództwa sądowego gwarantuje uzyskanie najkorzystniejszego rozwiązania.

Pozew sądowy czy ugoda z bankiem?

To, czy w danym wypadku zdecydować się ugodę frankową z bankiem na średnio korzystnych warunkach, czy też skierować pozew na drogę sądową, należy oczywiście do indywidualnej decyzji Klienta.

Porozumienie z bankiem na etapie przedsądowym z całą pewnością jest mniej korzystne niż przeprowadzenie procesu sądowego. Albowiem na ten moment tylko proces sądowy gwarantuje najkorzystniejsze warunki rozliczenia kredytu CHF.

Wskazać jednak należy, że wytoczenie powództwa nie zamyka drogi do zawierania ugód z Frankowiczami, w toku procesu sądowego.

Porozumienie możliwe jest praktycznie na każdym etapie postępowania. Z naszego doświadczenia wynika, że nawet na etapie postępowania sądowego banki proponują zawarcie ugody i zdarza się, że przedstawiają warunku ugodowe w toku procesu. Należy dodać, że warunki te są zdecydowanie korzystniejsze dla Frankowiczów niż te, które banki oferują na etapie przedsądowym.

Zawarcie ugody na tym etapie sporu z bankiem nasza Kancelaria rekomenduje Klientom jedynie wówczas, gdy zaprezentowane przez bank warunki są w  ocenie naszych prawników akceptowalne (tj. korzystne) dla kredytobiorcy. Przedstawiamy Klientowi na tym etapie szczegółowe wyliczenia, informujemy ile może zyskać na ugodzie, a ile w razie wygrania sporu sądowego. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.

Kredyt frankowy a warunki jakie zazwyczaj oferują banki w ugodach

Co do zasady banki w ramach ugody proponują jedynie niewielką część tego, co Frankowicz jest w stanie uzyskać po otrzymaniu korzystnego wyroku sądowego. Zazwyczaj jest to średnio od około 25% do około 55-60%, tego co kredytobiorca może zyskać prowadząc proces.

Rozbieżności są więc znaczne.  Nawet jeśli ostatecznie konieczne będzie odczekanie na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie to gra i tak jest warta przysłowiowej świeczki. A parę miesięcy oczekiwania na prawomocne zakończenie sporu sądowego, w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich, które brane były na kilkanaście, kilkadziesiąt lat to nic.

Wskazać również należy, że banki często oferują tzw. złoty środek – czyli połowę roszczenia, którego dochodzi kredytobiorca w toku procesu. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że taka propozycja jest uczciwa. Nic bardziej mylnego. Oferta banku jest uczciwa i korzystna tylko dla jednej ze stron – banku. Z całą pewnością nie jest to optymalne rozwiązanie.

Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na skierowanie sprawy do sądu już na etapie analizy umowy uzyskują informacje na temat tego jak wiele mogą w niej uzyskać. Widząc propozycję banku, która stanowi jedynie niewielką część tego, co faktycznie mogą uzyskać – Frankowicze decydują się na kontynuowanie sporu sądowego.

Czy banki chętnie zawierają ugody z Frankowiczami ?

Początkowo jedynie Bank PKO BP wychodził do kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty frankowe, z propozycją porozumienia. Pozostałe banki dosyć niechętnie podchodziły do tego tematu. Stanowisko banków uległo zmianie, podyktowane jest to ryzykiem znacznego wzrostu kosztów jakie banki będą musiały ponieść w związku z wytaczaniem coraz większej ilości spraw frankowych.

Z naszego doświadczenia wynika, że część banków oferuje porozumienia tylko wybranej grupie kredytobiorców, inne z kolei kierują swoje propozycje do wszystkich klientów. Przyczyną zawierania małej ilości ugód są niekorzystne warunki oferowane klientom przez banki, w porównaniu do tego, co kredytobiorcy mogą ugrać w toku postępowania sądowego. Warunki porozumień, oferowane przez mBank, PKO BP, Millennium, Pekao, ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Santander Bank Polska czy BNP Paribas są w dalszym ciągu niekorzystne dla frankowiczów.

Wady i zalety zawarcia ugody z Bankiem

Zawarcie ugody w sporze z bankiem to indywidualna kwestia, zależna od kredytobiorcy. W dużym skrócie wskazać można, że niewątpliwą zaletą zawarcia ugody z bankiem jest szybkość zakończenia sporu. I na tym atrakcyjność wyboru tej drogi się zazwyczaj kończy.

Wadą porozumienia z bankiem jest niewątpliwie to, że nadal kredytobiorca pozostaje z zadłużeniem, którego wysokość jest znaczna w porównaniu do tego, co mógłby uzyskać na drodze postępowania sądowego. Postępowanie sądowe powoduje najczęściej, że dług wobec banku całkowicie znika lub pozostaje do spłaty niewielka kwota zadłużenia. Niewielka w porównaniu do tego, co konsument miał do spłacenia przed wszczęciem postępowania.

Banki wychodzą z propozycjami ugodowymi, gdyż obecnie panujące warunki, w tym przede wszystkim podwyżki stóp procentowych, które spowodowały wzrost stopy bazowej NBP o 6,65 punktów procentowych, a w konsekwencji wzrost wskaźnika WIBOR do poziomu ponad 7 procent.

Bankom, przy tak wysokich stopach procentowych, bardzo opłaca się oferować przewalutowanie kredytu frankowego na złotowy z oprocentowaniem wg WIBOR. Banki podpisując ugody z klientami ponownie chcą na nich zarobić – tym razem na odsetkach.

Kredytodawcy chętniej niż wcześniej oferują porozumienia frankowiczom, gdyż chcą w dalszym ciągu utrzymać umowę kredytową w mocy i zarabiać na wysokich odsetkach. Szczególnie teraz, gdy stopy procentowe w Polsce osiągnęły rekordowo wysoki pułap. Banki oferując porozumienie konsumentom chcą doprowadzić do zrzeczenia się przez frankowiczów przysługujących im roszczeń wynikających z zastosowania w umowach klauzul niedozwolonych.

Ugoda z bankiem a podatek dochodowy

Frankowicze, którzy zdecydują się na podpisanie ugody z bankiem, muszą liczyć się jeszcze z jedną kwestią – koniecznością rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Zawarcie porozumienia z bankiem powoduje, że od części niespłaconego kredytu, który podlega umorzeniu, należy zapłacić podatek dochodowy.

Czy w każdym wypadku Frankowicze  muszą zapłacić podatek dochodowy?

Wskazać jednak należy, że w dniu 15 marca 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Kiedy nie pobiera się podatku dochodowego od Frankowiczów?

Przedmiotowe Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru wskazuje, że zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot:

  1. umorzonych osobie fizycznej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, w przypadku gdy:
    1. kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a w przypadku więcej niż jednego kredytu mieszkaniowego – gdy kredyty mieszkaniowe zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz
    2. osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a inwestycji mieszkaniowej;
  2. otrzymanych przez osobę fizyczną świadczeń z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.

Jeśli kredyt tylko w części był przeznaczony na cele mieszkaniowe – to zwolnienie z podatku dochodowego obejmować będzie jedynie tą część.

W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy został zastąpiony kredytem refinansowym lub gdy na jego spłatę został zaciągnięty kredyt konsolidacyjny, zaniechanie poboru podatku dochodowego obejmuje odpowiednio kwotę wierzytelności z tytułu kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego w części odpowiadającej kwocie wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, administracyjnych oraz bieżącej obsłudze podmiotów z sektora bankowego jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa bankowego. Tylko w zeszłym roku przeprowadziliśmy i zakończyliśmy korzystnie dla naszych Klientów ponad 1200 postępowań. Praktyczna i specjalistyczna wiedza oraz znajomość sektora bankowego i finansowego daje nam unikalne doświadczenie i możliwości w obsłudze szerokiego spektrum postępowań

 

Skorzystaj z naszej darmowej analizy i poznaj swoje opcje dotyczące Twojego kredytu! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje