GE Money Bank kredyt we frankach

Kredyty we frankach oferowane przez GE Money Bank (obecnie BPH S.A.) były kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Umowy podpisywane z konsumentami zawierały w swojej treści szereg zapisów, które w świetle utrwalonego na przestrzeni ostatnich lat, jednoznacznego, orzecznictwa, stanowią klauzule niedozwolone. Sama kwestia przeliczenia, zawarta w umowach frankowych dawnego GE Money Banku, była dosyć nietypowa. Odnosiła się ona bowiem do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego.

Jak wygląda obecnie sytuacja frankowiczów, którzy zawarli umowy we frankach GE Money Bank? Czy wytoczenie przez nich sprawy przeciwko bankowi do sądu z góry jest skazane na porażkę?

Na czym polega wadliwość umów frankowych zawartych z GE Money Bank (obecnie Bank BPH)?

GE Money Bank w latach 2004-2008 udzielał konsumentom kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego. Są to umowy kredytowe nietypowe w porównaniu do innych umów frankowych oferowanych w analogicznym okresie przez inne banki.

Nietypowość ta polega na tym, że w umowach kredytu we frankach dawnego GE Money Banku brakuje odesłań do tabel kursowych. W umowach tych znajdują się zapisy, które wprost odsyłają do średniego kursu NBP. Część umów frankowych zawiera zapis, w którym znajduje się odesłanie do kursów kupna/sprzedaży pięciu największych banków w Polsce.

W przypadku umowy GE Money Bank kredytobiorca nie mógł mieć pewności jakie raty przyjdzie mu zapłacić w danym miesiącu. Nie było bowiem jasne na jakich zasadach miesięczne raty będzie przeliczać kredytodawca. Niekorzystny dla frankowiczów przelicznik był stosowanych przez kredytodawcę również w przypadku wypłaty kapitału. Ta następowała w oparciu o arbitralnie ustalony przez sam bank kurs kupna.

Stanowisko TSUE w sprawie kredytów frankowych oferowanych przez GE Money Bank

Po wytoczeniu pierwszych spraw frankowych dotyczących umów zawartych z GE Money Bank orzecznictwo zaczęło kształtować się w sposób korzystny dla frankowiczów. Sądy stwierdzały nieważność przedmiotowych umów w całości.

Przyczynił się do tego niewątpliwie również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Mowa o wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt C-19/20. W który to unijny trybunał stwierdził, że wzorce umów stosowane przez GE Money Bank (obecnie BPH S.A.) są w całości nieważne. Zaś usuwanie z umów o kredyt frankowy z GE Money Bank jedynie zapisów niedozwolonych uznać należy za niedopuszczalne.

Trybunał Sprawiedliwości wskazane w przytoczonym powyżej wyroku podtrzymał również w kolejnym roku. W wyroku TSUE z dnia 8 września 2022 roku (sygn. akt C-19/20), trybunał potwierdził ponownie, że nie ma możliwości samego wyeliminowania z umowy jedynie części klauzuli umownej dotkniętej nieważnością.

Tym samym Trybunał potwierdził, że stanowisko Banków, które sprowadzało się do usunięcia części umowy dotkniętej nieważnością i utrzymywania w mocy, w dalszym ciągu, umowy kredytowej było nieprawidłowe. Dla frankowiczów wyrok TSUE jest więc pewnego rodzaju wyznacznikiem, w jakim kierunku polskie sądy kształtować będą rozstrzygnięcia sprawy.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Na temat kredytów indeksowanych we franku oferowanych przez GE Money Bank wypowiedział się również Sąd Najwyższy.

W dniu 1 czerwca 2022 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II CSKP 364/22. Stwierdził w nim, że umowa kredytu zawarta z GE Monet Bank można utrzymać w mocy po wyeliminowaniu z ust. 2-3 § 17 sformułowań „minus marża kupna” oraz „minus marża sprzedaży”.

Sąd Najwyższy stwierdził, że dzięki zastosowaniu tzw. redukcji utrzymującej możliwe jest dalsze wykonywanie umów GE Money Banku (obecnie BPH S.A.). Warunkiem koniecznym było jednak usunięcia marży. Przy jednoczesnym przyjęciu do wyliczenia wysokości świadczeń  średniego kurs NBP. Stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy jest niekorzystne dla frankowiczów. Utrzymuje ono bowiem w dalszym ciągu w mocy wadliwy mechanizm waloryzacyjny.

Pomimo niekorzystnego orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądy I jak i II instancji stoją po stronie frankowiczów. Wydając wyroki unieważniające umowy GE Money Bank (obecnie BPH S.A.). Potwierdzają to liczne wyroki, które udało się uzyskać naszym prawnikom przeciwko dawnemu bankowi GE Money Bank. Nasz dział prawa bankowego uzyskał kilkadziesiąt korzystnych orzeczeń dla naszych klientów w Sądach w całej Polsce.

Umowy frankowe dawnego GE Money Bank zawarte w roku 2005

W umowie oferowanej frankowiczom przez GE Money Bank w roku 2005, w § 17 umowy, znajdowały się ustępy 4-8, w których zostały zawarte zapisy wskazujące sposób ustalania marży jako średnia arytmetyczna kursów kupna/sprzedaży pięciu największych banków w Polsce.

Wyliczenia te oparte były o kursy banków PKO BP S.A., Bank Millennium, PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Citibank Handlowy. W sprawach frankowych prowadzonych przeciwko dawnemu GE Money Bank pełnomocnicy banku wskazują wielokrotnie, że w sposób jasny i klarowny dla konsumentów przedstawili sposób ustalania kursów franka szwajcarskiego, na które to kursy sam kredytodawca nie miał żadnego wpływu, gdyż wynikał on z kursu średniego Narodowego Banku Polskiego oraz w/w banków.

Umowy frankowe dawnego GE Money Bank z lat 2006-2008

W umowach zawieranych z konsumentami w latach 2006-2008 znajdują się z kolei zapisy, w których kredytodawca ustalił, że kursy kupna/sprzedaży wyliczane będą jako średnie kursy Narodowego Banku Polskiego, skorygowane o marżę kupna lub marżę sprzedaży.

Nie zdefiniowano jednak w żaden sposób jak ustalane będą marże, które przekładają się bezpośrednio na wysokość świadczeń frankowiczów względem kredytodawcy. Kredytodawca mógł w takim wypadku kształtować marżę dowolnie. Mógł wpływać bezpośrednio, w sposób całkowicie arbitralny, na wysokość wypłaconego frankowiczom kredytu. A także na wysokość spłacanych przez nich rat.

Jak ustalić czy umowa frankowa zawarta z GE Money Bank jest nieważna?

Najlepszym sposobem weryfikacji tego, czy dana umowa kredytu zawarta z GE Money Bank jest nieważna, to zlecenie analizy doświadczonej kancelarii prawnej, specjalizującej się w prawie bankowym i sporach z bankami. Analizy takie najczęściej kancelarie wykonują nieodpłatnie. Kancelaria adwokacka sprawdzi treść umowy i w sposób kompleksowy przeprowadzi postępowanie aż do prawomocnego unieważnienia umowy.

W celu przeprowadzenia analizy konieczne jest przesłanie do kancelarii umowy kredytowej wraz z aneksami, regulaminem oraz tabelami opłat i prowizji. Tylko dzięki pełnej dokumentacji możliwe będzie przedstawienie najbardziej miarodajnej opinii.

Czy warto rozpocząć spór sądowy o unieważnienie umowy frankowej?

Mając na uwadze stanowisko TSUE, jak i rodzime orzecznictwo, które zdaje się kształtować jednoznacznie dla frankowiczów posiadających kredyty frankowe w GE Money Bank, nasza Kancelaria doradza Klientom skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nie należy obawiać się stanowiska Sądu Najwyższego, o którym mowa powyżej. Z doświadczenia widzimy bowiem, że Sądy I jak i II instancji orzekają całkowicie odmiennie od stanowiska Sądu Najwyższego. Sądy te w przeważającej większości unieważniają w całości umowy frankowe.

Mając dodatkowo na uwadze rosnący kurs franka szwajcarskiego jak i dużą niechęć po stronie banku BPH S.A. do zawierania ugód z frankowiczami, w ocenie naszego działu prawa bankowego, wytoczenie powództwa przeciwko bankowi o unieważnienie kredytu frankowego to obecnie najlepsze rozwiązanie.

Jak wygląda linia orzecznicza przeciwko GE Money Bank?

Orzecznictwo polskich sądów, zarówno I jak i II instancji jest coraz bardziej ugruntowane. A rozstrzygnięcia wydawane przez te sądy, są korzystne dla frankowiczów – w większości spraw dochodzi do unieważnienia umowy.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w postępowaniu, w którym oddalił apelację banku BPH S.A. i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, w przedmiocie unieważnienia umowy, stwierdził, że umowa zawarta pomiędzy konsumentem a bankiem zawiera klauzule niedozwolone. W ocenie sądu zawarte w umowie frankowej zapisy dotyczące mechanizmu przeliczeniowego są nieważne. Sąd Apelacyjny stwierdził również, że klauzula indeksacyjna stanowi nierozerwalną część umowy. Z tego też powodu niedopuszczalne jest usunięcie jedynie części zapisów stanowiących klauzule abuzywne. Za czym optowali, w ramach postępowania, radcowie prawni banku. Sąd Apelacyjny wskazywał, że eliminacja jedynie wadliwych zapisów skutkowałaby upadkiem umowy. Niedozwolone klauzule indeksacyjne dotyczyły bowiem głównych świadczeń stron.

Sąd Okręgowy w Gdańsku jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdziły ponadto, że postanowienia dotyczące mechanizmu indeksacyjnego były nieprecyzyjne. Dawały bankowi możliwość kształtowania ich w sposób całkowicie dowolny.

Podsumowanie

  • Umowy w walucie obcej (umowy frankowe) zawarte z dawnym GE Money Bank zawierają klauzule niedozwolone w zakresie mechanizmu przeliczeniowego;

  • Orzecznictwo TSUE oraz nasze rodzime – wskazuje, że niedozwolone zapisy należy w całości eliminować z umów frankowych. Następstwem tego jest stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej;

  • Sądy I oraz II instancji wydają, w sprawach przeciwko bankowi BPH S.A. (wcześniej GE Money Bank) korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcia. Pomimo niekorzystnego dla frankowiczów stanowiska Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2022 roku.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, administracyjnych oraz bieżącej obsłudze podmiotów z  sektora bankowego jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa bankowego. Tylko w zeszłym roku przeprowadziliśmy i zakończyliśmy korzystnie dla naszych Klientów ponad 1200 postępowań. Praktyczna i specjalistyczna wiedza oraz znajomość sektora bankowego i finansowego daje nam unikalne doświadczenie i możliwości w obsłudze szerokiego spektrum postępowań.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i skuteczności – skontaktuj się z nami i zapewnij sobie najlepszą reprezentację prawną w sprawie kredytów we frankach! Formularz kontaktowy

Najnowsze publikacje