Sankcja kredytu darmowego w Pekao

Sankcja kredytu darmowego, jako element ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, przyniosła kredytobiorcom istotne korzyści. Sankcja kredytu darmowego Banku Pekao S.A. pozwala na spłatę jedynie pożyczonego kapitału, bez odsetek i innych kosztów, co może być szczególnie atrakcyjne w przypadku umów kredytowych zawieranych z bankami, które zawierały błędy lub niejasne klauzule. 

Kancelaria STERRN, specjalizująca się w Prawie Bankowym, oferuje klientom kompleksową pomoc w zakresie uzyskania sankcji kredytu darmowego. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam reprezentować klientów w całej Polsce, dbając o ich interesy i prawa. Oferujemy wsparcie w składaniu oświadczeń o sankcji kredytu darmowego, analizie umów kredytowych i kompleksowej reprezentacji przed bankami i sądami.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, które świadczymy zdalnie oraz w siedzibie Kancelarii.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej umowy.

Sankcja Kredytu Darmowego Santander Michał Kulewicz

Sprawdź czy oferta jest dla Ciebie

Zakres obsługi prawnej sankcji kredytu darmowego

Jakie usługi oferujemy w ramach uzyskania sankcji kredytu darmowego w Banku Pekao S.A.?

W ramach obsługi prawnej spraw z zakresu kredytu darmowego oferujemy analizę dokumentów, weryfikację Twojej zdolności do ubiegania się o sankcję, przygotowanie oświadczenia w Twoim imieniu i jego przedłożenie bankowi. Jesteśmy również gotowi przygotować pozew i reprezentować Cię przed Sądem I oraz II instancji, jeśli bank nie uwzględni sankcji kredytu darmowego. Naszym celem jest skuteczna egzekucja Twoich praw wynikających z umowy kredytowej.

Doradztwo w ustaleniu, czy sankcja kredytu darmowego Pekao może być zastosowana

Kancelaria STERRN to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie bankowym i udzielaniu pomocy w uzyskaniu zwrotu środków z tytułu sankcji kredytu darmowego. Ustawa o kredycie konsumenckim określa wiele warunków, które można zweryfikować w umowie kredytowej. Nasza kancelaria adwokacka dokładnie analizuje każdy aspekt, w tym:

 • Brak potwierdzenia umowy kredytu konsumenckiego w formie pisemnej lub zawarcie jej w sposób niezgodny z regulacjami.
 • Nieuwzględnienie pełnych danych konsumenta, informacji o kredytodawcy i pośredniku kredytowym w umowie.
 • Brak kluczowych informacji w umowie, takich jak okres ważności umowy, charakter kredytu konsumenckiego, warunki płatności i terminy.
 • Nieobecność informacji o stopie procentowej kredytu konsumenckiego, procedurach zmiany stopy procentowej i jej zmianach.
 • Brak precyzyjnych wytycznych dotyczących spłaty, kolejności uiszczania rat i dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy w umowie.
 • Nieuwzględnienie informacji o stawce oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego w umowie.
 • Brak szczegółów dotyczących zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu.
 • Nieobecność wytycznych odnośnie do przedterminowej spłaty kredytu i procedur w tym zakresie.
 • Nieuwzględnienie kwestii prowizji kredytodawcy za wcześniejszą spłatę kredytu oraz zasad jej naliczania w umowie.
 • Zawarcie w umowie postanowień dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego przekraczających limity ustawowe.

Nasze usługi prawne pozwalają klientom na pełne zrozumienie, czy spełniają kryteria do skorzystania z sankcji kredytu darmowego i jakie kroki należy podjąć, aby to osiągnąć.

Błędne obliczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu

Błędy występujące w umowach kredytowych, a szczególnie te związane z obliczeniami kosztów poza odsetkami, stanowią istotną kwestię, która może znacząco wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorcy. Pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują różnorodne składniki, takie jak prowizje za udzielenie kredytu, opłaty związane z ubezpieczeniem, inne dodatkowe opłaty, podatki i marże banku. W przypadku wystąpienia błędów w obliczeniach lub niejasności w zapisach umowy kredytowej odnoszących się do tych kosztów, może to istotnie wpłynąć na końcową kwotę zobowiązania kredytobiorcy.

Sankcja kredytu darmowego stanowi ważne narzędzie ochrony praw kredytobiorcy. Umożliwia ona kredytobiorcy zwrócenie uwagi banku na ewentualne błędy lub nieprawidłowości w umowie kredytowej dotyczącej kosztów kredytu i uzyskanie przez kredytobiorcę gwarancji zwrotu kredytu bez kosztów takich jak odsetki, prowizje itp.

Niekompletne lub błędne informacje w umowach kredytu konsumenckiego

Niedokładne lub niekompletne informacje zawarte w umowach kredytu konsumenckiego mogą mieć istotny wpływ na prawa i interesy kredytobiorcy. Precyzja i przejrzystość informacji dotyczących kosztów kredytu są kluczowymi elementami umów kredytowych, a każdy bank, w tym Pekao S.A., ma obowiązek dostarczać kredytobiorcom pełne, rzetelne i dokładne informacje.

Wszystkie składniki kredytu, takie jak opłaty, prowizje i inne koszty, powinny być szczegółowo opisane w umowie kredytowej, aby umożliwić kredytobiorcy pełne zrozumienie swoich finansowych zobowiązań. W przypadku naruszenia przez bank obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, kredytobiorca ma prawo zwrócić kredyt bez odsetek i dodatkowych kosztów. Dotyczy to również sytuacji, gdy umowa kredytowa zawiera błędy w swojej treści, które wprowadzają konsumenta w błąd. Jest to istotna forma ochrony praw kredytobiorców, której celem jest zapewnienie uczciwego traktowania oraz umożliwienie pełnego zrozumienia zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.

Przekroczenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu w Pekao w umowach z konsumentami

Przekroczenie ustalonego górnego limitu kosztów pozaodsetkowych w przypadku kredytów konsumenckich stanowi kluczowy aspekt w zakresie możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Określony limit wynosi 45% całkowitej kwoty kredytu, pod warunkiem, że umowa została zawarta po dniu 18 grudnia 2022 roku. Zgodnie z tym ustaleniem, wszelkie koszty, takie jak prowizje, ubezpieczenia, opłaty dodatkowe, podatki i marże, nie mogą przekroczyć tego ściśle określonego limitu.

W przypadku, gdy umowa kredytowa przewiduje koszty pozaodsetkowe przekraczające 45% całkowitej kwoty kredytu, kredytobiorca ma prawo do spłaty kredytu bez naliczania odsetek i dodatkowych kosztów przez bank. W takiej sytuacji konsument jest zobowiązany jedynie do spłaty kwoty kapitału. Jeśli kredytobiorca już uregulował całe zadłużenie, może on ubiegać się o zwrot kosztów kredytu oraz odsetek.

Niniejsza zasada ma na celu zapewnienie uczciwych i kontrolowanych kosztów kredytu dla konsumentów, w celu ochrony ich interesów finansowych. Stanowi to istotny mechanizm zapewniający uczciwe traktowanie klientów banku oraz kontrolę nad kosztami związanymi z kredytem.

Różnica między otrzymaną a zapisaną w umowie kwotą udzielonego kredytu

Różnica między kwotą udzieloną przez bank a tą, która została ustalona w umowie kredytowej, stanowi istotny element umów kredytowych. Dokładność i zgodność tych kwot są kluczowe dla zachowania integralności umowy kredytowej. Gdy kwota udzielona przez bank różni się od tej, która została ustalona w umowie, kredytobiorca ma pełne prawo do skorzystania z różnych sankcji lub środków ochrony prawnej.

Zapewnienie integralności umowy kredytowej jest niezmiernie istotne dla obu stron transakcji finansowej. Precyzyjność i zgodność kwot są priorytetem, szczególnie w przypadku kredytów konsumenckich. Ta dbałość o dokładność ma kluczowe znaczenie dla uczciwego i przejrzystego funkcjonowania rynku finansowego, oraz dla ochrony interesów kredytobiorców i instytucji finansowych.

Nieprawidłowe obliczenia lub wpisane oprocentowanie kredytu

Precyzja i dokładność w obliczeniach oprocentowania są kluczowymi elementami umów kredytowych. Oprocentowanie stanowi fundamentalny czynnik wpływający na całkowite koszty kredytu, zwłaszcza w przypadku zobowiązań finansowych o długim terminie spłaty. Nawet najmniejsze niedokładności w obliczeniach mogą skutkować znaczącymi konsekwencjami dla kredytobiorcy, umożliwiając mu żądanie zwrotu prowizji, odsetek oraz innych kosztów, co ma istotny wpływ na ostateczną kwotę do spłaty.

Dlatego też banki i instytucje finansowe powinny przykładać wielką wagę do zapewnienia precyzji i przejrzystości w obliczeniach oprocentowania. Informacje dotyczące stawek procentowych, rat kredytu, okresów kapitalizacji oraz dodatkowych opłat powinny być klarownie przedstawione w umowie pożyczkowej. Dbałość o te aspekty gwarantuje uczciwe i transparentne warunki dla kredytobiorców, co jest niezbędne dla budowania zaufania i stabilności na rynku finansowym.

 

Doradztwo i pomoc w uzyskaniu sankcji darmowego kredytu w Pekao

Jeśli potrzebujesz doradztwa w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego, zwróć się do kancelarii STERRN. Oferujemy profesjonalne wsparcie i pomoc w tym procesie.  Aby skorzystać z sankcji, kredytobiorca musi dostarczyć bankowi formalne oświadczenie. Choć brakuje precyzyjnych wytycznych co do jego treści, musi ono spełnić pewne kryteria.

Oświadczenie o sankcji kredytu bankowego powinno jasno wskazywać intencje konsumenta, zawierać dokładne dane identyfikacyjne kredytobiorcy oraz informacje dotyczące zobowiązania, takie jak numer umowy kredytowej. Dokument ten musi również uzasadniać decyzję kredytobiorcy i być podpisany przez niego. Oświadczenie dotyczące zastosowania sankcji kredytu darmowego należy złożyć w siedzibie banku, przesłać je pocztą lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Bank ma obowiązek przedstawić swoje stanowisko w zakresie złożonego wniosku o udzielenie sankcji kredytu darmowego w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli bank odmówi uwzględnienia wniosku, możliwe jest założenia sprawy w sądzie.

Nasza kancelaria gwarantuje skuteczne wsparcie w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej przy uzyskaniu sankcji kredytu darmowego w Pekao – Skontaktuj się z nami! Formularz kontaktowy

Najczęściej zadawane pytania

Co to sankcja kredytu darmowego w Pekao?

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w artykule 45 ustawy o kredycie konsumenckim, stanowi ważne narzędzie ochrony praw konsumentów. Głównym celem tej sankcji jest umożliwienie konsumentowi zwrotu kredytu bez dodatkowych kosztów, jeśli kredytodawca nie spełni swoich obowiązków. Konsument ma prawo złożyć pisemne oświadczenie i dokonać zwrotu kredytu, płacąc jedynie pożyczony kapitał.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego w Banku Peako S.A.?

Warunki niezbędne do skorzystania z SKD to:

 • Kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie).
 • Nie może minąć więcej niż rok od całkowitej spłaty kredytu, od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.
 • Umowa kredytu lub umowa pożyczki (zarówno bankowa, jak i pozabankowa) musiała zostać zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku.
 • W przypadku umów kredytu hipotecznego, musiały być one zawarte w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.
 • Umowa kredytu z przeznaczeniem na remont domu lub lokalu mieszkalnego (bez zabezpieczenia hipotecznego) o kwocie przekraczającej 255 550 zł, musiała zostać zawarta po dniu 22 lipca 2017 roku.

Z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy sankcja kredytu darmowego Pekao dotyczy również kredytów hipotecznych?

Tak, jednak nie każdy kredyt hipoteczny kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Aby móc z niej skorzystać w przypadku kredytów hipotecznych, umowa o kredyt musi zostać zawarta w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.

Czy jeśli bank wypowiedział umowę można skorzystać z sankcji kredytu darmowego Pekao?

W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez bank z powodu nieregulowania zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłaty, istnieje możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Jak długo trwa postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego w Pekao?

Z naszych doświadczeń wynika, że średni czas trwania postępowania wynosi od 10 do 14 miesięcy, choć może być to dłuższy okres. Warto jednak pamiętać, że tempo procedury jest często uzależnione od ilości spraw w danym Sądzie.

Ile kosztuje postępowanie sądowe dotyczące sankcji kredytu darmowego Pekao?

Skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania sankcji kredytu darmowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu, której wysokość zależy bezpośrednio od wartości dochodzonego roszczenia. Opłata sądowa w przypadku postępowania upominawczego wynosi:
• 30   zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł
• 100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1.500 zł
• 200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1.500 do 4.000 zł
• 400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4.000 zł do 7.500 zł
• 500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7.500 zł do 10.000 zł
• 750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10.000 zł do 15.000 zł
• 1.000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15.000 zł do 20.000 zł.

Jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata – konieczne jest także uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

W trakcie rozważań dotyczących ewentualnych działań prawnych w celu uzyskania sankcji kredytu darmowego od Banku Pekao, zalecamy zwrócenie uwagi na złożoność tego procesu, która wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. W przypadku zainteresowania takimi krokami lub potrzeby uzyskania informacji na temat kosztów i procedur związanych z tym postępowaniem, zachęcamy do uprzejmego skontaktowania się z naszą Kancelarią Prawną.

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz poznać procedurę i koszty związane z tym procesem, serdecznie zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Nasi doświadczeni eksperci specjalizujący się w sporach z bankami są gotowi zapewnić Państwu wsparcie i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Jako Kancelaria oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc w dochodzeniu Państwa praw w tej kwestii.

Czy sankcja kredytu darmowego Pekao przysługuje w razie spłaty kredytu przed terminem?

Klienci banku Pekao mają możliwość zredukowania kosztów kredytu ze względu na wcześniejszą spłatę swojego zadłużenia. Ważne jest podkreślenie, że jeśli zdecydujemy się uregulować nasz kredyt, w tym kredyt gotówkowy, przed terminem wskazanym w umowie, to koszty związane z naszą pożyczką lub kredytem zostaną odpowiednio obniżone.

W praktyce, oznacza to, że bank jest zobowiązany do przeprowadzenia precyzyjnych obliczeń, które ustalą nowe, obniżone koszty, jakie będziemy musieli ponieść w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Następnie różnica między tym, co już wpłaciliśmy, a tym, co mielibyśmy do spłacenia zgodnie z harmonogramem spłat, zostanie nam zwrócona.

Takie podejście jest niezwykle korzystne dla kredytobiorcy i stanowi zachętę do szybszej spłaty zobowiązania finansowego. Niemniej jednak, należy pamiętać, że szczegóły dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu oraz ewentualnego zwrotu kosztów mogą różnić się w zależności od konkretnych warunków umowy. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z umową kredytową i skonsultować się z prawnikiem, który doradzi, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić całą procedurę z bankiem w tym zakresie.

Dlaczego Kancelaria STERRN

Jesteśmy ekspertami z szerokim doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego w Pekao. Nasze usługi prawne obejmują analizę umowy, ocenę sytuacji klienta oraz działania mające na celu zastosowanie sankcji kredytu darmowego w banku Pekao S.A. (łącznie z reprezentacją podczas kontaktów z Bankiem).

Doskonała znajomość sektora bankowego pozwala nam osiągać korzystne rezultaty dla naszych klientów.

+
Nowych Klientów każdego roku
+
Postępowań sądowych przeciwko bankom i firmom pożyczkowym „w toku”
mln
Wartość wywalczonych korzyści, dla naszych Klientów, w sporach z Bankami i firmami pożyczkowymi

Najnowsze publikacje