Skład Podatkowy – Wszystko, co musisz wiedzieć!

Planujesz rozpocząć produkcję napojów alkoholowych? Chcesz sprowadzać te wyroby z innych krajów i nie płacić akcyzy? Skład podatkowy to miejsce o szczególnym statusie akcyzowym – zapłata podatku zostaje odroczona. Dowiedz się więcej o funkcjonowaniu składów podatkowych.

Jak brzmi definicja składu podatkowego?

Definicję składu podatkowego można znaleźć w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 10 tej ustawy przez skład podatkowy należy rozumieć miejsce:

 • produkcji – w tym też przetwarzania – wyrobów akcyzowych;
 • magazynowania – w tym przechowywania – wyrobów akcyzowych;
 • przeładowywania wyrobów akcyzowych;
 • do którego wyroby akcyzowe są wprowadzane;
 • z którego wyroby akcyzowe są wyprowadzane;
  – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Inaczej mówiąc, skład podatkowy to miejsce o szczególnym statusie akcyzowym – zapłata akcyzy zostaje odroczona najczęściej do momentu wprowadzenia produktu akcyzowego do sprzedaży. Z powyższej definicji wynika też, że na rynku funkcjonują składy podatkowe typu produkcyjnego czy specjalizujące się w magazynowaniu produktów akcyzowych. Jednocześnie prowadzenie działalności w zakresie produkcji i magazynowania niektórych wyrobów akcyzowych jest obowiązkowe.

Prowadzenie składów podatkowych jest regulowane. Podmiot, który jest tym zainteresowany, musi spełnić szereg warunków, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Co to są wyroby akcyzowe?

Składy podatkowe powstają z myślą o wyrobach akcyzowych. Czym są wyroby akcyzowe? Ich lista została wymieniona w ustawie o podatku akcyzowym – należą do nich:

 • wyroby energetyczne;
 • energia elektryczna;
 • napoje alkoholowe;
 • wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i płyn do papierosów elektronicznych;
 • wyroby nowatorskie;
 • wyroby węglowe – wyroby energetyczne, np. brykiety, koks i półkoks;
 • wyroby gazowe – wyroby energetyczne o wskazanych w ustawie kodach.

Podatkiem akcyzowym objęte są również samochody osobowe. Obowiązek zapłaty akcyzy powstaje m.in. w związku z importem auta osobowego, które nie było wcześniej zarejestrowane na terytorium kraju.

Dla wyrobów akcyzowych charakterystyczna jest zasada jednofazowości opodatkowania. Oznacza to, że akcyza od wyrobu akcyzowego zawsze jest pobierana wyłącznie na jednym etapie obrotu.

Czym jest miejsce odbioru wyrobów akcyzowych?

Sprowadzanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów. Jednym z nich jest posiadanie przez podmiot gospodarczy tytułu prawnego do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Czym jest miejsce odbioru wyrobów akcyzowych? Najprościej mówiąc, to miejsce przeznaczone do odbierania wyrobów akcyzowych, które spełnia określone w przepisach warunki.

Wymagania, jakie musi spełniać miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego. W §2 Rozporządzenia można przeczytać, że miejsce takie powinno:

 • być wydzielone z pozostałej części terenu (pomieszczenia) – w tym celu należy użyć np. ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia;
 • być odpowiednio oznaczone – np. na ogrodzeniu należy umieścić tablicę z napisem „Miejsce odbioru wyrobów
 • akcyzowych” oraz imieniem i nazwiskiem (nazwą) zarejestrowanego odbiorcy;
 • zostać wyposażone w infrastrukturę techniczną, sanitarną i komunikacyjną – aby możliwe było wykonywanie
 • kontroli nad wyrobami akcyzowymi zgodnie z przepisami;
 • zostać wyposażone w urządzenia i przyrządy umożliwiające np. określenie ilości wprowadzonych wyrobów (a zatem choćby w wagę), przy czym urządzenia i przyrządy powinny zostać przystosowane zarówno do rodzaju wyrobów akcyzowych, jak i sposobu ich dostarczania.

Spełnienie powyższych warunków jest kluczowe z perspektywy osoby, która chce uzyskać zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Dlaczego? Pracownicy urzędu celno-skarbowego mają obowiązek sprawdzenia miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Jeżeli sposób przygotowania tego miejsca będzie odbiegać od sprecyzowanych w Rozporządzeniu wymogów, to:

 • podmiot gospodarczy otrzyma dodatkowy czas na jego dostosowanie – następnie zostanie przeprowadzone ponowne sprawdzenie;
 • wydana zostanie odmowa zatwierdzenia akt weryfikacyjnych – gdyby podczas ponownego sprawdzenia okazało się, że stan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych w dalszym ciągu odbiega od wytycznych.

Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego?

Uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego mogą być zainteresowane m.in. przedsiębiorstwa produkujące napoje alkoholowe lub papierosy. Jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego? Wymaga to spełnienia wielu wymogów.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zezwolenie?

Aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zainteresowany podmiot musi być zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), chociaż od tej zasady został przewidziany wyjątek – podatnikiem podatku VAT nie musi być rolnik, który wytwarza na użytek własny np. czysty olej roślinny. Konieczne jest też wykazanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym będzie prowadzony skład podatkowy.

Warunki, które musi spełnić przedsiębiorca starający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, dotyczą też:

 • niekaralności – przedsiębiorca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo skarbowe;
 • braku zaległości w zapłacie podatków – mowa również o braku opóźnień w zapłacie składek ZUS;
 • posiadania ważnych zezwoleń – przedsiębiorcy nie mogą zostać cofnięte zezwolenia (w tym koncesja) z uwagi na naruszenie przepisów prawa.

Jak przebiega proces wydania zezwolenia na prowadzenie składu?

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej. Aby decyzja została wydana, przedsiębiorca musi:

 • złożyć wniosek – należy do niego dołączyć wymagane dokumenty, w tym m.in. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
 • okazać miejsce, w którym będzie prowadzony skład podatkowy – do sprawdzenia składu podatkowego, podobnie jak miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, jest uprawniony urząd celno-skarbowy;
 • złożyć zabezpieczenie akcyzowe – chyba że podmiot uzyskał zwolnienie ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Przeciętnie proces wydania zezwolenia na prowadzenie składu zamyka się w okresie miesiąca. W bardziej skomplikowanych sprawach urzędnicy mają jednak więcej czasu – 2 miesiące.

Zezwolenie na prowadzenie składu – ile wynosi opłata skarbowa?

Jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jest potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Ile wynosi opłata skarbowa? 82 zł. Należy ją wpłacić na rachunek bankowy urzędu miasta (lub gminy) właściwego dla siedziby urzędu, w którym zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia.

Czy możliwe jest przejęcie składu podatkowego?

Jeszcze w 2021 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi nie było możliwości kontynuowania prowadzenia składu podatkowego przez inny podmiot niż ten, który robił to dotychczas (z wyjątkiem następców prawnych). Taka regulacja nie sprzyjała prowadzeniu działalności – trudności zgłaszały zwłaszcza składy podatkowe typu produkcyjnego. Gdy dochodziło do zakończenia działalności składu, konieczne było wstrzymanie procesu produkcji, co z kolei miało różne konsekwencje. Jednocześnie cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu oznaczało zakończenie zawieszenia poboru akcyzy. Jak jest obecnie?

W drugiej połowie 2021 r. w życie weszła nowelizacja przepisów. Jej konsekwencją jest wprowadzenie nowych rozwiązań sprzyjających przedsiębiorcom. Aktualne brzmienie przepisów (art. 44a ustawy o podatku akcyzowym) jest następujące: jeżeli w miejscu prowadzenia składu podatkowego (lub w jego części) będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, to po spełnieniu określonych warunków zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie nastąpi z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu.

Składy Podatkowy – Podsumowanie

Prowadzenie działalności w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych wymaga spełnienia  szczególnych warunków, zapewniających służbom podatkowym prowadzenie nadzoru nad tą działalnością. Produkcja takich wyrobów akcyzowych jak alkohole, oleje smarowe i napędowe, papierosy jest możliwa wyłącznie  w składzie podatkowym. Dla tych wyrobów akcyzowych, gdzie nie jest to obowiązkowe, posiadanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest korzystne ze względu na możliwość odroczenia zapłaty podatku akcyzowego do czasu wyprowadzenia produktów ze składu podatkowego.

Z uwagi na zakres wymagań związanych z założeniem i uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego, rekomendowane jest skorzystanie w tym zakresie ze wsparcia podmiotu, posiadającego wiedzę i doświadczenie, gwarantującego sprawne przeprowadzenie procesu.

Najnowsze publikacje