ING BANK ŚLĄSKI – kredyty frankowe

ING Bank Śląski S.A. w porównaniu do innych banków nie udzielał kredytów frankowych w tak znacznej ilości. Wartość kredytów frankowych udzielonych przez Bank ING wynosi niewiele ponad 800 mln złotych. Wartość portfela frankowego jest więc dosyć niska, co pokazuje że kredyty frankowe nie były priorytetowe dla tego banku. Nie oznacza to, że w umowach zawieranych przez ten bank z Frankowiczami nie znajdują się zapisy niedozwolone, które otwierają drogę kredytobiorcom do walki o unieważnienie umowy kredytowej. Czy obecnie warto wystąpić z pozwem przeciwko ING, a może bardziej opłacalne jest zawarcie ugody z tym bankiem?

Jakie przykładowe klauzule niedozwolone stosował ING BANK w umowach z Frankowiczami ?

Bank ING w umowach zawieranych np. w roku 2008 stosował następujące klauzule abuzywne, skutkujące nieważnością całej umowy.

 1. „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) PLN (słownie: (…), a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
 2. „Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).”
 3. „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kurs sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych. Zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wysokość rat kapitałowoodsetkowych oraz na wartość kredytu. W przypadku zwiększenia kursu walutowego, raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zwiększeniu, natomiast w przypadku obniżenia kursu walutowego raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu. Wartość kredytu będzie wzrastała w przypadku wzrostu kursu walutowego lub malała w przypadku spadku kursu walutowego.”

  Podpisując umowę o kredyt z ING kredytobiorca nie wiedział jaką kwotę kredytu faktycznie otrzyma od banku. Konsument zawierał umowę, w której kwota kredytu wyrażona była we franku szwajcarskim, jednak wypłata środków następowała już w PLN. Do tego doliczyć należy również stosowanie przez ING niekorzystnych dla kredytobiorców spreadów walutowych.

  Wskazane powyżej przykłady klauzul stosowanych przez ING BANK Śląski S.A. pozwalały bankowi na swobodne kształtowanie rat kredytu. Zapisy odnoszą się do tabel, w których bank samodzielnie mógł kształtować kursy walut. Bank de facto zagwarantował sobie powyższymi zapisami prawo do jednostronnego wpływania na wysokość rat kredytu spłacanego przez konsumentów. Umożliwiało mu to samodzielne wyznaczanie w tabelach kursowych kursów kupna i sprzedaży CHF.

  Kredyt frankowy ING Bank Śląski S.A.  – ugoda czy pozew sądowy?

  Początkowo, banki nie chciały zawierać ugód według rekomendacji KNF co do zawierania ugód w sprawach Frankowiczów. Z całą pewnością na tamtym etapie liczba ugód z bankami byłaby znaczna. Banki jednak dopiero obecnie zdecydowały się na proponowanie porozumień kredytobiorcom, czyli po blisko roku od wydania rekomendacji przez Komisję Nadzoru Finansowego, w okresie w którym stopy procentowe osiągnęły rekordowe wysokości.

  Na ten moment jedynie postępowanie sądowe jest w stanie zapewnić kredytobiorcy najkorzystniejsze rozwiązanie sporu z Bankiem. Z całą stanowczością stwierdzić należy, że żadna ugoda przedstawiana przez bank nie będzie tak korzystna jak postępowanie sądowe. Wynika to z kilku kwestii. Przede wszystkim zawarcie porozumienia z bankiem powoduje, że kredytobiorca w dalszym ciągu ma do spłacenia zadłużenie wobec banku. Postępowanie sądowe powoduje z kolei, że zadłużenie to w wielu wypadkach przestaje istnieć lub do spłacenia pozostaje, po zakończeniu sporu sądowego, niewielka kwota w porównaniu do tej, którą Frankowicz musiałby zapłacić bankowi w chwili wytoczenia powództwa.

  Bank ING szczególnie chętnie proponuje obecnie kredytobiorcom zawieranie ugód albowiem w propozycjach ugodowych znajdują się zapisy, które w dalszym ciągu pozwolą mu na zarabianie na kredytobiorcy. Mowa o przewalutowaniu kredytu frankowego na złotowy przy zastosowaniu oprocentowania opartego o WIBOR. Stawka WIBORu jest obecnie rekordowo wysoka. ING BANK Śląski, jak i pozostałe banki, znalazły w tym sposób na biznes. Pomimo tego, że pozornie proponują korzystne dla kredytobiorców warunki spłaty pozostałej części kredytu po jego przewalutowaniu, jednak wysoka stawka WIBORu pozwoli im na praktycznie taki sam zarobek na kredytobiorcy, jak uzyskałby gdyby do tego przewalutowania nie doszło. Ugody te mają więc charakter pozorny i wielokrotnie wykorzystują niewiedzę kredytobiorców lub też ich sytuację życiową.

  Jaki sąd będzie rozpatrywał sprawę przeciwko bankowi ING o unieważnienie umowy kredytu?

  Zarówno Sąd Okręgowy w Katowicach, jak i Sąd Apelacyjny w Katowicach, które są właściwe do orzekania w sprawach sądowych wytoczonych przeciwko ING BANK Śląski S.A. mają już ukształtowaną linię orzeczniczą w sprawach Frankowiczów. Z doświadczenia adwokatów i radców prawnych z naszej Kancelarii wynika, że oba te sądy nie mają żadnych wątpliwości co do nieważności umów kredytu zawieranych przez konsumentów z tym bankiem. Frankowicze wygrywają więc w sprawach o unieważnienie kredytu we frankach.

  W orzecznictwie wydawanym przez Sądy powszechne w Katowicach, jednoznacznie wskazuje się na wprowadzanie przez bank klauzul niedozwolonych. Stosowane przez ING BANK klauzule powodowały, że bank mógł dowolnie kształtować kursu franka szwajcarskiego. Dodatkowo to, co powtarza się w wyrokach wydawanych przez te sądy to kwestia niewłaściwego informowania przez bank o ryzyku, jakie wiąże się z zawarciem umowy. Konsumenci nie mieli świadomości, że to na nich spada całe ryzyko związane z kursem franka szwajcarskiego.

  Jakie korzyści płyną z pozwania banku ING?

  Wszystko zależy oczywiście od stanu faktycznego sprawy, wysokości zaciągniętego kredytu. Najczęściej jednak Sądy wydają orzeczenia w sprawach frankowych, które sprowadzają się do unieważnienia umowy. W takim wypadku konieczne jest wzajemne rozliczenie pomiędzy stronami, które polega na tym, że Frankowicz musi rozliczyć się z bankiem z kwoty otrzymanego kapitału kredytu, a bank musi rozliczyć z konsumentem pobrane przez niego raty wraz z odsetkami, prowizje jak również dodatkowe opłaty, które pobrał w związku z zawarciem umowy. Unieważnienie umowy kredytowej powoduje również wykreślenie hipoteki.

  W kierowanych przez naszą Kancelarię pozwach stosujemy również działania, które mają na celu nie tylko odzyskanie wpłaconych kwot, ale również odsetek za opóźnienie. Wysokość przedmiotowych odsetek jest obecnie na tyle wysoka, że ich wysokość naliczana przez cały czas trwania postępowania w wielu przypadkach pokrywa z dużą nawiązką koszty wytoczenia powództwa.

  Dla wielu Frankowiczów problemem, jeśli chodzi o wytoczenie sporu sądowego, są koszty obsługi prawnej takiej sprawy, jak i czas prowadzonego postępowania. Wskazać jednak należy, iż obecnie linia orzecznicza jest już dosyć dobrze ukształtowana – z korzyścią oczywiście dla kredytobiorców. Na szybkość rozpoznawania spraw frankowych wpływ ma głównie obłożenie sądów. Jednak obecnie żadna polisa oszczędnościowa nie zapewni oprocentowania na takim poziomie jak wysokość odsetek ustawowych, jakie Frankowicz może uzyskać w toku procesu sądowego. Według naszych wyliczeń, na przestrzeni 2-3 lat (licząc od dnia wytoczenia powództwa do uzyskania prawomocności przed Sądem II instancji) kwota odsetek należnych Frankowiczowi może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

  Co możemy dla Ciebie zrobić?

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych, administracyjnych oraz bieżącej obsłudze podmiotów z sektora bankowego jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa bankowego. Tylko w zeszłym roku przeprowadziliśmy i zakończyliśmy korzystnie dla naszych Klientów ponad 1200 postępowań. Praktyczna i specjalistyczna wiedza oraz znajomość sektora bankowego i finansowego daje nam unikalne doświadczenie i możliwości w obsłudze szerokiego spektrum postępowań

  Zaufaj doświadczeniu i wiedzy naszych prawników i zgłoś się do naszej kancelarii, aby walczyć o zwrot nadpłaconych rat kredytu frankowego od banku ING Formularz kontaktowy

  Najnowsze publikacje